previous image button
next image button
close fullscreen container

 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta vietnes www.vni.lv lietošanas noteikumi

1. MĒRĶIS

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta vietnes www.vni.lv lietošanas noteikumu mērķis ir nodrošināt Interneta vietnes lietotājiem informāciju par:

  1. vietnes darbības vispārīgajiem principiem un lietošanas kārtību;
  2. Lietotāju tiesībām un pienākumiem, lietojot Interneta vietni;
  3. VNĪ pienākumiem un tiesībām attiecībā uz Interneta vietnes darbības un tajā izvietotās informācijas pārvaldību;
  4. Reģistrēto lietotāju reģistrācijas un tās atcelšanas kārtību.

2. DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

2.1. Interneta vietne – VNĪ interneta vietne www.vni.lv.,

2.2. Institūcija - publiska persona, publiskas personas kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī kapitālsabiedrība, kurās vienas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļu daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50% un kura saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Interneta vietnē izvieto sludinājumus par tās īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo/kustamo īpašumu  atsavināšanu, iznomāšanu un nomāšanu,

2.3. KVS – kvalitātes vadības sistēma,

2.4. Lietotājs - jebkura fiziska vai juridiska persona (tās pārstāvis), kura izmanto Interneta vietnes sniegtos pakalpojumus, apmeklē Interneta vietni un/ vai publisko Interneta vietnē saturu,

2.5. Noteikumi – VNĪ interneta vietnes www.vni.lv lietošanas noteikumi,

2.6. Reģistrēts lietotājs – Interneta vietnes lietotājs, kam, pamatojoties uz attiecīgu Institūcijas pieteikumu, ir izveidots Interneta vietnes lietotāja konts sludinājumu izvietošanai par attiecīgās Institūcijas īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo/kustamo īpašumu  atsavināšanu, iznomāšanu un nomāšanu,

2.7. VNĪ – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

3. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

3.1. Interneta vietne ir VNĪ uzturēta vietne, kuras mērķis ir sniegt jebkuram interesentam aktuālāko informāciju par VNĪ, par VNĪ īstenotajiem projektiem, aktuālajiem iepirkumiem, saziņas iespējām.

3.2. Interneta vietnē tiek nodrošināta Institūciju sludinājumu izvietošana par to īpašumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo/kustamo īpašumu  atsavināšanu, iznomāšanu un nomāšanu, atbilstoši prasībām, kuras nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti.

3.3.Interneta vietnes saturs tiek veidots un uzturēts latviešu valodā. VNĪ nodrošina Interneta vietnes satura atsevišķu sadaļu tulkojumu arī angļu un krievu valodās.

3.4. Katra Interneta vietnes lietotāja pienākums ir iepazīties un ievērot Noteikumus (arī izmaiņas Noteikumos).

3.5. Reģistrēts lietotājs Interneta vietni var sākt lietot tikai pēc tam, kad Interneta vietnē saņemts apstiprinājums par iepazīšanos ar Noteikumiem (Noteikumu izmaiņām).

3.6. VNĪ ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Interneta vietnē.

3.7. Interneta vietnē Lietotāji var augšuplādēt informāciju/ materiālus, kas atbilst šādām prasībām - Interneta vietnes atbalstītie datņu formāti: .docx .xlsx .pdf .jpg .png, .odt, .ods, maksimālais vienas datnes apjoms: 3 MB.

3.8. Interneta vietnes lietotājs nedrīkst ievietot informāciju/ materiālus, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.

3.9. Interneta vietnes lietotājs nav tiesīgs veikt personas datu apstrādi Interneta vietnē, kas ir pretrunā “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar to atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) un citu normatīvo aktu prasībām, kas nodrošina personas datu aizsardzību.

3.10. Interneta vietnes lietotājam ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas ir vērstas uz Interneta vietnes darbības traucēšanu vai drošības risku palielināšanu.

