previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu- Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta  funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsalā), kā arī Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Rīgas ostas II kategorijas robežkontroles punkta, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punkta daļas, Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta 0210 un Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas ostas kontroles punkta Uriekstes ielā 16, Rīgā pārcelšana uz Uriekstes ielu 42B Rīgā.

Projekta rezultātā tiks radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide efektīvai kontroles dienestu sadarbībai, lai īstenotu nelikumīgas tirdzniecības ​apkarošanas pasākumus un nodrošinātu atbilstošu drošības un drošuma līmeni.
Tiks paātrināts un vienkāršots muitošanas process, radīti labvēlīgāki apstākļi ​uzņēmējdarbībai, mazināta ar Rīgas ostu saistītā ​transporta radītā negatīvā ietekme ​uz Rīgas pilsētas satiksmes plūsmu ​un gaisa kvalitāti, kā arī veicināta TEN-T ​infrastruktūras attīstība.

Efektīva robežas šķērsotāju plūsmas pārvaldība uz ES iekšējām un ārējām robežām būtiski stiprina valsts iekšējo drošību. Vēlos pateikt paldies VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un pārējiem mūsu sadarbības partneriem par nozīmīgo atbalstu valsts drošības projektu īstenošanā, jo mērķtiecīgi pilnveidojam sabiedrībai sniegtos pakalpojumus, kā arī  veicinām darba apstākļu būtisku uzlabošanu robežsargiem un pārējiem šajā objektā strādājošajiem.

LR Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Dimitrijs Trofimovs

Projekta sagatavošana
Iepirkums
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam
2022
2023
2023
2024
2026
2026
Projekta sagatavošana
2022
Iepirkums
2023
Būvdarbu līgums
2023
Būvdarbi
2024
Nodošana ekspluatācijā
2026
Nodošana klientam
2026
 tabs_alt_img

 

Projekta nosaukums:
“Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā”, kas tiek īstenota 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinetā apstiprinātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānā iekļautās reformas 6.1.2.r. “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” ietvaros.

Projekta mērķis ir:
Izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu - Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts robežsardzes (VRS) un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)  - funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsalā); tajā skaitā, lai VRS Rīgas pārvaldes Rīgas ostas II kategorijas robežkontroles punktu, VID Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu 0210 un PVD Rīgas ostas kontroles punktu Uriekstes ielā 16, Rīgā pārceltu uz Uriekstes ielu 42, Rīgā.

Projekta galvenās darbības:
Pakārtoti veiksmīgai kontroles dienestu funkciju veikšanai un kontroles dienestu sadarbības īstenošanai, tostarp, transporta kustības loģistikai, ievērojot projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” risinājumus, apmēram 5,9 ha plašā saimnieciski neizmantotā un neapbūvētā ostas teritorijā plānots izbūvēt:

  • kravas un vieglo transporta līdzekļu stāvlaukumus ~35 000 m2 platībā;
  • kompleksu ēku ~ 5 550 m2 platībā, kurā izvietotas VID, VRS un PVD struktūrvienību funkciju īstenošanai nepieciešamās telpas (t.sk. visu kontroles dienestu koplietošanas telpas – klientu apkalpošanas telpa, sanāksmju /mācību telpas, atpūtas/ēdamtelpas; serveru telpa, u.c.);
  • kravu kontroles rentgena iekārtas ēku un kravu kontroles rentgena iekārtas operatora ēku ~ 636 m2;
  • kontroles paviljonus (2 gab.) zem nojumēm, katrs paviljons ~36 m2;
  • saimniecības ēku ~136 m2.

Projekta ieguvumi:
Investīcijas īstenošanas rezultātā tiks:

  • mazināta ar Rīgas ostu saistītā transporta radītā negatīvā ietekme uz Rīgas pilsētas satiksmes plūsmu un sekmēta Eiropas transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras attīstība, kā arī veicināta Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanās;
  • radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide ar atbilstošiem tehnoloģiskajiem risinājumiem efektīvai kontroles dienestu sadarbībai robežšķērsošanas vietā, lai īstenotu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas pasākumus, nodrošinātu atbilstošu drošības un drošuma līmeni, kā arī paātrinātu un vienkāršotu muitošanas procesu, tādējādi padarot biznesa vidi Latvijā pievilcīgāku;
  • radīti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbībai, mazinot kravas transporta ceļā pavadīto laiku.

Projekta termiņš un finansējums:
AF plāna investīcija jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30.jūnijam.

Kopējais investīcijai paredzētais finansējums sastāda 39 134 316 euro (no tā 12 758 000 euro AF plānā investīcijai piešķirtais granta finansējums un 26 376 316 euro Valsts budžeta finansējums).

Projekta mērķa grupa:
Investīcijas īstenošanas rezultātā gala labuma guvēji - Finanšu ministrija (VID), Iekšlietu ministrija (VRS, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra) un Zemkopības ministrija (PVD).

Sabiedrības mērķgrupas – privātpersonas un juridiskās personas, kas izmantos robežšķērsošanas vietu pakalpojumus.

Saite uz programmas mājas lapām:

www.esfondi.lv
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en#the-recovery-and-resilience-facility