Centralizētais elektroenerģijas iepirkums

Biežāk uzdotie jautājumi Dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā: 


Lai gudrāk pārvaldītu valsts līdzekļus un resursus, plānots, ka valsts sektora iestādes turpmāk elektroenerģiju varēs iegādāties centralizēti – dinamiskajā iepirkumu sistēmā.  
Tā ļaus valsts sektora iestādēm ātrāk, ērtāk un ar mazāku administratīvo slogu iegādāties elektroenerģiju.
Šobrīd valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības, kurām elektroenerģiju nenodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs, iepirkuma procedūru veic pašas - izstrādā iepirkuma dokumentāciju,  organizē iepirkuma procedūru. Tas ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process.
Lai būtu vieglāk izprast, kas ir centralizētais elektroenerģijas iepirkums un dinamiskā iepirkumu sistēma, esam sagatavojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. 

 

 

 

​1. Vai pašvaldības iestāde, piemēram pašvaldības dome, drīkst iegādāties elektroenerģiju DIS ietvaros?

Elektroenerģiju DIS ietvaros drīkst iegādāties nolikuma 5.pielikumā minētie e-iepirkumu sistēmā reģistrētie Pircēji, kā arī Pircēji, kuri DIS darbības laikā pievienosies DIS atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 28.§) “Informatīvais ziņojums “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu”” 4. un 5.punktam: “Valsts kanceleja un ministrijas, kā arī to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes, kā arī valsts kapitālsabiedrības (īpaši tās, kurām ir uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu). Ņemot vērā minēto pašvaldības dome nav tiesīga iegādāties elektroenerģiju DIS ietvaros.

2. Ja mūsu iestāde nav atrodama DIS nolikuma 5.pielikumā norādīto iestāžu sarakstā, taču mēs atbilstam Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 28.§) “Informatīvais ziņojums “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu”” 4. un 5.punktā minētajam statusam, vai mēs drīkstam iegādāties elektroenerģiju DIS ietvaros?
Jā, ja Jūs atbilstat augstāk minēto Ministru Kabineta noteikumu statusam, Jūs drīkstat iegādāties elektroenerģiju DIS ietvaros.

3. Kādi pielikumi no VNĪ izveidotā DIS nolikuma ir jāpievieno izsludinot iepirkumu DIS ietvaros?
Izsludinot iepirkumu DIS ietvaros, Pircējam ir jāpievieno DIS nolikuma 3.pielikumā pievienotie pielikumi (pieteikuma forma, finanšu piedāvājuma forma), kā arī nolikuma 6.pielikums (līguma projekts).

4. Kāds ir minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš DIS ietvaros?
Minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 10 dienas.

5. Vai Pircēji var apvienoties, lai veiktu iepirkumu DIS ietvaros?
Jā, Pircēji drīkst apvienoties, lai iegādātos elektroenerģiju DIS ietvaros.
 

6. Vai Pircējam IUB ir jāievieto kādas publikācijas, ja tiek iegādāta elektroenerģija DIS ietvaros?
Pircējam, izsludinot iepirkumu un noslēdzot līgumu DIS ietvaros,  IUB publikācijas nav jāievieto. VNĪ saskaņā ar PIL 29.panta otro daļu paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu apvieno viena ceturkšņa ietvaros un iesniedz publicēšanai IUB 10 (desmit) darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

Pircēja pienākums saskaņā ar PIL  60.panta desmito daļu, ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai to grozījumi, savā pircēja profilā ievietot noslēgto iepirkuma līgumu vai to grozījumus.


7. Vai ir zināmas cenas kādas elektroenerģijas tirgotāji piedāvā iepirkumos DIS ietvaros?
Elektroenerģijas tirgotāji iesniedz piedāvājumus (elektroenerģijas cenu) katram izsludinātajam iepirkumam atsevišķi, atbilstoši konkrētā iepirkuma nosacījumiem un tā brīža tirgus situācijai. VNĪ nav informācijas par tirgotāju sniegtajiem cenu līmeņiem.

8. EIS DIS iepirkuma sadaļā rādās statuss “uzsākta līguma slēgšana”, kad tiks noslēgts DIS līgums?
DIS darbojas no 2021.gada 1.janvāra. EIS šāds statuss “uzsākta līguma slēgšana” rādīsies visā DIS darbības laikā.

