previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pieejamu daudzfunkcionālu kultūras objektu – Latvijas Nacionālās operas un baleta multifunkcionālu kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu. Līdz ar projekta īstenošanu dzīvīgumu un jaunu elpu iegūs arī Šķirotavas apkaime, kurā rosīsies skatuves mākslinieki, dekoratori un tehniskie darbinieki. Tādējādi uzlabosies šīs apkaimes sociālekonomiskā vide, kas piesaistīs arī vairāk privāto investīciju.

Pēc graustu demontāžas un ārējo inženiertehnisko tīklu (ūdensapgādes, siltumapgādes, elektroenerģijas, komunikāciju, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas sistēmu) izveidošanas tiks būvēts 6201 m2 liels daudzfunkcionālais komplekss un labiekārtota 8792 m2 liela apkārtējā teritorija.

Jaunais dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāļu komplekss ne tikai atvieglos mēģinājumu plānošanu, bet arī ļaus izmantot Nacionālās operas un baleta nama Jauno zāli tādam nolūkam, kam tā paredzēta – priecēt apmeklētājus ar jaunām izrādēm.

Zigmars Liepiņš,
Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs (2013 – 2019)

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2017
2019
2023
2024
Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2019
Būvdarbi
2023
Nodošana klientam
2024
 icon_alt_img
Iepirkuma izsludināšanas laiks: 2021. gada februāris
Paredzētais būvdarbu līguma parakstīšanas laiks: 2021. gada augusts
Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš: 24 mēneši


Ēkas vēsture

Šķirotavas teritorija, kur atrodas jaunbūvējamais objekts, šobrīd ir viens no visdegradētākajiem Rīgas rajoniem, taču vienlaikus tajā ir saglabājusies vēsturiska industriālā vide. Industriālie objekti šodien vairs netiek izmantoti, tādēļ rajons ir funkcionāli un vizuāli degradēts.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā / 5.6.1.0/17/I/003.

Projekta mērķis:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” realizācijas ietvaros attīstīt sabiedrībai pieejamu multifunkcionālu kultūras infrastruktūras objektu – Latvijas Nacionālās operas un baleta multifunkcionālo kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu (3300 m2), lai uzlabotu Šķirotavas apkaimes sociālekonomisko vidi, palielinot apkaimes iedzīvotājiem pieejamo kultūras aktivitāšu pieejamību, veicinātu privāto investīciju piesaisti, sakārtojot daļu no apkaimes teritorijas, kā arī multiplicētu revitalizācijas efektu tuvējās apkaimēs (Pļavniekos, potenciāli arī Dreiliņos un Dārzciemā).

Projekta galvenās darbības:
Graustu demontāža; jaunbūve; ārējo inženiertehnisko tīklu izveidošana; teritorijas labiekārtošana.

Projekta termiņš un finansējums:
Projektu plānots realizēt no 2017. gada marta līdz 2023. gada decembrim. Projekta kopējais finansējums paredzēts 4 999 970,59 EUR (bez PVN), no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 249 975 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums 749 995,59 (15 %).

Projekta ieguvumi:
Projekta realizācija būs nozīmīgs ieguvums Rīgas, Latvijas un Eiropas kontekstā iedzīvotājiem, uzņēmējiem un Rīgas viesiem. 

 1. Rīgas pilsētas iedzīvotāji: projekta ieviešanas rezultātā tieši ieguvēji būs Šķirotavas apkaimes iedzīvotāji, kam turpmāk būs pieejama sakārtota, pielāgota un droša vide, tādējādi veicinot iedzīvotāju apmierinātību ar konkrēto Rīgas dzīvojamo rajonu un tā attīstību. Līdz ar kultūras un izklaides funkciju pieejamības nodrošināšanu, jaunas infrastruktūras izveidi un esošās infrastruktūras sakārtošanu, tiks nodrošinātas iedzīvotāju kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, tādējādi veicinot teritoriju apmeklējuma pieaugumu un mazinot kriminogēno vidi. Par netiešiem ieguvējiem uzskatāmi visi Rīgas iedzīvotāji, kuriem būs pieejama sakārtota Rīgas apkaimes teritorija, kas nodrošinās jeb veicinās pieguļošo apkaimju attīstību. 
 2. Rīgas viesi: projekta mērķa grupa ir arī tūristi (Rīgas viesi), kam būs pieejama apskatei un izzināšanai atjaunota atpūtas vide. Paredzams, ka jaunizveidotie objekti piesaistīs Rīgas viesus ar izrādēm, koncertiem un ekskursijām. 
 3. Uzņēmēji: projekta realizācijas rezultātā palielināsies uzņēmēju ieinteresētība par Šķirotavas apkaimes teritoriju ar mērķi pilnveidot sakārtotās infrastruktūras piedāvājumu tūrisma un aktīvās atpūtas produktos. Projektu realizācijas ietvaros tiks radītas darba vietas un komerciāli ieņēmumi gan tieši saistītajās nozarēs, piemēram, tūrisma un sabiedriskās ēdināšanas nozarēs, gan netieši saistītajās – pārvadājumos, būvniecībā, tirdzniecībā. 
 4. zglītības iestādes un izglītojamie: pēc projekta īstenošanas izglītības iestāde tiks pielāgota mūsdienu interešu izglītības programmu vajadzībām, kā arī personu ar kustību traucējumiem pieejamībai. Tāpat, pielāgojot ēkas izglītības iestādes vajadzībām, tiks nodrošināta infrastruktūras pieejamība un piemērotība efektīvi funkcionējošas mūžizglītības sistēmas izveidei dizaina un kultūras nozarē.

