Iznomā
Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, zemes gabals bez apbūves tiesībām
Zemes gabala platība - 7.7 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 19.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


30 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 21.05.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4490 006 0193
Zemes gabala platība - 7.7 ha
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
30 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 006 0074) bez apbūves tiesībām ar kopējo platību 7,7 ha, tai skaitā, mežu platības 0,4200 ha, lauksaimniecībā izmantojamās platības 6,6100 ha un pārējās/citas platības 0,6700 ha.

Nomas maksa - 30 EUR gadā + PVN.
Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.06.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā norādītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Talejas ielā 1).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa gadā (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis.

Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu, tai skaitā Valsts akciju sabiedrības «Valsts nekustamie īpašumi», pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc nomas tiesību izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Dokumenti lejupielādei
files/ads/32859/26346_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/32859/32312_Kadastra_karte.JPG
Kadastra_karte.JPG
files/ads/32859/32312_Zemes_robežu_plāns.JPG
32312_Zemes_robežu_plāns.JPG (datne nav pieejama)
files/ads/32859/32339_Zemes_noma-paraugs_Ilūgstes_nov._Šēderes_pag._2020.docx
Zemes_noma-paraugs_Ilūgstes_nov._Šēderes_pag._2020.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 30 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 17.06.2020