previous image button
next image button
close fullscreen container

Darba drošība

 _alt_img

Risku vadība

 _alt_img

Atbildīga rīcība

 _alt_img

Droša darba vide

Strādā droši! Tevi gaida mājās!

Darba drošība ir viena no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vērtībām un darbības prioritātēm.

VNĪ ir ieviesta Darba aizsardzības likumā noteiktā darba drošības un arodveselības sistēma, ievērojot Darba likumā, Darba aizsardzības likumā, kā arī saistītajos Ministra Kabineta noteikumos paredzētās prasības. Sistēma ir ieviesta, ievērojot ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas standartus. Uzņēmuma iekšienē bīstamību identificēšanu, risku novērtēšanu un negadījumu izmeklēšanu veic kvalificēts darba aizsardzības speciālists un pēc nepieciešamības, struktūrvienību vadītāji.

Darba drošība būvobjektos

Būvniecība ir nozare ar augstu negadījumu risku. Tādēļ darba drošības prasībām un to ievērošanai ir liela nozīme. VNĪ mērķis ir panākt nulles negadījumu kultūru, proti, mūsu būvlaukumos nebūtu jānotiek negadījumiem. Rūpējoties par darba drošību būvlaukumos, VNĪ veic vairāku pasākumu kopumu.

VNĪ strādā darba drošības speciālists būvniecībā. Pirms darbu uzsākšanas darba drošības speciālists apseko būvlaukumu, tāpat darbu gaitā tiek veiktas regulāras vizītes būvobjektos.

Būvniekiem VNĪ izvirzītās prasības ir ietvertas jau būvniecības iepirkumos, jo bieži vien papildu normatīvos aktos noteiktajām prasībām izvirzām specifiskas prasības, atkarībā no konkrētā objekta specifikas.

Pirms būvlaukuma ierīkošanas organizējam seminārus ģenerāluzņēmējiem un apakšuzņēmējiem par darba aizsardzības prasībām un biežāk konstatētajiem pārkāpumiem. Īpašu uzmanību pievēršam, piemēram, alkohola lietošanas nepieļaušanai.

Papildus tam būvlaukumos izvietojam vizuālus materiālus par darba drošības prasībām. Informatīvie plakāti par darba aizsardzību būvlaukumos pieejami lietošanai ikvienam. 2020. gadā sākām informatīvo kampaņu būvlaukumos “Strādā droši. Tevi gaida mājās.”

Darba drošība apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nodotajos objektos

VNĪ pievērš lielu uzmanību savu darbinieku apmācībai, tādēļ darba drošības jautājumos tiek izglītoti visu līmeņu vadītāji un arī speciālisti. Mūsu pārvaldnieki ir sertificēti darba aizsardzības speciālisti un regulāri papildina savas zināšanas darba drošības jomā.

Par rīcību ārkārtas situācijās apmācām arī VNĪ nomniekus.

Darba drošība un arodveselība

VNĪ savus darbiniekus nodrošina ar darba veikšanai atbilstošu darba vietu, tehnisko aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī veic regulāras apmācības par darba drošības jautājumiem.

Reizi gadā VNĪ veic visu darba vides risku izvērtēšanu, izstrādā darba aizsardzības plānu un ar rezultātiem iepazīstina visus darbiniekus. Tāpat reizi gadā veicam atkārtotas instruktāžas darba drošībā, elektrodrošībā un ugunsdrošībā.

Jau 2019.gadā tika ieviestas attālināta darba un elastīga darba laika iespējas. Ja biroja darbinieki strādā mājās, tad palīdzam aprīkot arodveselības prasībām atbilstošu darba vietu. Lielu uzmanību pievēršam arī veselības atbalsta pasākumiem. VNĪ darbinieki tiek norīkoti uz obligātajām veselības pārbaudēm atbilstoši profesijas un darba vides risku novērtējumam, var saņemt atmaksu par redzes korekcijas līdzekļiem, tāpat organizējam kopīgas nodarbības un izglītojam par veselīgiem paradumiem fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanai un

Informatīvie materiāli

Informatīvie plakāti par darba drošību būvlaukumos drukāšanas kvalitātē.