Kvalitātes politika

VAS ”Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) stratēģiskais mērķis ir Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu, kā arī nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts pārvaldes funkciju veikšanai neizmantotiem NĪ.

VNĪ īsteno kvalitātes politiku atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Kvalitātes politika veido VNĪ stratēģijas īstenošanas kopumu un uzņēmuma attīstības un pilnveidošanas ceļus, nodrošinot pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām, veicot sistemātisku NĪ apsekošanu, analizējot klientu viedokli.

Lai īstenotu VNĪ stratēģisko mērķi, attīstītu savas pozīcijas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, pozicionējot VNĪ kā ekspertu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, VNĪ kvalitātes politika un tās īstenošana balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

  • Kvalitatīva un profesionāla pakalpojumu sniegšana katram VNĪ klientam saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem; klientiem iespēja saņemt atbildes un risinājumus uz jautājumiem, kas saistīti ar valsts nekustamo īpašumu;
  • Plašs ar nekustamo īpašumu darījumiem saistīts pakalpojumu spektrs – nekustamā īpašuma projektēšanas un būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas procesu vadība, kā arī atsavināšana, noma un īre, pārvaldīšana un apsaimniekošana;
  • Nekustamā īpašuma projektu attīstība un vadība piesaistot dažādus kapitāla avotus;
  • Līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
  • Valsts uzdevumu izpilde nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
  • Valsts iestāžu vajadzību apzināšana piedāvājot pakalpojumus infrastruktūras un administratīvo funkciju nodrošināšanai;
  • Pamatota lēmumu pieņemšana – efektīvi lēmumi, kas balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi, monitoringu, efektivitātes un lietderības apsvērumiem;
  • Sistēmiska un procesu orientēta pieeja uzņēmuma vadībai– skaidra procesu secība un to mijiedarbība, kā arī kritēriji un metodes efektīvai procesu darbībai un vadībai;
  • Procesu vadība un analīze– VNĪ darbība un resursu izmantošana tiek vadīta kā procesu kopums, lai efektīvāk sasniegtu vēlamo rezultātu.

Kvalitātes politiku realizē visās VNĪ struktūrvienībās un tā ir saistoša visiem VNĪ darbiniekiem.

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015 sertifikāts

VNĪ veiktie pasākumi korupcijas risku novēršanai