previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir pārbūvēt kādreizējo Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku Rīgā, A. Briāna ielā 13 par modernu prototipēšanas (jaunu produktu paraugu izgatavošanas) darbnīcu “Riga Makerspace’’. Tādējādi tiks atjaunota Rīgas sabiedriskā telpa (1500 m2),uzceltas un atjaunotas publiskās ēkas (3600 m2).

Pavisam A.Briāna ielā 13 paredzētas sešas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (RDMV) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) izglītības programmām atbilstošas darbnīcas, kas ļaus nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu studiju procesu. Savukārt ikvienam citam interesentam Mūžizglītības prototipēšanas pakalpojumu centrā būs pieejami semināri, festivāli, lekcijas, u.c. pasākumi.

Atsevišķi ir izdalīti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kuri mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un energovadību. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā ēkā plānots sasniegt 83,78 (kWh/m2 gadā) siltumenerģijas patēriņu apkurei.

Dizains visā pasaulē kļūst par arvien pieprasītāku industrijas sastāvdaļu. Lai jaunie latviešu dizaineri, kas jau gūst ievērojamus panākumus pasaulē, varētu pilnvērtīgi radīt un izstrādāt savus prototipus, ir nepieciešamas piemērotas telpas. Cerams, jau pēc vairākiem gadiem mūsu jaunie talanti varēs veikt praktiskos darbus jaunās, modernās telpās.

Alvis Līdaks,
RDMV direktors

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2017
2017
2023
2024
Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2017
Būvdarbi
2023
Nodošana klientam
2024
 icon_alt_img
Iepirkuma izsludināšanas laiks: 2021. gada novembris
Paredzētais būvdarbu līguma parakstīšanas laiks: 2022. gada jūnijs
Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš: 18 mēneši

Prototipēšanas darbnīca Riga Makerspace

 

Ēkas vēsture

Ēkas atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” tiešā tuvumā, tā aizsardzības zonā. Vienai no ēkām ir vēsturiska vērtība, otrai – minimāla vēsturiska vērtība. Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums savu darbību pārtrauca 2009.gadā, kopš tā laika objektā nav veikti ieguldījumi.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā / 5.6.1.0/17/I/004.

Projekta mērķis:
Projekta partneru profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide un teritorijas efektīva sociālekonomiska izmantošana. Projekts īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 188 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi”.

Projekta termiņš un finansējums:
Projektu plānots realizēt no 2017. gada 28. marta līdz 2023. gada 31. decembrim, projekta kopējais finansējums – 5907824, 84 EUR - no kura:

  • SAM 5.6.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5021651,11 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums – 886173,73 EUR (15 %). 

Projekta ieguvumi:
Īstenojot projektu, Rīgas pilsētas teritorijā tiks atjaunota sabiedriskā telpa (1500 m2),uzceltas un atjaunotas sabiedriskās publiskās ēkas (3600 m2), izveidots un rekonstruēts sabiedriskais infrastruktūras objekts Latvijas Mākslas akadēmijas un PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” prototipēšanas darbnīcu “Riga Makerspace” izveidei.

