previous image button
next image button
close fullscreen container

Dinamiskā iepirkumu sistēma

Dinamiskā iepirkumu sistēma jeb DIS ir pilnīgi elektronisks process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām.
DIS izmanto bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem pakalpojumiem, būvdarbiem un piegādēm.
DIS tehniski uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija ir izveidojusi DIS elektroenerģijas iegādei.

Dinamiskā iepirkumu sistēma elektroenerģijas iegādei - biežāk uzdotie jautājumi

Dinamiskā iepirkumu sistēma jeb DIS ir pilnīgi elektronisks process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām. DIS izmanto bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem pakalpojumiem, būvdarbiem un piegādēm. DIS tehniski uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija ir izveidojusi DIS elektroenerģijas iegādei – izstrādājusi iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā līguma projektu, tirgotāju atlases kritērijus un veikusi to atlasi. Savukārt elektroenerģijas iegādi atbilstoši savai vajadzībai DIS ietvaros  veic pašas tiešās valsts pārvaldes iestādes (ministrijas, kā arī to padotībā esošām valsts pārvaldes iestādes vai valsts kontrolētas kapitālsabiedrības, kuras kapitāla  daļu turētāja ir ministrija), kā arī pašvaldības un to kapitālsabiedrības.

DIS darbosies četrus gadus pēc tās darbības sākuma 2024.gada 1.janvārī.

 • Atvieglota iepirkuma procedūra;
 • Mazāks administratīvais slogs un izmaksas;
 • Ērti lietojama platforma (DIS) un pilnībā elektronisks process;
 • Izveidota dokumentācija iegādes veikšanai un standartizēts līguma projekts;
 • Jau atlasīti tirgotāji atbilstoši pircēja kvalifikācijai, pircējiem nav pašiem jāveic izvērtējums;
 • Mazināts risks saistībā ar nekvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas izstrādi;
 • Mazināts iepirkumu jomas pārkāpumu risks;
 • Pircējiem ir iespēja apvienoties kā vienam DIS dalībniekam, tādējādi potenciāli iegūstot zemāku elektroenerģijas cenu.

DIS elektroenerģijas iegādei būs pieejami divu veidu produkti – fiksētās elektroenerģijas cenas līgumi un biržas jeb mainīgās cenas līgumi. Tāpat pircējam ir iespēja izvēlēties vai tas vēlas iegādāties “tikai” elektroenerģiju vai arī elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.

DIS ietvaros pircēji var slēgt līgumu 3-24 mēnešu robežās.

Visi ieinteresētie elektroenerģijas tirgotāji savu pieteikumu dalībai DIS var iesniegt visā tās darbības laikā Skatīt pielikumu "DIS instrukcija tirgotājiem". 

download file DIS instrukcija tirgotājiem

Ja iestādei ir spēkā esošs līgums, tad tā turpina iepirkt elektroenerģiju noslēgtā līguma ietvaros. Pircējs varēs paralēli elektroenerģiju iepirkt DIS ietvaros, kad beigsies iepriekš noslēgtais līgums. Ja pēc noslēgtā līguma beigām paredzēts elektroenerģiju iegādāties DIS ietvaros, tas veicams pirms esošā līguma termiņa beigām.

Elektroenerģijas iegādi aicinām plānot savlaicīgi, ņemot vērā, ka minimālais DIS ietvaros izsludinātās iegādes piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 10 dienas, savukārt piedāvājumu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai paredzamas ne vairāk kā 15 darba dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža. Tāpat aicinām ņemt vērā to, ka informāciju par elektroenerģijas tirgotāja maiņu esošajam elektroenerģijas tirgotājam jānodod līdz tekošā mēneša 9.datumam.

Ja iestādei ir specifiskas prasības, vai arī elektroenerģijas iegāde DIS ietvaros nav lietderīga, tai nav pienākuma pirkt elektroenerģiju, izmantojot šo sistēmu. Sistēma paredz standarta produktu, savukārt, ja ir nepieciešamība pēc specifiskām prasībām, tad iestāde elektroenerģijas iepirkumu varēs veikt ārpus DIS, tāpat kā līdz šim.

Jā, no 2024. gada 1.janvāra elektroenerģijas iegāde DIS ietvaros ir pieejama arī pašvaldības iestādēm un to kapitālsabiedrībām.

DIS darbojas no 2024.gada 1.janvāra. Saskaņā ar sistēmas uzturētāja sniegto informāciju, šāds statuss “uzsākta līguma slēgšana” būs redzams visā DIS darbības laikā. Aicinām šo informāciju ignorēt.

Elektroenerģijas tirgotāji iesniedz piedāvājumus (elektroenerģijas cenu) katram izsludinātajam iepirkumam atsevišķi, atbilstoši konkrētā iepirkuma nosacījumiem un tā brīža tirgus situācijai. VNĪ nav informācijas par tirgotāju iesniegto cenu līmeni.

Jā, pircēji drīkst apvienoties, lai iegādātos elektroenerģiju DIS ietvaros.

Centralizētais elektroenerģijas iepirkums DIS ietvaros ir atvieglota iepirkumu sistēma elektroenerģijas iegādei tiešās valsts pārvaldes iestādēm (ministrijām, kā arī to padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm vai valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām, kuras kapitāla  daļu turētāja ir ministrija), kā arī pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām.

Skatīt pielikumu "DIS instrukcija pircējiem".

download file DIS instrukcija pircējiem

Izsludinot iepirkumu DIS ietvaros, Pircējam ir jāpievieno:

 • Tehniskās specifikācijas prasību izvirzīšanas veidne;
 • Piedāvājuma iesniegšanas veidne;
 • finanšu piedāvājuma veidne atbilstoši izvēlētajam elektroenerģijas piegādes veidam (A vai B variants);
 • Līguma projekts.

Papildus norādām, ka šajos dokumentos būtiskas izmaiņas nedrīkst tikt veiktas.

Lai noteiktu kategoriju, kurā ir jāizsludina iepirkums, ir jānosaka savs kalendārā gadā prognozētais elektroenerģijas patēriņš. Lai izprastu elektroenerģijas patēriņa tendences, pircējam ir jācaurskata iepriekšējo gadu patēriņš. 1.kategorijā ietilpst elektroenerģijas iegāde viena pircēja plānotajā apjomā no 1 GWh (1000000 KWh), savukārt 2.kategorijā - līdz 1 GWh (neieskaitot) (1000000 KWh) divpadsmit mēnešu laikā.

Minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir desmit dienas.

Pēc tam, kad būsiet publicējuši iepirkumu DIS ietvaros, EIS automātiski nosūtīs paziņojumus visiem DIS dalībniekiem.

Pircējam izsludinot iepirkumu DIS ietvaros IUB publikācijas nav jāievieto.

Ja ir iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādām zemākajām cenām pircējs var iepirkumu uzvarētāju noteikt, veicot izlozi starp zemākās cenas iesniedzējiem (ievērojot atklātuma principu).

Līgumu DIS ietvaros drīkst slēgt jau nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas un paziņošanas dienas.

PIL noteiktais pārsūdzības termiņš nav jāievēro.

Tāpat kā jebkurā iepirkuma procedūrā EIS ir jāpublicē informācija arī par šo noslēgto līgumu.

 • Pircējs, saskaņā ar PIL 60.panta desmito daļu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai to grozījumi, savā pircēja profilā publicē informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai to grozījumiem.
 • Pircējs, saskaņā ar PIL 29.panta otro daļu, paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz katru iepirkuma līgumu iesniedz publicēšanai IUB 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.