9. Vai līgums, kas noslēgts DIS ietvaros ir jāpublicē arī EIS?
Tāpat kā jebkurā iepirkuma procedūrā, EIS ir jāpublicē informācija par noslēgto līgumu.

10. Kā Pircējs var zināt, kurā no kategorijām tam ir jāsludina iepirkums DIS ietvaros?
Lai noteiktu kategoriju, kurā ir jāizsludina iepirkums ir jānosaka savs kalendārā gada prognozētais elektroenerģijas patēriņš. Lai izprastu elektroenerģijas patēriņa apjoma tendences,  pircējam ir jāizskata savs iepriekšējo gadu patēriņš. 1.kategorijā ietilpst elektroenerģijas iegāde viena pircēja plānotajā apjomā no 1 GWh  (1000000 KWh), savukārt 2. kategorijā ietilpst līdz 1 (neieskaitot) GWh (1000000 KWh) 12 (divpadsmit) mēnešu griezumā.

11. Vai Pircējam ir jāpaziņo DIS dalībniekiem, ka ir izsludināts iepirkums DIS ietvaros?
Pēc tam, kad būsiet publicējuši iepirkumu DIS ietvaros, EIS automātiski nosūtīs paziņojumus visiem DIS dalībniekiem.

12. Kā notiek jaunu kandidātu pieteikšanās DIS, kā pasūtītājs uzzina par jauna pieteikuma saņemšanu?
Tiklīdz jauns kandidāts piesakās dalībai DIS, EIS norādītajam komisijas sekretāram tiek atsūtīts e-pasts, ka ir iesniegts jauns pieteikums, kā arī tiek norādīts termiņš, līdz kuram šis pieteikums ir jāizvērtē.

13. Cik ilgā laikā pēc tam, kad ir paziņots uzvarētājs DIS iepirkumā, drīkst slēgt līgumu, vai ir jāievēro PIL noteiktais pārsūdzības termiņš?
Līgumu DIS ietvaros drīkst slēgt jau nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas un paziņošanas. PIL noteiktas pārsūdzības termiņš nav jāievēro.

14. Kā Pircējs var izsludināt iepirkumu DIS ietvaros?
EIS izstrādātā instrukcija ir pieejama šeit (Nr.28):
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

15. Kā Kandidāts var pieteikties dalībai DIS un kā Pretendents var iesniegt piedāvājumu DIS iepirkumā?
EIS izstrādātā instrukcija ir pieejama šeit (Nr.8):
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

Biežāk uzdotie jautājumi dinamiskās iepirkumu sistēmas izveides laikā:

1. Kas ir centralizētais elektroenerģijas iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros?

Centralizētais elektroenerģijas iepirkums dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros ir atvieglota iepirkumu sistēma elektroenerģijas iegādei Valsts kancelejai un ministrijām, kā arī to pakļautībā un to padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un kapitālsabiedrībām.
Centralizētais elektroenerģijas iepirkums norisināsies divās kārtās - pirmajā kārtā tiks izvērtēti elektroenerģijas tirgotāji, to atbilstība prasībām, lai piedalītos dinamiskajā iepirkumu sistēmā, otrajā kārtā, izveidotajā sistēmā katrs pircējs veiks elektroenerģijas iepirkumu savām vajadzībām, kurā attiecīgi piedalīsies pirmajā kārtā izvērtētie elektroenerģijas tirgotāji.

2. Kas ir dinamiskā iepirkumu sistēma?
DIS jeb dinamiskā iepirkumu sistēma ir pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām. DIS  izmanto bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem pakalpojumiem, būvdarbiem un piegādēm.
DIS tehniski uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra, savukārt VNĪ kā centralizētā iepirkuma institūcija izveido DIS elektroenerģijas iegādei – izstrādā iepirkuma dokumentāciju, tai skaitā līguma projektu, tirgotāju atlases kritērijus un veic to atlasi. Savukārt elektroenerģijas iegādi atbilstoši savai vajadzībai DIS ietvaros veiks pašas valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības.

3. Kas var piedalīties centralizētajā elektroenerģijas iepirkumā?
Centralizētais elektroenerģijas iepirkums, izmantojot DIS, paredzēts Valsts kancelejai, ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, kas atbilstoši to sniegtajai informācijai tiks iekļautas DIS kā pircēji  (turpmāk tekstā – pircēji). Šis centralizētais elektroenerģijas iepirkums  izveidotās DIS ietvaros nav paredzēts pašvaldībām un privātpersonām. Elektroenerģijas tirgotāji varēs pieteikt savu dalību DIS, ja tie atbildīs noteiktiem kritērijiem atbilstoši pircēju patēriņu grupai. Tirgotāju atlasi veiks VNĪ un atbilstoši kvalificētos tirgotājus iekļaus DIS.

