previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību Latvijas Nacionālā arhīva ēkā Skandu ielā 14, Rīgā.

Ēkā ir pārbūvēta ventilācijas sistēma (pieplūdes-nosūces sistēma ar rekuperācijas iespēju) un apkures sistēma, ierīkota mikroklimata sistēma, papildus siltināts jumta segums, nomainītas ārdurvis un metāla vārti, nomainīti fasādes logi, siltināts cokols un pa ēkas perimetru izbūvēta lietusūdens novadapmale. Tāpat atjaunots ēkas fasādes krāsojums, un, lai uzlabotu ēkas piekļūstamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ierīkots panduss.

Apjomīgie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi turpmāk ļaus būtiski ietaupīt primāro enerģiju, bet modernizētās inženierkomunikācijas padarīs ēkas ekspluatāciju efektīvāku. Uzlabotās iespējas piemērot telpu mikroklimatu ārējiem laika apstākļiem padarīs tās komfortablākas darbiniekiem un apmeklētājiem. Tāpat rekonstruētais nams labāk iekļausies esošajā pilsētvidē.

Energoefektivitātes paaugstināšana Nacionālā arhīva ēkā Skandu ielā ir nozīmīgs pirmais solis ēkas attīstībai un pilnvērtīgai izmatošanai arhīva vajadzībām. Tas palīdzēs uzlabot dokumentu saglabāšanas apstākļus un ilgtermiņā samazināt uzturēšanas izdevumus. Ēkas pilnvērtīgai izmantošanai, pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas,  nepieciešams turpināt darbu, veidojot jaunas modernas dokumentu glabātavas un darba kabinetus, lai varētu nodrošināt dokumentu pieņemšanu no institūcijām un to saglabāšanu nākošajām paaudzēm.

Māra Sprūdža,
Latvijas Nacionālā arhīva direktore 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2016
2019
2020
2020
2022
Projekta sagatavošana
2016
Būvprojekta izstrāde
2019
Būvdarbu līgums
2020
Būvdarbi
2020
Nodošana klientam
2022
 tabs_alt_img

Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Skandu ielā 14, Rīgā

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Skandu ielā 14, Rīgā.

Projekta mērķis:
Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Skandu ielā 14, Rīgā, īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes. Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks veicināta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un efektīvāka energovadība. 

Projekts tiks realizēts 2016. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" ietvaros.

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiek uzlabots Latvijas nacionālā arhīva darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi darbiniekiem un apmeklētājiem nodrošinot atbilstošu mikroklimatu atkarībā no ārējās vides procesu ietekmes.

Projektu ietvaros tiks panākts būtisks primārās enerģijas ietaupījums turpmākajā ēkas ekspluatācijas laikā, kā arī ļaus ēkai labāk iekļauties esošajā pilsētvidē.

Projekta galvenās darbības:
Ventilācijas sistēmas pārbūve arhīva telpās (pieplūdes-nosūces sistēma ar rekuperācijas iespēju); jumta seguma papildus siltināšana; ārdurvju nomaiņa; metāla vārtu maiņa pret paceļamajiem sekcijveida vārtiem; apkures sistēmas pārbūve; fasādes logu maiņa; cokola siltināšana, tajā skaitā lietusūdens novadapmales izbūve pa ēkas perimetru; mikroklimata sistēmas ierīkošana pārbūvētajām ventilācijas un apkures sistēmām; fasādes krāsojuma atjaunošana; pandusa ierīkošana piekļuvei cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Plānotais projekta budžets: 3 514 363 EUR.

Plānotais projekta noslēgums: 2022. gadā.

03.12.2018. noslēgts sadarbības līgums ar CFLA par projekta līdzfinansējuma piesaisti;
21.01.2019. noslēgts līgums ar SIA ”LC būve” par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu;
24.04.2019. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā.
04.07.2019. Noslēgts pakalpojuma līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu.
20.07.2020. Uzsākti būvdarbi ēkas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
24.02.2022. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pieņem ekspluatācijā veiktos ēkas pārbūves darbus;
15.08.2022. Starp VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un SIA „LC būve" parakstīts būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Informācija atjaunota: 13.10.2022