previous image button
next image button
close fullscreen container

Pārvaldīšana un uzturēšana

 _alt_img

Mūsdienīga darba vide

 _alt_img

24/7 atbalsts

 _alt_img

Ilgtspējīga attīstībaVNĪ rūpējas par to, lai uzņēmumam pašam un pārvaldīšanā nodotie valstij piederošie nekustamie īpašumi visā Latvijā tiktu uzturēti pienācīgā kārtībā un iznomāti par valstij un klientam pieņemamu cenu. Mēs darām visu nepieciešamo, lai atrastu nomniekus brīvajām telpām un mūsu klienti – galvenokārt publiskā sektora organizācijas – būtu apmierināti ar VNĪ sniegtajiem pakalpojumiem. Uzņēmumā strādā profesionāli klientu vadītāji un nekustamā īpašuma pārvaldnieki, kas palīdz nomniekiem risināt visus aktuālos jautājumus. Tāpat klientiem ir pieejami vairāki attālinātās saziņas kanāli.

Apsaimniekošanas vadlīnijas

VNĪ eksperti izstrādājuši “Apsaimniekošanas vadlīnijas”, kur apkopota gan Latvijas, gan starptautisku ekspertu pieredze un ieteikumi, lai veidotu vienotu, efektīvu un ilgtspējīgu publiskā sektora nekustamo īpašumu apsaimniekošanas standartu.  

Šīs vadlīnijas ir ieteikumi valsts nekustamo īpašumu vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai, un dokuments papildina Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra ieteikumus Nr. 2. Dokumenta mērķis ir sniegt vienotu izpratni par apsaimniekošanas minimālajām prasībām, ieteicamajām darbībām apsaimniekošanas procesa un īpašumu vērtības uzlabošanai, tādējādi sniedzot ieguvumus visām publiskā sektora organizācijām un nozarei kopumā.

 

Pakalpojumu grozi

 Pakalpojumu grozi_alt_img

Apsaimniekošana

VNĪ apsaimnieko uzņēmumam piederošo un pārvaldībā nodoto valsts nekustamo īpašumu, kā arī kopīpašumus, ja kāds no īpašniekiem ir VNĪ vai valsts. Mūsu mērķis ir nodrošināt iespējami efektīvu un ekonomiski lietderīgu īpašumu izmantošanu. Mēs veicam gan regulāru ikdienas uzturēšanu, ieskaitot ārkārtas remontdarbus, gan arī citus ar ilgtermiņa apsaimniekošanu saistītus darbus, piemēram, būvju tehnisko apsekošanu. Vajadzības gadījumā piesaistām uzturēšanas speciālistus, kā arī slēdzam līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem. Apsaimniekošanas pasākumu plāns ir nomas vai īres līguma sastāvdaļa, kuru slēdzam ar īpašuma izmantotāju. Maksa par apsaimniekošanu ir iekļauta nomas / īres līgumā. Tāpat VNĪ savā vai valsts vārdā veic būvprojektu, tostarp apliecinājuma karšu, tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, kā arī ar teritorijas plānošanu saistītu projektu, reklāmas, izkārtņu, citu objektu izvietošanas projektu saskaņošanu un valsts nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (servitūta noteikšana).

 Pakalpojumu grozi_alt_img

Iznomāšana

VNĪ nodarbojas ar uzņēmumam piederošā un pārvaldībā nodotā valstij piederošā nekustamā īpašuma – ēku, biroju, tirdzniecības un dzīvojamo telpu, zemes - iznomāšanu. Nomnieki vispārējā gadījumā tiek noskaidroti rakstiskā vai mutiskā izsolē, ar tās uzvarētāju tiek slēgts nomas līgums. Savukārt valsts iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kurām konkrētais objekts nepieciešams publisku funkciju veikšanai, VNĪ to iznomā bez izsoles veikšanas. Sludinājumi par nomas objektiem un nomas (īres) līguma nosacījumiem ir publicēti tīmekļvietnē www.vni.lv, sadaļā Sludinājumi. VNĪ veic tālāku noslēgto nomas līgumu administrēšanu un kontroli, tostarp aprēķina un iekasē nomas maksu, citus maksājumus, seko rēķinu savlaicīgai apmaksai. Mēs darām visu nepieciešamo, lai nomnieki ievērotu līguma noteikumus un izpildītu uzņemtās saistības. Tāpat uzraugām un administrējam nomnieku izsniegtās garantijas un citus nodrošinājuma līdzekļus.

 Pakalpojumu grozi_alt_img

Vidi degradējošo objektu sakārtošanas programmas

VNĪ mērķtiecīgi strādā, lai sakārtotu uzņēmuma pārvaldībā nodotos īpašumus. Katru gadu atbilstoši valsts deleģētai funkcijai VNĪ pārņem vairākus desmitus īpašumus, kuri bieži vien ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tās var būt mācību iestāžu ēkas, likvidētu uzņēmumu īpašumi, bezsaimnieka manta, kas piekrīt valstij, u.t.t. Pēc konkrētā objekta izvērtēšanas mūsu speciālisti pieņem lēmumu vai nu būvi nojaukt, tā paverot jaunas iespējas attīstībai, vai nu to atsavināt, vai arī rekonstruēt. Šim nolūkam regulāri īstenojam arī vidi degradējošo objektu likvidēšanas programmas, piesaistot ārējo vai iekšējo finansējumu. Tāpat VNĪ apkārtējās vides sakārtošanā cieši sadarbojas ar pašvaldībām, kuru teritorijā šie īpašumi atrodas. Katru gadu mums izdodas sakārtot aptuveni 20 – 30 īpašumus.

Pakalpojumu cenrādis*

Pakalpojums Cena bez PVN, EUR
Servitūta nodibināšana VNĪ nekustamajam īpašumam 346,66  
Būvniecības ieceres dokumentācijas skaņošana, kurā noteikts VNĪ īpašuma apgrūtinājums 162,02 
Juridiskās adreses piešķiršana 6,61

*Papildus maksājama normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība zemes īpašniekam par nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu.  

Ilgtspējīga īpašumu pārvaldīšana