previous image button
next image button
close fullscreen container

Centralizētais elektroenerģijas iepirkums

Lai efektīvāk pārvaldītu valsts līdzekļus un resursus, plānots, ka valsts sektora iestādes no 2021.gada 1.janvāra elektroenerģiju varēs iegādāties centralizēti – dinamiskajā iepirkumu sistēmā (DIS). Tā ļaus valsts sektora iestādēm ātrāk, ērtāk un ar mazāku administratīvo slogu iegādāties elektroenerģiju. Tādējādi valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, kurām elektroenerģiju nenodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs, pašām nebūs jāveic iepirkuma procedūra, kas ir darba un laika ietilpīgs process.

DIS un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" loma centralizētajā elektrības iepirkumā

DIS jeb dinamiskā iepirkumu sistēma ir pilnīgi elektronisks process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām. DIS izmanto bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem pakalpojumiem, būvdarbiem un piegādēm.

DIS tehniski uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija izveido DIS elektroenerģijas iegādei – izstrādā iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā līguma projektu, tirgotāju atlases kritērijus un veic to atlasi. Savukārt elektroenerģijas iegādi atbilstoši savai vajadzībai DIS ietvaros veiks pašas valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības. DIS darbosies trīs gadus pēc tās darbības sākuma 2021.gada 1.janvārī.

Centralizētais elektroenerģijas iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros ir atvieglota iepirkumu sistēma elektroenerģijas iegādei Valsts kancelejai un ministrijām, kā arī to pakļautībā un to padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un kapitālsabiedrībām.

Centralizētais elektroenerģijas iepirkums, izmantojot DIS, paredzēts Valsts kancelejai, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām. Šis centralizētais elektroenerģijas iepirkums izveidotās DIS ietvaros nav paredzēts pašvaldībām un privātpersonām. Elektroenerģijas tirgotāji var pieteikt savu dalību DIS, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem atbilstoši kategorijai, uz kuru pieteiksies. Tirgotāju atlasi veiks VNĪ un atbilstoši kvalificētos tirgotājus iekļaus DIS.

  • Atvieglota iepirkuma procedūra;
  • Mazāks administratīvais slogs un izmaksas;
  • Ērti lietojama platforma (DIS) un pilnībā elektronisks process;
  • Izveidota dokumentācija iegādes veikšanai un standartizēts līguma projekts
  • Jau atlasīti tirgotāji atbilstoši pircēja kvalifikācijai, pircējiem nav pašiem jāveic izvērtējums;
  • Mazināts risks saistībā ar nekvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas izstrādi;
  • Mazināts iepirkumu jomas pārkāpumu risks;
  • Pircējiem ir iespēja apvienoties kā vienam DIS dalībniekam, tādējādi potenciāli iegūstot zemāku elektroenerģijas cenu.

Apkopojot un izvērtējot ministriju sniegto informāciju un ņemot vērā elektroenerģijas cenu svārstības un elektroenerģijas tirgus attīstības tendences, secināts, ka elektroenerģijas iepirkšanai atbilstošākā būtu dinamiskās iepirkumu sistēmas piemērošana.

Visi ieinteresētie elektroenerģijas tirgotāji savu pieteikumu dalībai DIS var iesniegt visā tās darbības laikā. Vairāk dokumentā “DIS instrukcija piegādātājiem”.

Ja iestādei ir spēkā esošs līgums, tad tā turpina iepirkt elektroenerģiju noslēgtā līguma ietvaros. Pircējs varēs paralēli elektroenerģiju iepirkt DIS ietvaros, kad beigsies iepriekš noslēgtais līgums. Ja pēc noslēgtā līguma beigām paredzēts elektroenerģiju iegādāties DIS ietvaros, tas veicams pirms esošā līguma termiņa beigām.

Elektroenerģijas iegādi aicinām plānot savlaicīgi, ņemot vērā, ka minimālais DIS ietvaros izsludinātās iegādes piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz desmit dienas, savukārt piedāvājumu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai paredzamas ne vairāk kā 15 darba dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža. Tāpat aicinām ņemt vērā līgumu slēgšanas procesa ilgumu savā iestādē.

Pēc diviem DIS darbības gadiem VNĪ izvērtēs DIS ietvaros veiktā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātus un līdz 2022.gada 1.septembrim iesniegs Ministru kabinetam priekšlikumus turpmākai rīcībai.

Ja pilotprojekta rezultāti būs pozitīvi, Ministru kabinets varēs lemt par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma DIS pagarināšanu.

Pēc DIS izveides visā DIS darbības laikā tirgotājiem, kas sākotnēji nebūs iekļauti DIS, būs iespēja pieteikties iekļaušanai DIS, ja to kvalifikācija būs atbilstoša.

Ja iestāde ir pievienojusies DIS, bet tai ir specifiskas prasības, vai arī elektroenerģijas iegāde DIS ietvaros nav lietderīga, tai nav pienākuma pirkt elektroenerģiju, izmantojot šo sistēmu.

Sistēma paredz standarta produktu, savukārt, ja ir nepieciešamība pēc specifiskām prasībām, tad iestāde elektroenerģijas iepirkumu varēs veikt ārpus DIS, tāpat kā līdz šim.

