previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā, Kandavas ielā 2a, Daugavpilī.

Ēkai tika siltinātas ārsienas, jumts, cokols un zem grunts esošie pamati, pagrabā uzlabota siltumizolācija un atjaunota hidroizolācija, modernizēts siltummezgls un apkures sistēma, pārbūvēta karstā ūdens apgādes sistēma, atjaunota ventilācijas sistēmas darbība, izbūvēta jauna lietus noteku un lietus ūdens savākšanas sistēma. Ēkai ir atjaunota fasāde, nomainīti foajē stiklotie logi un nolietotās ārdurvis.

Veiktie energoefektivitātes pasākumi ļauj izveidot veselīgu, komfortablu un drošu vidi vairāk nekā 450 skolas audzēkņiem, kā arī aptuveni 150 pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Būtiski – ne mazāk kā par 30% gadā (no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas) - samazināsies izmantotā siltumenerģija, vienlaikus tiks sakārtota siltumapgāde skolas sporta zālē, foajē un koncertzālē. Ēka turpmāk būs droši ekspluatējama. Tāpat ir uzlabots ēkas vizuālais skats, tā pozitīvi ietekmējot apkārtējo vidi.

Īstenojot projektu redzams, ka arī skolas iekštelpas prasa darbu turpinājumu, tāpēc VNĪ kopīgi ar skolas pārstāvjiem vienojās par darbu veikšanu mūsdienīgāku skolas iekštelpu izveidei. Iekšdarbu veikšanai Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkā plānots ieguldīt ap 95 tūkstoši eiro, kas tiks segti no skolas līdzekļiem. Skolas atjaunošanu plānots pilnībā pabeigt līdz 2022. gadam.

Atjaunojot Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola tiks saglabāta, atsvaidzināta, atjaunota ēkas arhitektūra, kas ir XX gs. vidus spilgts modernisma paraugs un Padomju Savienības laika arhitektūras pērle. Jaunās vēsmas, kuras tolaik bija ienākušas no Eiropas, kas atradās aiz “dzelzs aizkara”, – lielu stikla vitrīnu un citu stikla konstrukciju izmantošana arhitektūrā un celtniecībā – tika izmantotas arī mūsu vidusskolas celtniecībā. Vēl vērā ņemams ir veiksmīgais mācību ēkas un koncertzāles (kura kalpoja arī kā kinozāle) arhitektoniskais risinājums. Latvijā tādi modernisma paraugi ir pavisam nedaudzi, varu minēt Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas ēku Rīgā.

Aivars Broks,
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2017
2018
2019
2022
Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbi
2019
Nodošana klientam
2022
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī / 4.2.1.2/17/I/047.

Projekta mērķis:
Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā, Kandavas iela 2a, Daugavpilī. Īstenojot projektā paredzētās energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes, tiek veicināta energoefektivitātes paaugstināšana un efektīva energovadība. Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības
Ēkas fasādes atjaunošana un ārsienu siltināšana; cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana un apdare; jumta siltināšana; jaunu lietus noteku un lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve; stiklotās foajē logu nomaiņa; ēkas nolietoto ārdurvju nomaiņa; pagraba siltumizolācijas uzlabošana un hidroizolācijas atjaunošana; siltummezgla un apkures sistēmas modernizācija; karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve; ventilācijas sistēmas darbības atjaunošana. 

Projekta termiņš un finansējums
Projekta termiņš ir no 2018. līdz 2022. gadam, projekta kopējā summa – 1 035 061 EUR (ERAF 85 %, valsts līdzfinansējums 15 %).

Projekta ieguvumi:

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tika uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas plānots ne mazāks kā 30 % gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas, kā arī tiek nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija. Pēc projekta īstenošanas izglītības iestādes audzēkņi un pasniedzēji saņems komfortablākus darba un mācību vides apstākļus. Pēc pasākumu īstenošanas tiek uzlabots ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem iedzīvotājiem.