3.11. Par Noteikumu neievērošanu VNĪ Interneta vietnes Lietotājs, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām, var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

3.12.Lai varētu pilnībā izmantot visas Interneta vietnes iespējas, ieteicams izmantot šādas interneta pārlūkprogrammas un mobilo iekārtu operētājsistēmas:

Interneta pārlūkprogrammas

Google Chrome versija 86.0 un uz augšu
Mozilla Firefox versija 78.0 un uz augšu
Microsoft Edge versija 89.0 un uz augšu
Safari versija 13 un uz augšu
Opera versija 74.0 un uz augšu

Mobilo iekārtu operētājsistēmas

Android OS (5.0. vai jaunāka)
iOS (11. vai jaunāka)

3.13. Interneta vietne Lietotājiem ir pieejama internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi vietnes darbības pārtraukumi, kas saistīti ar sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un pilnveidošanas darbiem.

3.14. Lietotājam ir iespēja ziņot par konstatētu problēmu, kļūdu vai nepilnību Interneta vietnes darbībā, rakstot attiecīgu e-pastu uz adresi vni@vni.lv vai zvanot uz VNĪ klientu apkalpošanas diennakts tālruni 80002000.

4. PIEKĻUVES REKVIZĪTU SAŅEMŠANA

4.1. Sludinājumu izvietošanai un pārvaldības nodrošināšanai, VNĪ nodrošina Reģistrētu lietotāju kontu izveidi atbilstoši nosacījumiem, kuri ir pieejami: "Piekļuves rekvizītu saņemšana".

4.2. Reģistrētajiem lietotājiem tiek izsniegti piekļuves rekvizīti pieejai Interneta vietnei, kas sastāv no portāla lietotāja vārda, ko veido attiecīgā lietotāja e-pasta adrese un parole.

4.3. Reģistrēta lietotāja parole tiek piešķirta, ievērojot šādas drošības prasības:

4.3.1. paroles derīguma termiņš nepārsniedz 90 dienas;

4.3.2. nomainot paroli nevar tikt izmantotas pēdējās 5 jau lietotās paroles;

4.3.3. piecas secīgas reizes nepareizi ievadot Reģistrēta lietotāja konta paroli, šis konts nekavējoties tiek bloķēts;

4.3.4. parole sastāv vismaz no 9 simboliem;

4.3.5. parole satur vismaz vienu lielo latīņu alfabēta burtu un mazo latīņu alfabēta burtu, kā arī ciparu vai speciālu simbolu.

4.4. Lai saņemtu piekļuves rekvizītus sludinājumu izvietošanai VNĪ Interneta vietnē, Institūcija VNĪ iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu par piekļuves tiesību izveidi. Iesniedzamā pieteikuma forma ir pieejama: "Piekļuves rekvizītu iegūšanas veidlapa"

4.5. Institūcija pieteikumu VNĪ var iesniegt elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu, nosūtot pa pastu uz VNĪ juridisko adresi vai klātienē jebkurā no VNĪ klientu apkalpošanas centriem.

4.6. Piekļuves rekvizīti tiek piešķirti tikai Institūcijas pieteikumā minētajai(-ajām) kontaktpersonai(-ām).

4.7. Pieteikumu var iesniegt Institūcijas amatpersona, kas darbojas likumā, Institūcijas statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai tās pilnvarots pārstāvis, pievienojot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja tas nav publiski pieejams.

5. INSTITŪCIJAS UN INTERNETA VIETNĒ REĢISTRĒTA LIETOTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1. Reģistrētam lietotājam ir šādi pienākumi:

5.1.1. neizpaust un/vai nenodot citām personām sev piešķirtos piekļuves rekvizītus;

5.1.2. nomainīt lietotāja paroli atbilstoši Noteikumu prasībām pēc tās derīguma termiņa beigām;

5.1.3. nekavējoties informēt VNĪ gadījumos, kad piešķirtie piekļuves rekvizīti ir kļuvuši zināmi citai personai, par to ziņojot VNĪ e-pasta veidā uz adresi:  vni@vni.lv;

5.1.4. uzņemties pilnu atbildību par visām darbībām, kas Interneta vietnē ir veiktas ar tam piešķirtajiem piekļuves rekvizītiem;

