VNĪ: sniegsim atbalstu klientiem krīzes brīdī piemērojot nomas maksas atbrīvojumu vai samazināšanu

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) sniegs atbalstu ārkārtas situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem, atbrīvojot vai samazinot maksu par īpašumu nomu, pamatojoties uz atbilstību noteiktajiem kritērijiem un nomnieka iesniegumu. Kapitālsabiedrība atbalstu sniegs saistībā ar COVID-19 izplatības radītajām sekām uzņēmējiem atbilstoši 2. aprīlī Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem. Atbalsts tiks noteikts par periodu sākot no 2020. gada 12. marta līdz dienai, kad spēku zaudēs likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, informē VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

 

Šobrīd VNĪ sadarbojas ar vairāk nekā 9000 nomniekiem, no kuriem mazāk kā 10% jeb 850 ir komercuzņēmumi. Starp tiem ir pazīstami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, veikali, veselības centri, aptiekas, viesnīcas un citi. “Neskatoties uz to, ka mūsu galvenais uzdevums ir valsts iestāžu nodrošināšana ar to specifikai un darbībai atbilstošām telpām, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un kritiskās infrastruktūras uzturēšana, nozīmīgu vietu ieņem arī telpu iznomāšana komercuzņēmumiem, tāpēc vēlamies īpaši šobrīd sniegt visu iespējamo atbalstu mūsu nomniekiem un partneriem, kas pašreizējās ārkārtas situācijas dēļ ir nonākuši grūtībās,” pauž Vārna.

Lūgumu izskatīt nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma iespējas šobrīd VNĪ ir iesnieguši 211 uzņēmumi, kas pārstāv visdažādākās nozares: 34% - pakalpojumi, 22% - ēdināšana, 15% - izglītība, 13% - tirdzniecība, 7% - viesnīcas, 6% - ārstu prakse un 4% - azartspēles. Tie ir aptuveni 25% no VNĪ komercnomniekiem.

Atbilstoši 2. aprīlī valdībā atbalstītajiem noteikumiem “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, VNĪ, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēros atvieglojumus, ņemot vērā klientu atbilstību noteiktajiem kritērijiem:

  1. komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi, 2019. gadā ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30% salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu no saimnieciskās darbības apmēra laika periodā līdz 2020. gada 29. februārim
  2. komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav VID administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 1000 euro
  3. komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav maksātnespējas process
  4. komersantam pēdējā gada laikā nav bijušas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju, tas ir, trīs vai vairāk nomas maksas vai citu maksājumu kavējumi. Ja kavējumi ir bijuši, 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

VNĪ piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā, savukārt nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Tāpat nomniekam nepiemēros kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Lai saņemtu atbalstu komersantam uz dokumentu nodošanas brīdi vienotajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski de minimis uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu, vai jānorāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru (de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS). Vairāk uzzināt par atbalsta saņemšanas kārtību Ministru kabineta noteikumos šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2020/66B.2. Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus un apliecinājumus atbilstībai augstāk minētajiem kritērijiem sūtot uz vni.lvvni.

Pielāgojoties apstākļiem, VNĪ turpina sekmīgi nodrošināt savu darbību, klientu apkalpošanu un projektu īstenošanu attālināti. Klienti tiek aicināti izmantot elektroniskās saziņas iespējas. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pieteikumu iesniegšanai sekmīgi darbojas 24/7 klientu atbalsts –  vni.lvatbalsts vai bezmaksas tālrunis 80002000. Dokumentus iespējams iesniegt elektroniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Uzņēmuma jaunumi un aktuālā informācija par pakalpojumu pieejamību pieejama mājas lapā www.vni.lv.

VNĪ šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ pērn Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēma augsto zelta godalgu un speciālbalvu par straujāko izaugsmi, kā arī iekļauts VID „Baltā saraksta” zelta līmenī. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.