Risku politika

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Risku vadības politikas principi

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ir izstrādāta Risku Vadības politika un Risku vadības process, kas nodrošina nepārtrauktu pilnveidošanos un attīstību.

Risku vadības politikas mērķis ir nodrošināt vienotu un saskaņotu pieeju Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” risku vadībai, nosakot vienotu pieeju risku vadības procesam – risku identificēšanai, risku novērtēšanai, risku mazināšanas un kontroles pasākumu ieviešanai, risku ziņošanai, risku procesa uzraudzībai un kontrolei, kā arī noteikt risku vadības procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumus un atbildību.


VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  Risku vadības pamatprincipi

Risku vadība VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk tekstā “Sabiedrība”) tiek ieviesta un īstenota, ņemot vērā, ka:

  1. Sabiedrības darbība un Sabiedrības mērķu sasniegšana ir saistīta ar riskiem;
  2. Efektīva risku vadība veicina Sabiedrības mērķu sasniegšanu un mazina risku varbūtību un/ vai ietekmi, kā arī ļauj uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti;
  3. Efektīva risku vadība veido pozitīvu Sabiedrības iekšējo kultūru, kurā tās darbinieki saprot savu lomu un atbildības Sabiedrības mērķu sasniegšanā;
  4. Risku vadība tiek plānota, ieviesta un pilnveidota atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai;
  5. Risku vadības process ir nepārtraukts un regulārs stratēģiskas nozīmes process Sabiedrībā.

Risku vadības process tiek realizēts visās Sabiedrības struktūrvienībās un tas ir saistošs visiem Sabiedrības darbiniekiem.