previous image button
next image button
close fullscreen container


The aim of the project is to increase the energy efficiency of the National Archives of Latvia building at Komandanta iela 9, Daugavpils. Energy efficiency measures have been created in accordance with the findings of the energy audit.

The building was insulated (enclosed courtyard foundations, courtyard exterior walls), windows were replaced and rebuilt, exterior doors were replaced, the heating system was rebuilt and renovated, and the natural ventilation system was cleaned and renovated. A ramp was also set up to improve the building's accessibility for people with disabilities.

The energy efficiency improvement measures taken make the use of the building more profitable, including significant reductions in utility bills (heat), as well as improve the indoor climate and the technical condition of the building's utilities.

Carrying out energy efficiency improvement measures in the building of the Latvian National Archives in Daugavpils is an important first step in the development of the building as a regional archive centre and in its full use for the needs of the archives. The implementation of the project improves document storage and staff working conditions. In order to make full use of the building after energy efficiency improvement measures, it is necessary to continue the work - to create new modern document repositories and work cabinets to ensure the acceptance of documents from institutions and their preservation for future generations.

Māra Sprūdža,
Director of the National Archives of Latvia

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī / 4.2.1.2/18/I/007.

Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Komandanta ielā 9, Daugavpilī, īstenojot energoefektivitātes pasākumus saskaņā ar energoaudita pārskatā veicamajiem pasākumiem.

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības: ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana; esošo logu un ārdurvju nomaiņa; apkures sistēmas pārbūve; dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšana/mezglu atjaunošana; pandusa ierīkošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta termiņš un finansējums: projekta termiņš ir no 2018. gada 27. februāra līdz 2022. gada 31. oktobrim, projekta kopējā summa – 1 850 191.95 EUR (Eiropas Sociālā fonda finansējums).

Projekta ieguvumi: pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas Latvijas Nacionālais arhīvs iegūs atjaunotas ekspluatējamas inženierkomunikāciju sistēmas un būtisku komunālo (apkures) pakalpojumu izmaksu samazinājumu pēc ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas.

15.10.2018. parakstīts līgums ar SIA “Builder Industry” par apliecinājuma karšu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu;

27.12.2018. noslēgts sadarbības līgums ar CFLA; vizuālais noformējums. Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas.

29.04.2019. – Izstrādātas un Daugavpils pilsētas būvvaldē saskaņotas apliecinājuma kartes ēkas fasādes, jumta un ēkas iekšpagalma cokola daļas siltināšanai, kā arī apkures sistēmas atjaunošanai.

10.08.2020. Daugavpils novada pašvaldības būvvalde pieņem ekspluatācija veiktos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Informācija atjaunota: 15.03.2021.