previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu- Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta  funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsalā), kā arī Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Rīgas ostas II kategorijas robežkontroles punkta, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punkta daļas, Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta 0210 un Pārtikas un veterinārā dienesta Rīgas ostas kontroles punkta Uriekstes ielā 16, Rīgā pārcelšana uz Uriekstes ielu 42B Rīgā.

Projekta rezultātā tiks radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide efektīvai kontroles dienestu sadarbībai, lai īstenotu nelikumīgas tirdzniecības ​apkarošanas pasākumus un nodrošinātu atbilstošu drošības un drošuma līmeni.
Tiks paātrināts un vienkāršots muitošanas process, radīti labvēlīgāki apstākļi ​uzņēmējdarbībai, mazināta ar Rīgas ostu saistītā ​transporta radītā negatīvā ietekme ​uz Rīgas pilsētas satiksmes plūsmu ​un gaisa kvalitāti, kā arī veicināta TEN-T ​infrastruktūras attīstība.

Efektīva robežas šķērsotāju plūsmas pārvaldība uz ES iekšējām un ārējām robežām būtiski stiprina valsts iekšējo drošību. Vēlos pateikt paldies VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un pārējiem mūsu sadarbības partneriem par nozīmīgo atbalstu valsts drošības projektu īstenošanā, jo mērķtiecīgi pilnveidojam sabiedrībai sniegtos pakalpojumus, kā arī  veicinām darba apstākļu būtisku uzlabošanu robežsargiem un pārējiem šajā objektā strādājošajiem.

LR Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Dimitrijs Trofimovs

Projekta sagatavošana
Iepirkums
Projektēšanas un būvniecības līgums
Projektēšana
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā un klientam
2022
2023
2023
2024
2025
2026
Projekta sagatavošana
2022
Iepirkums
2023
Projektēšanas un būvniecības līgums
2023
Projektēšana
2024
Būvdarbi
2025
Nodošana ekspluatācijā un klientam
2026
 tabs_alt_img

 

Projekta nosaukums:
“Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā”, kas tiek īstenota 2021. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinetā apstiprinātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – AF) plānā iekļautās reformas 6.1.2.r. “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” ietvaros.

Projekta mērķis ir:
Izveidot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru kontroles dienestu - Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts robežsardzes (VRS) un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)  - funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsalā); tajā skaitā, lai VRS Rīgas pārvaldes Rīgas ostas II kategorijas robežkontroles punktu, VID Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu 0210 un PVD Rīgas ostas kontroles punktu Uriekstes ielā 16, Rīgā pārceltu uz Uriekstes ielu 42, Rīgā.

Projekta galvenās darbības:
Pakārtoti veiksmīgai kontroles dienestu funkciju veikšanai un kontroles dienestu sadarbības īstenošanai, tostarp, transporta kustības loģistikai, ievērojot projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” risinājumus, apmēram 5,9 ha plašā saimnieciski neizmantotā un neapbūvētā ostas teritorijā plānots izbūvēt:

 • kravas un vieglo transporta līdzekļu stāvlaukumus ~35 000 m2 platībā;
 • kompleksu ēku ~ 5 550 m2 platībā, kurā izvietotas VID, VRS un PVD struktūrvienību funkciju īstenošanai nepieciešamās telpas (t.sk. visu kontroles dienestu koplietošanas telpas – klientu apkalpošanas telpa, sanāksmju /mācību telpas, atpūtas/ēdamtelpas; serveru telpa, u.c.);
 • kravu kontroles rentgena iekārtas ēku un kravu kontroles rentgena iekārtas operatora ēku ~ 636 m2;
 • kontroles paviljonus (2 gab.) zem nojumēm, katrs paviljons ~36 m2;
 • saimniecības ēku ~136 m2.

