previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Latvijas Nacionālā arhīva ēkai Komandanta ielā 9, Daugavpilī. Energoefektivitātes pasākumi veikti saskaņā ar energoauditā izdarītajiem secinājumiem.

Ēkā tika siltinātas norobežojošās konstrukcijas (iekšpagalma pamati, ēkas iekšpagalma ārsienas), nomainīti un pārbūvēti logi, nomainītas ārdurvis, pārbūvēta un atjaunota apkures sistēma, iztīrīta un atjaunota dabīgās ventilācijas sistēma. Tāpat, lai uzlabotu ēkas piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tika ierīkots panduss.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi padara ēkas izmantošanu izdevīgāku, tostarp ļauj būtiski samazināt maksu par komunālajiem pakalpojumiem (siltumu), kā arī uzlabo telpu iekšējo klimatu un ēkas inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Daugavpilī ir nozīmīgs pirmais solis ēkas attīstībai kā reģionālajam arhīva centram un tās pilnvērtīgai izmantošanai arhīva vajadzībām. Projekta īstenošana uzlabo dokumentu saglabāšanas un darbinieku darba apstākļus. Ēkas pilnvērtīgai izmantošanai pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas nepieciešams turpināt darbu - veidojot jaunas modernas dokumentu glabātavas un darba kabinetus, lai varētu nodrošināt dokumentu pieņemšanu no institūcijām un to saglabāšanu nākošajām paaudzēm.

Māra Sprūdža, Latvijas Nacionālā arhīva direktore

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī / 4.2.1.2/18/I/007.

Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī, īstenojot energoefektivitātes pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskatā veicamajiem pasākumiem.

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības: ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana; esošo logu un ārdurvju nomaiņa; apkures sistēmas pārbūve; dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšana/mezglu atjaunošana; pandusa ierīkošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta termiņš un finansējums: projekta termiņš ir no 2018. gada 27. februāra līdz 2022. gada 31. oktobrim, projekta kopējā summa – 1 850 191.95 EUR (Eiropas Sociālā fonda finansējums).

Projekta ieguvumi: pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas Latvijas Nacionālais arhīvs iegūs atjaunotas ekspluatējamas inženierkomunikāciju sistēmas un būtisku komunālo (apkures) pakalpojumu izmaksu samazinājumu pēc ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas.

15.10.2018. parakstīts līgums ar SIA “Builder Industry” par apliecinājuma karšu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu;

27.12.2018. noslēgts sadarbības līgums ar CFLA; vizuālais noformējums. Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas.

29.04.2019. – Izstrādātas un Daugavpils pilsētas būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes ēkas fasādes, jumta un ēkas iekšpagalma cokola daļas siltināšanai, kā arī apkures sistēmas atjaunošanai.

10.08.2020. Daugavpils novada pašvaldības būvvalde pieņem ekspluatācija veiktos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Informācija atjaunota: 15.03.2021.