  27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA;
  31.07.2018. noslēgts līgums ar būvprojekta izstrādātāju – SIA “Arhitektu birojs Krasts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu;
  09.04.2019. būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē;
  25.10.2019. saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem;
  03.08.2020. noslēgts līgums ar SIA “JADIS” par civilās aizsardzības plāna izstrādi;
  17.08.2020. noslēgta vienošanās pie projektēšanas līguma ar SIA “Arhitektu birojs Krasts” par papildu darbu veikšanu;
  17.08.2020. noslēgts līgums ar AS “Inspecta Latvia” par būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes veikšanu.
  12.02.2021. izsludināts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksa izveide Meirānu ielā 2,
  Rīgā” īstenošanai”;
  18.03.2021. Ministru kabineta sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums par augstas gatavības projektu īstenošanu 2021.g. un 2022.g., projekta īstenošanai tiks piešķirts finansējums 3 312 370 EUR apmērā, – 2021.gadā 1 500 000 EUR un 2022.gadā 1 812 370 EUR.
  21.05.2021. atvērti pretendentu piedāvājumi būvniecības iepirkumam.
  11.06.2021. būvprojekts saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē.
  07.07.2021. MK rīkojums Nr.495 par papildus finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
  25.08.2021. parakstīts būvdarbu līgums ar SIA “Velve”
  01.10.2021. Parakstīts finansēšanas līgums Kultūras ministriju par finansējuma piešķiršanu 2021.gadam 1 105 445 EUR apmērā.
  26.10.2021. Parakstīti līguma grozījumi Nr.IEN/7/2-3-18-14/1510-2 par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2023.
  05.11.2021. Parakstīts pieņemšanas nodošanas akts  par objekta nodošanu būvdarbu veicējam SIA “Velve”.
  27.01.2022. Parakstīts finansēšanas līgums Kultūras ministriju par finansējuma piešķiršanu 2022.gadam 972 694 EUR apmērā. 
  02.05.2022. No būvdarbu veicēja saņemta informācija par būvdarbu izmaksu kāpumu.Veikta Būvlaukuma ierīkošana. Demontāžas darbi, zemes darbi, pamatu izbūves darbi. Norit ārējo inženierkomunikāciju izbūve.
  20.10.2022. Parakstīti līguma grozījumi ar uzņēmēju par būvdarbu sadārdzinājuma segšanu un termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada nogalei.
  Būvdarbi: Veikti pamatu izbūves darbi, ārējo inženierkomunikācijas izbūves darbi, uzsākta metāla konstrukciju ražošana un montāža. 
  05.12.2023. Parakstīta vienošanās par darbu pabeigšanu līdz 2024.gada 1.aprīlim.  
  13.03.2024. Pabeigta Dekorāciju noliktava Nr.2 
  13.03.2024. Noliktavā Nr.7 pabeigta būvkonstrukciju izbūve, turpinās vājstrāvas tīklu izbūve un defektu labošana. 
  13.03.2024. Galvenajā ēkā pabeigta būvkonstrukciju izbūve, turpinās inženierkomunikāciju izbūve un apdares darbi.  
  13.03.2024. Pēc ziemas pauzes atsākti labiekārtošanas darbi. 

  Informācija atjaunota: 21.03.2024