DIS elektroenerģijas iegādei būs pieejami divu veidu produkti - fiksētās elektroenerģijas cenas līgumi un biržas jeb mainīgās cenas līgumi.

DIS ietvaros slēgto līgumu izpildes laiks būs atbilstoši pircēja vajadzībai 6 - 12 mēnešu robežās. Līguma darbības termiņa robežas noteiktas, pamatojoties uz elektroenerģijas tirgus specifiku. Šādā līguma termiņā elektroenerģijas cena ir vislabāk prognozējama, kas savukārt pircējam sniedz iespēju saņemt izdevīgākus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ar piedāvātajos tarifos minimāli ierēķinātu tirgotāja riska apmēru.

DIS iekļautajiem pircējiem nav pienākuma veikt elektroenerģijas iegādes DIS ietvaros, līdz ar to nav nepieciešams izstāties no sistēmas.

Centralizētā elektrības iepirkuma procedūra

Pašvaldības dome nav tiesīga iegādāties elektroenerģiju DIS ietvaros.

Elektroenerģiju DIS ietvaros drīkst iegādāties nolikuma 5.pielikumā links uz DIS Nolikuma pielikums “Pircēju saraksts”minētie e-iepirkumu sistēmā reģistrētie pircēji, kā arī pircēji, kuri DIS darbības laikā pievienosies DIS atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 28.§) “Informatīvais ziņojums “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu”” 4. un 5.punktam: “Valsts kanceleja un ministrijas, kā arī to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, kā arī valsts kapitālsabiedrības (īpaši tās, kurām ir uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu).

Lai noteiktu kategoriju, kurā ir jāizsludina iepirkums, ir jānosaka savs kalendārā gadā prognozētais elektroenerģijas patēriņš. Lai izprastu elektroenerģijas patēriņa tendences, pircējam ir jācaurskata iepriekšējo gadu patēriņš. 1.kategorijā ietilpst elektroenerģijas iegāde viena pircēja plānotajā apjomā no 1 GWh (1000000 KWh), savukārt 2.kategorijā - līdz 1 GWh (neieskaitot) (1000000 KWh) divpadsmit mēnešu laikā.

Izsludinot iepirkumu DIS ietvaros, Pircējam ir jāpievieno DIS nolikuma 3.pielikumā pievienotie pielikumi (pieteikuma forma, tehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma - AB), kā arī nolikuma 6.pielikums (līguma projekts).

EIS izstrādātā instrukcija ir pieejama šeit (Nr.8): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

EIS izstrādātā instrukcija ir pieejama šeit (Nr.28): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

Līgumu DIS ietvaros drīkst slēgt jau nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas un paziņošanas. PIL noteiktas pārsūdzības termiņš nav jāievēro.

Tiklīdz jauns kandidāts piesakās dalībai DIS, EIS norādītajam komisijas sekretāram tiek nosūtīts e-pasts par to, ka ir iesniegts jauns pieteikums, kā arī tiek norādīts termiņš, līdz kuram šis pieteikums ir jāizvērtē.

Pēc tam, kad būsiet publicējuši iepirkumu DIS ietvaros, EIS automātiski nosūtīs paziņojumus visiem DIS dalībniekiem.

Tāpat kā jebkurā iepirkuma procedūrā EIS ir jāpublicē informācija arī par šo noslēgto līgumu.

Jā, ja iestāde atbilst augstāk minēto Ministru Kabineta noteikumu statusam, jūs drīkstat iegādāties elektroenerģiju DIS ietvaros.

DIS darbojas no 2021.gada 1.janvāra. Saskaņā ar sistēmas uzturētāja sniegto informāciju, šāds statuss “uzsākta līguma slēgšana” būs redzams visā DIS darbības laikā. Aicinām šo informāciju ignorēt.

Elektroenerģijas tirgotāji iesniedz piedāvājumus (elektroenerģijas cenu) katram izsludinātajam iepirkumam atsevišķi, atbilstoši konkrētā iepirkuma nosacījumiem un tā brīža tirgus situācijai. VNĪ nav informācijas par tirgotāju iesniegto cenu līmeni.

Pircējam, izsludinot iepirkumu un noslēdzot līgumu DIS ietvaros, IUB publikācijas nav jāievieto. VNĪ, saskaņā ar PIL 29.panta otro daļu paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu apvieno viena ceturkšņa ietvaros un iesniedz publicēšanai IUB desmit darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

Pircēja pienākums, saskaņā ar PIL 60.panta desmito daļu, ir ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, savā pircēja profilā ievietot noslēgto iepirkuma līgumu vai tā grozījumus.

Jā, pircēji drīkst apvienoties, lai iegādātos elektroenerģiju DIS ietvaros.

Minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir desmit dienas.

Izsludinot iepirkumu DIS ietvaros, Pircējam ir jāpievieno DIS nolikuma 3.pielikumā pievienotie pielikumi (pieteikuma forma, ttehniskā specifikācija, finanšu piedāvājuma forma - AB), kā arī nolikuma 6.pielikums (līguma projekts).

Ja ir iesniegti vairāki piedāvājumi ar vienādām zemākajām cenām pircējs var:

  1. Iepirkumu uzvarētāju noteikt, veicot izlozi starp zemākās cenas iesniedzējiem (ievērojot atklātuma principu);
  2. Pārtraukt iepirkumu un izsludināt to atkārtoti.