Iznomā
Rīga, Teātra iela 9 - 1.stāva tirdzniecības telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Rezultāti

Publicēts lēmums 22.01.2021.

Nav nomas tiesību pretendentu.


14,50 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 11.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 002 0034
Būvju/telpu platība - 313.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Telpu grupas apzīmējums - 001, 010
Maksimālais nomas termiņš - 4 gadi
Stāvs: -1; 1 no 6 Ir lifts
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Piedāvājam nomāt plašas telpas Vecrīgā, Teātra ielas un Vaļņu ielas krustojums, ieejas durvis uz ielu stūra.

Ja telpas paredzētas nomāt ēdināšanas pakalpojumu iestādei, tad jāņem vērā nosacījums, ka ēdienu nevar gatavot uz vietas, izņemot gatavu ēdienu sildīšanu un auksto uzkodu pagatavošanu.

Telpu kopējā platība 313,2 m², t.sk. telpu grupas 001, pirmā stāva telpas no Nr.1-7 un telpu grupas 010, telpa Nr.1 (1. stāva kopējā platība 194,7 m²), un telpu grupas 001, pagraba stāva telpas no Nr.8-14 (pagraba stāva telpu kopējā platība 118,5 m²).

Nomniekam, saskaņojot ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina ir tiesības veikt telpu lietošanas mērķa maiņu. Pēc telpu nomas līguma termiņa beigām, lietošanas mērķis jānomaina uz sākotnējo lietošanas mērķi.

Papildus nomas maksai jāmaksā (norādīts bez PVN/mēn):
1. Īpašuma apsaimniekošanas izmaksas, (t.sk. NĪ personāla atlīdzība un izdevumi kārtējiem remontiem) 1,09 EUR/m²;
2. NĪ nodoklis (zeme + ēka) 1,12 EUR/m²;
3. Apdrošināšana 0,01 EUR/m².
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 21.01.2021
Laiks: 14:00
Rīga, Talejas iela 1
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles pieteikšanās datumam, kas norādīts šajā sludinājumā (ieskaitot) pl 17:00 (jābūt saņemtam) jāpārskaita VNĪ kontā AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts Nr. LV22UNLA0002200609436 nodrošinājuma summa 5000 EUR apmērā ar atzīmi: ”Nekustamā īpašuma Teātra iela 9, Rīgā, 1.stāva komerctelpu nomas izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalībnieks, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas iela 1).

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas Nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Izsoles dalībnieks, kas atzīts par augstākās nomas maksas nosolītāju, septiņu darbdienu laikā pēc nomas līguma nosūtīšanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu un/vai nomas līgumā noteiktā termiņa nesamaksā līgumā paredzētu drošības naudu, tad tiks uzskatīts, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. Nodrošinājuma maksa šādam pretendentam netiek atmaksāta.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/35400/26420_1 st no 1-7.png
1 st no 1-7.png
files/ads/35400/26420_pagrabs 8-14.png
pagrabs 8-14.png
files/ads/35400/27915_Kārtība, kādā īpašuma lietotājiem tiek atlīdzināti NĪ veiktie izdevumi.docx
Kārtība, kādā īpašuma lietotājiem tiek atlīdzināti NĪ veiktie izdevumi.docx
files/ads/35400/34422_Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
Pretendentu_pieteikuma_iesniegums.docx
files/ads/35400/35284__VNĪ_NĪ__telpu_tipveida_nomas_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
_VNĪ_NĪ__telpu_tipveida_nomas_līgums_fiziskām_un_juridiskām_personām.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Rīga,Talejas iela 1
tālr.: 27339843
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Tirdzniecības telpas
Cena
Cena - 14,50 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 20.01.2021