5.1.5. ievietojot informāciju Interneta vietnē, izmantojot piešķirtos piekļuves rekvizītus, nodrošināt, ka:

5.1.5.1. informācija ir patiesa un satur korektus datus;

5.1.5.2. informācija ir aktuāla un izvietota atbilstošajā mājas lapas sadaļā;

5.1.5.3. informācija ir ievietota un tiek pārvaldīta, t.sk., dzēsta, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nepārsniedz to definēto regulējumu un tā nosacījumus;

5.1.5.4. informācija ir sagatavota gramatiski korektā veidā un nesatur gramatiskās nepilnības;

5.1.5.5. informācija nesatur jebkāda veida aizskārumus vai nepamatotus ierobežojumus, kuri izriet no spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvā regulējuma;

5.1.5.6. pielikumi nesatur izpildāmās datnes (piemēram, *.exe, *.com, *.shs, *.vbs);

5.1.5.7. skenētu dokumentu ievietošanas gadījumā tie tiek anonimizēti, aizklājot fizisku personu datus.

5.2. Institūcijai ir pienākums:

5.2.1. informēt VNĪ par lietotāja tiesību bloķēšanu, ja tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības institūcijā vai lietotājam tiek mainīti amata pienākumi un tā rezultātā piekļuve Interneta vietnei vairs nav nepieciešama;

5.2.2. informēt VNĪ par lietotāja kontaktinformācijas izmaiņām.

5.3. Institūcija, atbilstoši Regulas nosacījumiem, ir ar publicējamo informāciju saistītās fizisko personu datu apstrādes pārzinis un ir atbildīga par šo datu apstrādi, ievērojot Regulas un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu apstrādei un aizsardzībai.

5.4. Institūcija veic personas datu apstrādi atbilstoši Regulas prasībām, ievērojot tajā nostiprinātos personas datu apstrādes principus un identificējot vismaz vienu personas datu apstrādes likumīgu pamatojumu, kas ir noteikti Regulas 6. panta 1. punktā.

6. VNĪ PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. VNĪ nodrošina Interneta vietnes darbības vadību, Reģistrēto lietotāju kontu izveidi un pārvaldību.

6.2. VNĪ nodrošina Interneta vietnes reģistrēto kontu izveidi vai atbloķēšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atbilstoša pieteikuma saņemšanas.

6.3. VNĪ neuzņemas nekādu atbildību par Interneta vietnē izvietoto informāciju, kuru tur ir ievietojuši citu institūciju reģistrētie lietotāji.

6.4. Konstatējot gadījumus, kad reģistrētais lietotājs neievēro šo noteikumu 3., 4. un/vai 5. daļas nosacījumus, VNĪ bez iepriekšēja saskaņojuma var:

6.4.1. veikt attiecīgā lietotāja konta bloķēšanu;

6.4.2. veikt attiecīgā lietotāja ievadītās informācijas dzēšanu;

6.4.3. uzlikt par pienākumu veikt ievadītās informācijas precizēšanu.

6.5. VNĪ bez iepriekšēja saskaņojuma ir tiesīgi bloķēt reģistrētos lietotājus, kuri 12 (divpadsmit) mēnešu periodā nav autorizējušies un nav izmantojuši Interneta vietnes funkcionalitāti.

6.6. VNĪ bez iepriekšēja saskaņojuma ir tiesīgi bloķēt lietotājus, kuru Interneta vietnē norādītā kontaktinformācija nav korekta.

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. VNĪ nevāc Interneta vietnes lietotāju personas datus, neskaitot to informāciju, kuru VNĪ iesniedz Institūcija (piemēram, iesniedzot pieteikumu piekļuves tiesību izveidošanai) vai brīvprātīgi nodod pats Interneta vietnes Lietotājs (piemēram, aizpildot vakances vai prakses pieteikumu (arī VNĪ KVS N 8 Personas datu aizsardzības noteikumus darbinieku atlases procesā), piesakoties VNĪ jaunumu saņemšanai vai iesniedzot iesniegumu, ierosinājumu, pretenziju vai ziņojumu par negodprātīgu rīcību). Jebkura informācija, kas, izmantojot Interneta vietni, VNĪ tiek saņemta šādā veidā, tiek pārsūtīta adresātam (par attiecīgo jautājumu atbildīgajai VNĪ struktūrvienībai), un VNĪ to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem šī informācija ir iesniegta. Detalizētāka informācija par VNĪ veikto personas datu apstrādi ir atspoguļota VNĪ Personas datu aizsardzības politikā.