Projekta ieguvumi:
Investīcijas īstenošanas rezultātā tiks:

 • mazināta ar Rīgas ostu saistītā transporta radītā negatīvā ietekme uz Rīgas pilsētas satiksmes plūsmu un sekmēta Eiropas transporta tīkla (TEN-T) infrastruktūras attīstība, kā arī veicināta Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanās;
 • radīta mūsdienu prasībām atbilstoša darba vide ar atbilstošiem tehnoloģiskajiem risinājumiem efektīvai kontroles dienestu sadarbībai robežšķērsošanas vietā, lai īstenotu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas pasākumus, nodrošinātu atbilstošu drošības un drošuma līmeni, kā arī paātrinātu un vienkāršotu muitošanas procesu, tādējādi padarot biznesa vidi Latvijā pievilcīgāku;
 • radīti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbībai, mazinot kravas transporta ceļā pavadīto laiku.

Projekta termiņš un finansējums:
AF plāna investīcija jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30.jūnijam.

Kopējais investīcijai paredzētais finansējums sastāda 39 134 316 euro (no tā 12 758 000 euro AF plānā investīcijai piešķirtais granta finansējums un 26 376 316 euro Valsts budžeta finansējums).

Investīcijas progress:

 • 26.02.2021. MK Rīkojums Nr. 120 (prot. Nr. 20 9. §) “Par kontroles dienestu funkciju īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidi Uriekstes ielā 42, Rīgā”:
 • - Konceptuāli atbalstīta infrastruktūras izveide;
 • - VNĪ nodrošināt infrastruktūras izveides Uriekstes ielā 42, Rīgā, būvniecības ieceres (būvprojekta minimālā sastāvā) izstrādi līdz 2021. gada 31. decembrim.
 • 31.03.2021. noslēgts līgums ar SIA Livland Group Nr.IZD/2019-VV/689/54 par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 068 0097.
 • 22.06.2021. EK apstiprina Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, t.sk. 6.komponentes "Likuma vara" 6.1. reformu un investīciju virziena "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" 6.1.2.r. reformas "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze" 6.1.2.4.i. investīcijas "Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā" īstenošanu. Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna paredzētais finansējums 6.1.2.4.i. investīcijai 12 758 000 euro.
 • 06.07.2021. pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā 1.posma izstrāde.
 • 17.12.2021. pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā 2.posma izstrāde.
 • 18.05.2022. FM iesniegts prioritāro pasākumu pieteikums “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)”.
 • 08.07.2022. parakstīts līgums (IZD/2019/2106/69) par zemes ierīcības projekta izstrādi.
 • 13.01.2023. Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbalstīts informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam” (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2), t.sk. Finanšu ministrijas prioritārais pasākums “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)” ar pieprasīto finansējumu 23 697 136 euro apmērā: 2023.gadā – 337 298 euro, 2024.gadā – 8 239 346 euro, 2025.gadā  – 9 082 064 euro un turpmākā laikposmā līdz pasākuma pabeigšanai 2026.gadā - 6 038 428 euro.
 • 07.02.2023. Valdes sēdē apstiprināt projekta “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes iela 42B, Rīgā (Kundziņsala)” īstenošana (Valdes lēmums Nr. VPL-23/6-11), t.sk. pieņemts lēmums par projekta uzraudzības padomes izveidi un Sadarbības līguma slēgšanu ar projekta īstenošanā iesaistītajām iestādēm.
 • 03.03.2023 izsludināts apvienotais (projektēšanas, būvniecība un tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde) iepirkums “Izpēte, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 3D BIM vidē, autoruzraudzība, BIM aktualizācija būvdarbu laikā, būvdarbi un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Uriekstes ielā 42B, Rīgā” (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-22; sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96893).
 • 09.03.2023. Saeimā pieņemts likums “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, t.sk. Finanšu ministrijas prioritārais pasākums “Jaunas infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā (Kundziņsala)” (likums stājās spēkā 22.03.2023.).
 • 03.04.2023. Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.1. reformu un investīciju virziena “Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai” 6.1.2.r. reformas “Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze” 6.1.2.4.i. investīcijas “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā” īstenošanu nodots TAP skaņošanas plūsmā (23-TA-683).
