previous image button
next image button
close fullscreen container

Būvuzraudzība

 _alt_img

Būvdarbu kvalitāte

 _alt_img

Risku vadība

 _alt_img

Finanšu ietaupījums


Pasūtītāja interešu pārstāvniecība

Ikviens pasūtītājs vēlas saņemt kvalitatīvu būvi, kādu ir vēlējies projekta izstrādes gaitā un kas ir uzbūvēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Būvuzraudzība ir godīga profesionāla pasūtītāja tiesību un interešu pārstāvēšana būvdarbu laikā, kā arī pārkāpumu nepieļaušana. Proti, būvuzraudzība palīdz nepieļaut patvaļīgas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta vai no projektā noteiktajām darbu veikšanas tehnoloģijām, kā arī normatīvo aktu pārkāpumus.

VNĪ kā lielākais būvprojektu attīstītājs publiskajā sektorā rūpējas arī par būvuzraudzības kvalitātes stiprināšanu nozares līmenī. Mēs strādājam pie tā, lai būvuzraudzības procesam būtu noteiktas vienotas vadlīnijas, palielinātos būvdarbu pasūtītāju izpratne par kvalitatīvu būvuzraudzības pakalpojumu, tiktu ieviesti mehānismi kvalitatīvai līgumu izpildes kontrolei un atbildīgai pasūtītāja rīcībai pārkāpuma gadījumos.

Kvalitatīva būvuzraudzība ļauj gūt pārliecību par veikto būvdarbu kvalitāti, tāpat sabiedrība var būt pārliecināta par godīgu un racionālu valsts finanšu līdzekļu izlietojumu. Būvuzraudzība tiek veikta visos VNĪ objektos; stratēģiski svarīgos un augstas sarežģītības projektos – iekšējā būvuzraudzība, pārējos – iepērkot ārpakalpojumu.

Būvuzraudzība no ieceres līdz būvlaukumam

VNĪ prasības būvuzraudzībai – gan iekšējai, gan ārpakalpojumam - ir augstākas nekā normatīvajos aktos noteikts. Iekšējā būvuzraudzība tiek veikta atbilstoši nozares labajai praksei. Lai nodrošinātu būvuzraudzības procesa kvalitāti, uzņēmumā strādā pieredzējuši nozares profesionāļi.

Iekšējā būvuzraudzība ļauj iegūt objektīvu skatījumu par notiekošajiem būvdarbiem, kā arī pārliecību par projekta attīstību un būvdarbu gaitu. VNĪ kā būvdarbu pasūtītājs savlaicīgi un ātri uzzina par problēmām un riskiem, kā arī iegūst detalizētu informāciju par defektiem, to iemesliem un var prognozēt darbu izpildes termiņus. Tāpat var par jebkurām konstatētajām problēmām var informēt projekta pasūtītāju. Rezultātā VNĪ var efektīvāk pārvaldīt būvniecībai atvēlēto finansējumu.

Veicot iekšējo būvuzraudzību, VNĪ speciālisti tiek iesaistīti jau brīdī, kad sākas stratēģiski svarīga vai ļoti sarežģīta projekta izvērtēšana. Proti, svarīgākajos projektos jau pirms būvdarbu un būvuzraudzības uzsākšanas tiek auditēti izvēlētie risinājumi un izvērtēti riski.

Savukārt gadījumiem, ja būvuzraugs tiek piesaistīts ārpakalpojumā, ir izstrādātas detalizētas tehniskās specifikācijas būvuzraudzības iepirkumam. Tādējādi jau iepirkuma procesā būvuzraugiem ir skaidras pasūtītāju prasības būvdarbu veikšanai un nepieciešamo speciālistu iesaistei. Proti, gan pasūtītājs, gan izpildītājs ir savlaicīgi informēts par veicamo darbu nosacījumiem.

Noderīgi dokumenti

Būvuzraudzības vadlīnijas