previous image button
next image button
close fullscreen container

Pārdošana un iznomāšana

  1.  Pārdod - Atbilstoši likumam "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" un MK 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta". 

  2. Iznomā - Atbilstoši likumam "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" un MK 1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem", kā arī  ņemot vērā MK 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"