 • 17.04.2023. starp VNĪ un RBP parakstīts zemes nomas līgums (VNĪ reģistrācijas Nr. IZD/2023/629) - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2009 (turpmāk – zemes vienība) daļu aptuveni 170 m2 platībā.
 • 19.04.2023. atkārtoti TAP skaņošanas plūsmā ievietots Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” (23-TA-530).
 • 26.04.2023. Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” (23-TA-530) saskaņots TAP.
 • 26.05.2023. Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojums “Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” (https://likumi.lv/ta/id/342169-par-valsts-nekustama-ipasuma-uriekstes-iela-42b-riga-nodosanu-finansu-ministrijas-valdijuma).
 • 30.05.2023. atvērti iepirkuma ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-22 piedāvājumi. Iepirkumā ir pieteikušies 5 (pieci) pretendenti, kuru piedāvātās līgumu cenas ir sākot no 25,8  miljoniem eiro līdz 41,7 miljoniem eiro (bez PVN).
 • 16.06.2023. iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-22.
 • 19.06.2023. izsludināts atkārtots iepirkums “Izpēte, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 3D BIM vidē, autoruzraudzība, BIM aktualizācija būvdarbu laikā, būvdarbi un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Uriekstes ielā 42B, Rīgā” (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-55; sk. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103654).
 • 26.06.2023. Informatīvais ziņojums (23-TA-683) virzīts (parakstījis FM ministrs) izskatīšanai MK.
 • 04.07.2023. Informatīvais ziņojums apstiprināts MK sēdē (Darba kārtības 3.7.punkts).
 • 05.07.2023. ieinteresēto piegādātāju sanāksme (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-55).
 • 06.07.2023. veikti grozījumi iepirkuma (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-55) tehniskajā specifikācijā (kravu kontroles rentgena iekārta).
 • 07.07.2023. Zemesgrāmatā uz FM vārda reģistrēta zemes vienība Uriekstes ielā 42B, Rīgā.
 • 15.08.2023. ar Finanšu ministra rīkojumu Nr.263 izveidota  Projekta īstenošanas uzraudzības padome un apstiprināts uzraudzības padomes nolikums.​
 • 31.08.2023. parakstīts 6-pusējs Sadarbības līgums starp VNĪ, VID, VRS, PVD, IeM IC un NVA par projekta īstenošanu. ​
 • 15.09.2023. noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu Nr. 6.1.2.4.i.0/1/23/I/CFLA/001.​
 • 25.09.2023. ar SIA «Corporate Consulting» noslēgts līgums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un drošības risinājumu konsultācijām.​
 • 26.09.2023. MK apstiprināti Latvijas ANM plāna  papildinājumi, t.sk. izmaiņas Projekta rezultatīvajos rādītājos - precizēts ANM plānā noteiktajā termiņā (t.i. Q3 2026) izpildāmā atskaites punkta un mērķa apraksts (t.i. pabeigta ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju izbūve, t.sk jumts). Savukārt sākotnēji plānotajā apjomā (t.i. infrastruktūra nodota ekspluatācijā) rezultātu plānots sasniegt līdz Q4 2026 no Valsts budžeta piešķīruma (23 697 136 EUR) Projekta īstenošanai.​
 • 27.09.2023. iepirkumā (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-55) pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.​
 • 16.10.2023. noslēgts līgums «Izpēte, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 3D BIM vidē, autoruzraudzība, BIM aktualizācija būvdarbu laikā, būvdarbi un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Uriekstes ielā 42B, Rīgā» ar Personu apvienībai "SENSUM, BBA un AE», ko saskaņā ar Sabiedrības līgumu izveidojuši AS “Sensum Grupa”, SIA “Baltic Builders Alliance” un SIA “Velve-AE”. Līgumcena EUR 27 298 513.00 (t.sk. kravu kontroles rentgena iekārtas uzturēšanas izmaksas) bez PVN.​
 • 22.12.2023. saņemta objekta “Jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsala)” būvatļauja ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.
 • 25.12.2023. pabeigta objekta “Jaunas infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42B, Rīgā (Kundziņsala)” informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un drošības risinājumu koncepcijas izstrāde.

Projekta mērķa grupa:
Investīcijas īstenošanas rezultātā gala labuma guvēji - Finanšu ministrija (VID), Iekšlietu ministrija (VRS, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra) un Zemkopības ministrija (PVD).

Sabiedrības mērķgrupas – privātpersonas un juridiskās personas, kas izmantos robežšķērsošanas vietu pakalpojumus.

Saite uz programmas mājas lapām:

www.esfondi.lv
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en#the-recovery-and-resilience-facility