7.2. Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir nepieciešamas reģistrēto lietotāju sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai, t.sk. nesankcionētas piekļuves mēģinājumu identificēšanai, Interneta vietnes lietošanas statistikas iegūšanai un analīzei, lai secīgi nodrošinātu uz Interneta vietnes lietotāju veikto darbību analīzi balstītu pastāvīgu Interneta vietnes uzlabošanu. Detalizētāka informācija par Interneta vietnē izmantotajām sīkdatnēm ir pieejama Sīkdatņu lietošanas noteikumos.

8. AUTORTIESĪBAS

8.1. Interneta vietne ir VNĪ īpašums. Visas Interneta vietnē atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu un programmatūras kodu, ir VNĪ īpašums un ir autortiesību objekts, un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Interneta vietnē publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos bez saskaņošanas ar VNĪ ir aizliegta.

8.3. Interneta vietnes saturu drīkst citēt tikai tad, ja tiek norādīta atsauce uz avotu, no kura šī informācija iegūta.

SĪKDATŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. MĒRĶIS

Sīkdatņu lietošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ) Privātuma politiku un tā nosaka VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izmantoto sīkdatņu lietošanas nolūkus un tiesisko pamatu, kā arī VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu.

2. DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

2.2. VNĪ – valsts akciju sabiedrība ”Valsts nekustamie īpašumi”;

2.3. VNĪ tīmekļa vietne - valsts akciju sabiedrības ”Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļa vietne www.vni.lv;

2.4. Sīkdatne - neliela šifrēta teksta datne, kas, apmeklējot VNĪ tīmekļa vietni, ar tīmekļa pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) starpniecību tiek saglabāta vietnes apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatne tiek nosūtīta atpakaļ uz VNĪ tīmekļa vietni, kas to atpazīst. Sīkdatne darbojas kā VNĪ tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot vietnei atcerēties apmeklētāja datoru vai mobilo ierīci nākamajās tīmekļa vietnes apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatne var atcerēties apmeklētāja individuālos iestatījumus vai palīdzēt uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Papildus informācija par sīkdatnēm, t.sk. informācija, kā tās ir iespējams pārvaldīt vai izdzēst, ir pieejama tīmekļa vietnē allaboutcookies.org.

3. ATBILDĪBA

3.1. Noteikumi ir saistoši visiem VNĪ tīmekļa vietnes izstrādē, uzturēšanā un administrēšanā iesaistītajiem VNĪ darbiniekiem.

3.2. VNĪ personas datu aizsardzības speciālists ir atbildīgs par šo noteikumu izpildes uzraudzību.

3.3. Noteikumi attiecas uz visiem VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

4. APRAKSTS

4.1. VNĪ tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

4.2. VNĪ tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas šādiem nolūkiem:

4.2.1. vni.lv reģistrēto lietotāju sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

4.2.2. Ar VNĪ tīmekļa vietnē izmantoto sīkdatņu palīdzību iespējams identificēt nesankcionētu piekļuvi tīmekļa vietnes datiem, kas nav publiski pieejami;

4.2.3. VNĪ tīmekļa vietnes lietošanas statistikas iegūšanai un analīzei, lai secīgi nodrošinātu uz VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāju veikto darbību analīzi balstītu pastāvīgu tīmekļa vietnes uzlabošanu.

4.3. Funkcionālo sīkdatņu izmantošana:

4.3.1. Funkcionālās sīkdatnes palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē;

4.3.2. Tīmekļa vietne bez funkcionālajām sīkdatnēm nevar pilnvērtīgi funkcionēt, tāpēc tās izmantošana, VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājiem lietojot vietni, ir obligāta.