31.01.2019.  tika pieņemta iesniegtā I posma izpildes dokumentācija. Turpinājās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes. Tika saskaņots plānotais ēkas fasādes krāsojuma vizuālais noformējums. Turpinājās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas;
28.04.2019. tika izstrādāts un saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā. Saņemta būvatļauja ar tajā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem;
29.03.2019. tika saņemts un saskaņots būvprojekta II posma nodevums, turpinājās darbs pie būvprojekta izstrādes pilnā sastāvā. Tika izsludināts iepirkums projekta ekspertīzes veikšanai;
28.06.2019. tika noslēgts līgums par projekta ekspertīzi. Tika veikta projekta pārbaude un veikti precizējumi projektā atbilstoši ekspertu norādījumiem;
01.08.2019. tika saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojektu. Projekts tika iesniegts būvvaldē un saņemta būvatļauja būvdarbu veikšanai. Tika uzsākti būvdarbu sagatavošanās darbi, būvlaukuma iekārtošana un materiālu piegādes.
15.11.2019. tika uzsākti būvdarbi: ēkas iekšpagalma fasādes siltināšana, sporta zāles siltināšana, skolas korpusa un sporta zāles jumta siltināšanas un apdares darbi. Tika parakstīti līguma grozījumi Nr.LG1 ar CFLA par papildus finansējuma piesaisti projekta īstenošanai;
02.01.2020. turpinājās darbi pie skolas un sporta zāles fasādes un jumta siltināšanas. Turpinājās skolas foajē stiklotās fasādes balstu pastiprināšanas un vitrīnu logu maiņa un apdare. Tika veikta ieejas mezgla durvju nomaiņa;
09.12.2019 veiktās cenu aptaujas 14.06.2019 vispārīgās vienošanās Nr. IZD/2019-VV/1482 ietvaros rezultātā 24.02.2020. tika noslēgts būvuzraudzības līgums Nr. IZD/2020-VV/307 par līgumcenu 8 198,00 EUR bez PVN ar SIA "Steelandglass" ar izpildes termiņu 24 mēneši no būvdarbu uzsākšanas;

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ir trešās grupas publiska ēka, un tās funkcija ir kvalitatīvas kultūrizglītības sniegšana tās skolēniem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”” 44. punktā noteikto, tika pieņemts lēmums veikt zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanu. 26.08.2020. VNĪ padomes sēdē tika sniegta piekrišana vienošanās noslēgšanai ar AS «Būvuzņēmums Restaurators» par papildu darbu veikšanu. 01.09.2020. tika parakstīta Vienošanās par grozījumiem Līgumā Nr. 7/2-2-18-8/1909;​