4. Ko iegūst veicot centralizēto elektroenerģijas iepirkumu?
- Atvieglota iepirkuma procedūra;
- Mazāks administratīvais slogs un izmaksas;
- Ērti lietojama platforma (DIS) un pilnībā elektronizēts process;
- Izveidota dokumentācija iegādes veikšanai un standartizēts līguma projekts; 
- Jau atlasīti tirgotāji atbilstoši pircēja kvalifikācijai, pircējiem nav pašiem jāveic izvērtējums;
- Skaidri zināmi vienoti nosacījumi tirgotājam;
- Mazināts risks saistībā ar nekvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas izstrādi;
- Mazināts iepirkumu jomas pārkāpumu risks;
- Tika dota iespēja pircējiem apvienoties kā vienam DIS dalībniekam, tādējādi potenciāli iegūstot zemāku elektroenerģijas cenu.

Apkopojot un izvērtējot ministriju sniegto informāciju un ņemot vērā elektroenerģijas cenu svārstības un elektroenerģijas tirgus attīstības tendences, secināts, ka elektroenerģijas iepirkšanai atbilstošākā būtu dinamiskās iepirkumu sistēmas (turpmāk – DIS) piemērošana.

5. Kā pircējs varēs iegādāties elektroenerģiju DIS?
- Valsts kanceleja, ministrijas, valsts pārvaldes iestādes un valsts kapitālsabiedrības ir pieteikušās dalībai elektroenerģijas DIS.
- Pircēji tiek iedalīti divās kategorijās – pircēja prognozētais elektroenerģijas gada patēriņš ir virs vai zem 1 GWh.
- Atbilstoši pircēja kategorijai tiks izveidotas elektroenerģijas tirgotāju atlases prasības.
- VNĪ rīkos atlases konkursu elektroenerģijas tirgotājiem, un tie tirgotāji, kas atbildīs prasībām, tiks iekļauti DIS. Konkursa norises pirmais posms (tirgotāju atlase) tiek organizēts pirms DIS darbības uzsākšanas.
- Tuvojoties pircēja elektroenerģijas tirdzniecības līguma beigu termiņam, pircējs varēs veikt kārtējo iepirkumu elektroniski DIS sistēmā.

Izveidotās DIS ietvaros elektroenerģijas iegādes atbilstoši savai vajadzībai veiks DIS iekļautās valsts iestādes un kapitālsabiedrības pašas, attiecīgi slēdzot līgumu ar kādu no DIS iekļautajiem elektroenerģijas piegādātājiem, kas uz iegādes veikšanas brīdi būs piedāvājis viszemāko elektroenerģijas cenu.

6. Kāds elektroenerģijas tirgotājiem ir pieteikšanās termiņš dalībai elektroenerģijas DIS?
2020. gada septembra sākumā ir plānots izsludināt slēgtu konkursu “Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveide centralizētas elektroenerģijas iegādes nodrošināšanai”, kurā tiks norādīts precīzs pieteikumu iesniegšanas termiņš. Tāpat pēc DIS izveides visā DIS darbības laikā tirgotājiem, kas sākotnēji nebūs iekļauti DIS, būs iespēja pieteikties iekļaušanai DIS, ja to kvalifikācija būs atbilstoša.

7. Kā DIS pircēji var pieteikties iekļaušanai DIS?
VNĪ 2020.gada martā izsūtīja lūgumu resoriem sniegt informāciju par tām iestādēm, kas piedalīsies DIS kā pircēji, un, pamatojoties uz resoru sniegto informāciju, VNĪ ir sagatavojis sarakstu ar DIS pircējiem.

8. Kad pircēji varēs iegādāties elektroenerģiju, izmantojot DIS?
Paredzēts, ka DIS pircējiem būs pieejams no 2021.gada 1.janvāra.