4.4. Google Analytics sīkdatņu izmantošana:

4.4.1. VNĪ tīmekļa vietnē tiek izmantotas uzņēmuma Google Inc. programmas Google Analytics radītas sīkdatnes, kas ļauj analizēt VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāju darbības;

4.4.2. Google Analytics apkopotā informācija par lietotāju aktivitātēm VNĪ tīmekļa vietnē tiek nosūtīta uz Google Inc. serveriem ārvalstīs (serveri var atrasties ārpus Eiropas Savienības) un tiek tur saglabāta;

4.4.3. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāju IP adreses, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsinātas Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei uz Google Inc. serveriem;

4.4.4. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://policies.google.com/terms?hl=lv) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google Inc. šo informāciju izmanto, lai nodrošinātu VNĪ informāciju par lietotāju aktivitātēm tīmekļa vietnē un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes izmantošanu saistītus pakalpojumus.

4.5. Sīkdatnes, kas tiek izmantotas VNĪ tīmekļa vietnē:

Nosaukums Mērķis Sīkdatnes veids Atrašanās (derīguma termiņš) Izcelsme
XSRF-TOKEN Lietotāja sesijas identifikācija Funkcionāla Līdz apmeklējuma sesijas beigām www.vni.lv
cookies_accepted Piekrišana sīkdatņu izmantošanai Funkcionāla Līdz apmeklējuma sesijas beigām www.vni.lv
accessibility_font_size Palielināto burtu izmantošanas iespēja Funkcionāla Līdz apmeklējuma sesijas beigām www.vni.lv
_gat Vietnes apmeklējuma statistikas datu apkopošana Statistikas datu sīkdatne 1 minūte Google Analytics
_ga Vietnes apmeklējuma statistikas datu apkopošana Statistikas datu sīkdatne 2 gadi Google Analytics
_gid Vietnes apmeklējuma statistikas datu apkopošana Statistikas datu sīkdatne 24 stundas Google Analytics

4.6. Apmeklējot VNĪ tīmekļa vietni, apmeklētājs tiek informēts par sīkdatņu izmantošanu, tai skaitā par šiem noteikumiem. Sīkdatņu izmantošana (izņemot funkcionālās sīkdatnes) VNĪ tīmekļa vietnē tiek uzsākta tikai, ja saņemta attiecīga VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana. Attiecīgi sīkdatņu (izņemot funkcionālās sīkdatnes) izmantošanas tiesiskais pamats ir VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana. Funkcionālās sīkdatnes VNĪ tīmekļa vietnē tiek izmantotas, pamatojoties uz VNĪ leģitīmajām interesēm, tāpēc to izmantošanai netiek lūgta vietnes apmeklētāja piekrišana.

4.7. Atteikšanās no sīkdatnēm:

4.7.1. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāji var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, izmantojot VNĪ tīmekļa vietnes saiti Piekrišanas atsaukums.

4.7.2. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāji var atteikties no Google Analytics sīkdatnēm, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo tīmekļa vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics;

4.7.3. VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētāji var mainīt sava datora vai mobilās ierīces tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, izslēgtu jau esošās vai saņemtu informāciju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz vietnes apmeklēšanai lietoto datoru vai mobilo ierīci (papildus informācija par sīkdatņu pārvaldību ir pieejama tīmekļa vietnē allaboutcookies.org);

4.8. VNĪ ir ar tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis. Ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos ieinteresētās personas var griezties pie VNĪ datu aizsardzības speciālista, rakstot uz VNĪ e-pastu datu.aizsardziba@vni.lv vai nosūtot savu jautājumu uz VNĪ juridisko adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1010, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

4.8.VNĪ Sīkdatņu lietošanas noteikumi ir pieejami VNĪ tīmekļa vietnē.

4.8.VNĪ ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus Sīkdatņu lietošanas noteikumos, aktuālo versiju ievietojot VNĪ tīmekļa vietnē. VNĪ saglabā noteikumu iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas VNĪ tīmekļa vietnes apmeklētājiem.