Pamatojoties uz Kultūras ministrijas 03.03.2020 vēstuli Nr. 2.6-1/400, VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās kārtas projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/047 „Energoefektivitātes paaugstināšana Kandavas ielā 2a, Daugavpilī” īstenošanu tika piesaistīts papildu finansējums 135 000 EUR apmērā;
16.09.2020. tika parakstīti grozījumi Nr.LG2 ar CFLA par papildus finansējuma piesaisti projekta īstenošanai;
27.11.2020. tika parakstīts Būvdarbu izmaiņu akts Nr. 2 pie 21.09.2018. Līguma Nr.7/2-2-18-8/1909 ar AS “BŪVUZŅĒMĒJS RESTAURATORS”;
01.12.2020. tika parakstīta Vienošanās par grozījumiem 21.09.2018. Līgumā Nr.7/2-2-18-8/1909 ar AS “BŪVUZŅĒMĒJS RESTAURATORS”;
04.12.2020. tika aktualizēts Ēkas pagaidu energosertifikāts un iesniegts BIS;
Ēkas būvniecības darbi tika pabeigti un 23.12.2020. izpilddokumentācija tika iesniegta izskatīšanai BVKB;
07.01.2021. norisinājās ēkas pieņemšana ekspluatācijā;
08.01.2021. Būvniecības valsts kontroles birojs izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
10.02.2021. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ar lēmumu Nr.22/19-1.20/3 atcēla 23.12.2020. Brīdinājumu Nr.22/0.2-3.10/10 1.punktu;
17.03.2021. tika nosūtīta vēstule Nr. 7/2-8/2928 AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” par līguma termiņa pagarinājuma neiespējamību, konstatētajiem defektiem pēc būvdarbiem un līgumsoda rēķinu par termiņa kavējumu;
22.03.2021. tika saņemta būvuzrauga gala atskaite par būvuzraudzības darbiem objektā;
31.03.2021. norisinājās tikšanās ar AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS” ar mērķi panākt vienošanos par gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu;
15.04.2021. tika parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts ar AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”;
2021. gada maijā, iestājoties siltajam laikam, tika uzsākti konstatēto defektu novēršanas darbi, kurus nevarēja veikt zemās gaisa temperatūras un pavasara lietavu dēļ;
18.06.2021. būvuzraugs veica defektu novēršanas pārbaudi, un tika konstatēts, ka defekti nav novērsti pilnā apmērā;
18.08.2021. tika saņemta informācija no AS “BŪVUZŅĒMUMS RESAURATORS”, ka atkārtoti konstatētie defekti ir novērsti;
24.09.2021. būvuzraugs veica atkārtotu defektu novēršanas pārbaudi, un tika konstatēts, ka defekti joprojām nav novērsti pilnā apmērā.
22.10.2021. norisinājās kopēja tikšanās Objektā (pasūtītājs, izpildītājs, autors, būvuzraugs, lietotājs un apsaimniekotājs), lai fiksētu energoefektivitātes projektā nenovērstos defektus no AS «Būvuzņēmums Restaurators» puses;
11.11.2021. nosūtīta pretenzija AS «Būvuzņēmums Restaurators» par 22.10.2021. konstatētajiem nenovērstajiem defektiem, kam dots novēršanas laika līdz 30.11.2021.;
16.12.2021. saņemta AS «Būvuzņēmums Restaurators» vēstule par defektu novēršanu līdz 2022. gada 15. aprīlim.
21.01.2022. uzsākti defektu novēršanas darbi;
17.02.2022. saņemta atbilde no SIA “Sakret” par nepieciešamību tikties klātienē, lai objektīvi izvērtētu iespējamos cēloņus un piedāvātu atbilstošākos un racionālākos risinājumus defektu novēršanai;
11.03.2022. norisinājās tikšanās ar SIA “Sakret” pārstāvi objektā defektu novērtēšanai un 17.03.2022. saņemts atzinums par būvniecības darbiem un defektiem;
06.04.2022. nosūtīta Pretenzija AS “Būvuzņēmums Restaurators”.
28.04.2022. saņemta vēstule no AS “Būvuzņēmums Restaurators” par defektu novēršanu.
06.05.2022. veikta Objekta pārbaude pēc defektu novēršanas.
08.06.2022. sagatavota un nosūtīta vēstule būvuzņēmējam ar apkopotu defektu sarakstu.
13.06.2022. parakstīts Akts par savstarpēju norēķinu (ieskaitu).
29.08.2022. parakstīti Līguma Nr. 4.2.1.2/17/I/047 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī” grozījumi Nr. 5 par projekta termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2022.
28.09.2022. veikta defektu novēršanas pārbaude Objektā.
25.10.2022. nosūtīta vēstule AS “Būvuzņēmums Restaurators” par nenovērstiem Defektiem.
10.11.2022. parakstīts novērsto Defektu saraksts.
22.11.2022. parakstīts Apliecinājums no energoauditora iesniegšanai CFLA.
30.11.2022. pagarināts projekta termiņš līdz 31.12.2022.
27.12.2022. iesniegts CFLA noslēguma Maksājuma pieprasījums.
Turpinās defektu novēršana.
21.02.2023. veikta CFLA pārbaude objektā.
23.02.2023. saņemts pārbaudes akts «ar iebildumiem», konstatētas divas atkāpes par iebūvētajām durvīm, lūgts līdz 07.03.2023. sniegt energoauditora atzinumu par atkāpju ietekmi uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanu.
02.03.2023. saņemti energoauditora komentāri iesniegšanai CFLA.
07.03.2023. sagatavotas atbildes CFLA par noslēguma Maksājuma pieprasījumu.
23.03.2023. projektā Nr. 4.2.1.2/17/I/047 noslēguma maksājuma pieprasījumam ir mainīts statuss uz CFLA "Apstiprināts".

13.04.2023. sniegta atbilde CFLA par Projekta dzīves ciklu KP VIS.

28.04.2023. projekta 4.2.1.2/17/I/047 "Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī" līguma grozījumiem Nr. LG 6 nomainīts status  uz "Apstiprināts".

Projekts pabeigts.

Informācija atjaunota : 03.05.2023.