Iznomā
Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, zemes gabals bez apbūves tiesībām
Zemes gabala platība - 7.7 ha
Rezultāti

Publicēts lēmums 19.06.2020.

Nav nomas tiesību pretendentu.


30 EUR
gadā (bez PVN)
Publicēts 21.05.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 4490 006 0193
Zemes gabala platība - 7.7 ha
Maksimālais nomas termiņš - līdz atsavināšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
30 EUR gadā (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 006 0074) bez apbūves tiesībām ar kopējo platību 7,7 ha, tai skaitā, mežu platības 0,4200 ha, lauksaimniecībā izmantojamās platības 6,6100 ha un pārējās/citas platības 0,6700 ha.

Nomas maksa - 30 EUR gadā + PVN.
Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.06.2020
Laiks: 14:00
Talejas iela 1, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda Pretendenta pieteikuma iesniegums atbilstoši iesnieguma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Klientu apkalpošanas centrā, Talejas ielā 1, Rīga, personiski vai sūtot pa pastu. Aploksnes saņemšanas datums un laiks norādīts sludinājumā.

Pretendenta pieteikuma iesniegums pieejams sludinājuma sadaļā “Dokumenti lejupielādei”.

Uz iesniedzamās aploksnes norādāms:
-   “Pieteikums rakstiskai izsolei”;
-   Pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums);
-   Nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu/daļu/telpu vai tml, par kuru tiek pieteikta dalība;
-   Izsoles datums.

Izsoles rezultāti tiek paziņoti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” interneta mājas lapā www.vni.lv sadaļā Sludinājumi / Rezultāti.

Personai, kura apstiprināta kā izsoles uzvarētājs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no rezultāta publicēšanas dienas, jāiesniedz klienta identifikācijas anketa, (aizpildāma izmantojot linku: https://www.vni.lv/lat/par_vni/klienta_identifikacijas_anketa/), kuram pievieno naudas līdzekļu izcelsmi apliecinošu dokumentāciju.
Gadījumā, ja persona neizpilda iepriekš minēto prasību noteiktajā termiņā, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesīga vienpusēji anulēt izsoles rezultātus, atsakoties no darījuma.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/32859/26346_Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
Pretendentu pieteikuma iesniegums_2018.docx
files/ads/32859/32312_Kadastra_karte.JPG
Kadastra_karte.JPG
files/ads/32859/32312_Zemes_robežu_plāns.JPG
32312_Zemes_robežu_plāns.JPG (datne nav pieejama)
files/ads/32859/32339_Zemes_noma-paraugs_Ilūgstes_nov._Šēderes_pag._2020.docx
Zemes_noma-paraugs_Ilūgstes_nov._Šēderes_pag._2020.docx
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties uz zemāk norādīto kontaktinformāciju
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
tālr.: 27339843, 29471103
e-pasts: vni.lvnoma
Lietošanas mērķis
Lauksaimniecības zemes
Cena
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 30 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 17.06.2020