Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru

VAS «Valsts nekustamie īpašumi»
Darbinieku atlīdzības pamatprincipi
Apstiprināts ar 09.12.2014. valdes lēmumu Nr.556

PAMATALGA

VNĪ amati sadalīti noteiktās grupās un līmeņos, ņemot vērā katram amatam nepieciešamo kvalifikācijas, zināšanu un prasmju apjomu, atbildības līmeni, risināmo jautājumu un lēmumu pieņemšanas loku un to sarežģītības pakāpi.

Amata piederību noteiktai amata grupai un līmenim nosaka amata vērtēšanas procesā. VNĪ veic amatu vērtēšanu pēc noteiktas metodoloģijas (Hay Group JobMapping). Vienu reizi gadā notiek amatu pārvērtēšana, kur pēc vajadzības tiek pārskatīti jau esošie amati, kā arī novērtēti jauni un/vai mainīti amati.

Pamatalgas skalu veido līmeņi, kur zemākais ir 7, augstākais - 24. Katrai amatu līmeņa grupai noteikts pamatalgas diapozons, kur vidējā robeža mērķtiecīgi tiek tuvināta tirgus mediānai.

Ne retāk kā vienu reizi gadā, balstoties uz darba tirgus pētījumu rezultātiem, pārskata algu grupu intervālus pa amatu līmeņiem un veic pamatalgas diapazona pārskatīšanu.

 

Amata kategorija Amata līmenis Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no - līdz) Vidējā mēnešalga
Valde 22 - 24 Valdes priekšsēdētājs, Valdes locekļi 5 6041,00 – 6712,00 6175,00
Vadītāji 19 - 20 Direktori, Direktoru vienieki 9 2500,00 – 4500,00 3722,00
Vadītāji 16 - 18 Daļu vadītāji, Daļu vadītāju vietnieki 26 1700,00 – 3600,00 2642,00
Eksperti 17 - 18 Attīstības projektu vadītāji, Būvprocesa vadītāji un būvuzraudzības eksperti, Kvalitātes un procesu sistēmu vadītāji, Vadošie inženieri, Vadošie juriskonsulti, Finanšu analītiķi   38 1600,00 - 2800,00 1940,00
Vecākie speciālisti 16 Iepirkumu eksperti, Apsaimniekošanas pakalpojuma vecākie speciālisti, Vecākie namu pārvaldnieki, Nekustamā īpašuma darījumu eksperti, Vecākie inženieri, Finanšu analītiķi, Vecākie juriskonsulti, Informācijas sistēmu projektu vadītāji 50 1300,00 – 2200,00 1630,00
Speciālisti 13 - 15

Būvuzraugi, Jaunākie attīstības projektu, Publisko klientu vadītāji

Apsaimniekošanas pakalpojumu speciālisti, Namu pārvaldnieki

Informācijas sistēmu/datortīklu speciālisti, Darba aizsardzības speciālisti, Juriskonsulti, Personāla speciālisti, Kvalitātes un risku vadības speciālisti, Grāmatveži, Iepirkumu speciālisti, Komunikācijas un mārketinga speciālisti

 

 

130

 

 

900,00 – 1700,00 1225,00
Administratīvi tehniskais atbalsts, biroja darbinieki  9 - 12 Vadītāju un ekspertu palīgi, Lietvedības speciālisti, Klientu apkalpošanas speciālisti, Grāmatveži, Jaunākie speciālisti, Tehniskā atbalsta speciālisti, tehniskais personāls (galdnieki, elektriķi, santehniķi u.t.) 95  500,00 – 1200,00 830,00
Vienkāršās profesijas, kvalificēti strādnieki 7-8 Autovadītāji, Palīgstrādnieki, Apkopēji, Sētnieki 170 430,00-620,00 480,00