9. Iestādei ir spēkā esošs līgums par elektroenerģijas iegādi, vai varēs izmantot DIS?
Ja iestādei ir spēkā esošs līgums, tad tā turpina iepirkt elektroenerģiju noslēgtā līguma ietvaros. Ja elektroenerģijas tirdzniecības līgums beidzas pirms plānotā DIS sistēmas darbības uzsākšanas datuma (2021.gada 1.janvāris), iestādēm ir jāveic iepirkums ierastajā kārtībā kā līdz šim, līgumā neparedzot īpašus nosacījumus vai termiņus, kas attiektos uz DIS darbības uzsākšanu.

Pircējs varēs paralēli tikt reģistrēts DIS (atbilstoši VNĪ sniegtajai informācijai par pircēja iekļaušanu DIS, skatīt atbildi uz 6.jautājumu) un elektroenerģiju iepirkt sistēmas ietvaros, kad beigsies iepriekš noslēgtais līgums.

Ja pēc noslēgtā līguma beigām paredzēts elektroenerģiju iegādāties DIS ietvaros, tas veicams pirms esošā līguma termiņa beigām. Elektroenerģijas iegādi aicinām plānot savlaicīgi, ņemot vērā, ka minimālais DIS ietvaros izsludinātās iegādes piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 10 dienas, savukārt piedāvājumu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai paredzamas ne vairāk kā 15 darba dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža. Tāpat aicinām ņemt vērā līgumu slēgšanas procesa ilgumu savā iestādē.

10. Cik ilgi darbosies elektroenerģijas DIS?
Šobrīd plānotā elektroenerģijas DIS ir pilotprojekts. Plānotais DIS darbības laiks ir trīs gadi – no 2021.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim.

11. Vai elektroenerģiju centralizēti DIS varēs iegādāties arī pēc trīs gadiem?
Pēc diviem DIS darbības gadiem VNĪ izvērtēs DIS ietvaros veiktā elektroenerģijas centralizētā iepirkuma rezultātus un līdz 2022.gada 1.septembrim iesniegs Ministru kabinetam priekšlikumus turpmākai rīcībai.
Ja pilotprojekta rezultāti būs pozitīvi, Ministru kabinets varēs lemt par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma DIS pagarināšanu.

12. Vai jauni tirgus dalībnieki varēs pievienoties DIS darbības laikā?
Pēc DIS izveides visā DIS darbības laikā tirgotājiem, kas sākotnēji nebūs iekļauti DIS, būs iespēja pieteikties iekļaušanai DIS, ja to kvalifikācija būs atbilstoša.

13. Ja iestāde ir pievienojusies DIS, vai elektroenerģija obligāti ir jāpērk DIS ietvaros?
Ministru kabineta 28.01.2020 sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 28.#) “Informatīvais ziņojums “Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu”” 4. un 5.punktu paredz Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iepirkumu veic DIS ietvaros, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi vai arī elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.  Pievienoties DIS aicināmas arī to kapitālsabiedrības, sevišķi tāds, kurām uzdots veikt valsts nekustamo īpašumu pārvaldību.
Ja iestāde ir pievienojusies DIS, bet tai ir specifiskas prasības, vai arī elektroenerģijas iegāde DIS ietvaros nav lietderīga, tai nav pienākums elektroenerģijas iepirkumu veikt caur šo sistēmu.

Sistēma paredz standarta produktu, savukārt, ja ir nepieciešamība pēc specifiskām prasībām, tad iestāde elektroenerģijas iepirkumu varēs veikt ārpus DIS, tā pat kā līdz šim.

14. Kādus produktus būs iespējams iegādāties centralizētajā elektroenerģijas iepirkumā, izmantojot DIS?
DIS elektroenerģijas iegādei būs pieejami 2 veidu produkti - fiksētās elektroenerģijas cenas līgumi un biržas jeb mainīgās cenas līgumi.
DIS ietvaros slēgto līgumu izpildes laiks būs atbilstoši pircēja vajadzībai 6 - 12 mēnešu robežā. Līguma darbības termiņa robežas noteiktas, pamatojoties uz elektroenerģijas tirgus specifiku. Šādā līguma termiņā elektroenerģijas cena ir vislabāk prognozējama, kas, savukārt, pircējam sniedz iespēju saņemt izdevīgākus elektroenerģijas cenas piedāvājumus, ar piedāvātajos tarifos minimāli ierēķinātu tirgotāja riska apmēru.

15. Kā pircējam atteikties no dalības DIS?
DIS iekļautajiem pircējiem nav pienākums elektroenerģijas iegādes veikt DIS ietvaros (skatīt atbildi uz 13.jautājumu), līdz ar to nav nepieciešamības izstāties no sistēmas.