18.12.2017. noslēgts līgums ar būvprojekta izstrādātāju ar SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu;
27.07.2018. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA (projekts Nr.5.6.1.0/17/I/004);
28.03.2019. noslēgts līgums ar Rīgas domes Satiksmes departamentu par līdzdalību projekta īstenošanā;
03.05.2019. noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu SIA "Livland Group"
20.05.2019. VNĪ un SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI” parakstījuši vienošanos par līguma izbeigšanu abpusēji vienojoties.
15.07.2019. ar SIA “Arhitektu birojs Krasts” noslēgts līgums par projektēšanas darbiem un autoruzraudzību.
14.05.2020. Noslēgta vienošanās pie līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar SIA “Arhitektu birojs Krasts”.
03.09.2020. 5.6.1.SAM Uzraudzības padome atbalstīja ierosinātos grozījumus “Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācija” stratēģijā attiecībā uz projektu Briāna ielā 13, Rīgā.
15.09.2020. Uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze.
11.12.2020. Parakstīti CFLA līguma grozījumi
05.03.2021. Izsludināts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “RIGA MAKERSPACE” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai”.
18.03.2021. Ministru kabineta sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums par augstas gatavības projektu īstenošanu 2021.g. un 2022.g.,  projekta īstenošanai tiks piešķirts finansējums 3 418 434 EUR apmērā, t.sk. būvniecībai – 1 418 434 EUR (2021.g.) un iekārtu iegādei 2 000 000 EUR (2022.g.).
27.05.2021. Būvniecības iepirkuma piedāvājumu atvēršana. Uzsākta piedāvājumu vērtēšana.
29.06.2021. saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums.
25.08.2021. noslēgts līgums ar Kultūras ministriju par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.
08.09.2021. izsludināts iepirkums “Prototipēšanas darbnīcu “Riga Makerspace” aprīkojuma iegāde” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-50).
07.10.2021. noslēgts līgums ar PIKCV RDMV un LMA par sadarbību aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.
19.10.2021. būvprojekts iesniegts saskaņošanai RD pilsētas Attīstības departamentam.
21.10.2021. noslēgta vienošanās ar SIA Arhitektu birojs Krasts par projektēšanas papildu darbu veikšanu.
26.10.2021. parakstīti līguma grozījumi Nr.4 ar CFLA, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim.
26.10.2021. iepirkuma “Prototipēšanas darbnīcu “Riga Makerspace” aprīkojuma iegāde” piedāvājumu atvēršana. Uzsākta piedāvājumu vērtēšana.
27.10.2021. būvniecības iepirkums pārtraukts bez rezultāta.
04.11.2021. izsludināts jauns būvniecības iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-78).
22.12.2021. atvērts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-78)
15.07.2022. parakstīts būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību "P un S BŪVNIECĪBA" par būvdarbu veikšanu būvprojekta "Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas "RIGA MAKERSPACE" izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā" īstenošanu.
20.10.2023. Spāru svētki objektā.​
29.11.2023. Ar CFLA parakstīti finansēšanas līguma grozījumi Nr.3 4.2.1.2. finansējuma programmas ietvaros.​
22.12.2023. parakstīta vienošanās pie būvdarbu līguma ar Pilnsabiedrību "P un S BŪVNIECĪBA" par būvdarbu izmaiņu realizāciju. ​
22.12.2023. Faktiski paveiktie būvdarbu apjomi pilnvērtīgai projekta realizācijai ir 58% (atbilstoši decembra mēneša izpildei).
15.01.2024. Ar CFLA parakstīti finansēšanas līguma grozījumi Nr.6 Nr.5.6.1.0. finansējuma programmas ietvaros.​

Informācija atjaunota: 21.03.2024

Projekta nosaukums:
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A.Briāna ielā 13, Rīgā.

Identifikācijas numurs: ID Nr. 4.2.1.2/18/I/055

Projekta mērķis:
Sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, īstenojot ēkā energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes.

Projekta termiņš: 
Projektu plānots realizēt no 2019.gada 10.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Finansējums: 
Projekta kopējais finansējums 608309,95 EUR, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums -  517063,50 EUR (85%) un Valsts budžeta finansējums – 91246,46 EUR (15%).

Projekta ieguvumi:
Pēc projekta īstenošanas ēkā plānots sasniegt 83,78 (kWh/m2 gadā) siltumenerģijas patēriņu apkurei.

Būvniecības statuss:
Būvprojektu izstrādā SIA “Arhitektu birojs Krasts”.

Notikumi:
10.12.2019. parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA (projekts Nr.4.2.1.2/18/I/055).

2020.gada janvāris-marts – norisinās projektēšanas darbi.

2020.gada aprīlis–jūnijs – turpinās projektēšanas darbi.

14.05.2020. Noslēgta vienošanās pie līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar SIA “Arhitektu birojs Krasts”.

2020.gada jūlijs-septembris – turpinās projektēšanas darbi.

15.09.2020. uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze.

2020.gada oktobris-decembris – būvprojekta risinājumu saskaņošana, turpinās būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze.

2021.gada janvāris-marts – turpinās būvprojekta risinājumu saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze.
05.03.2021. izsludināts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “RIGA MAKERSPACE” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai”.
27.05.2021. būvniecības iepirkuma piedāvājumu atvēršana. Uzsākta piedāvājumu vērtēšana.
29.06.2021. saņemts pozitīvs būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes atzinums.
2021.gada jūlijs-septembris – turpinās būvniecības iepirkuma piedāvājumu vērtēšana.
10.09.2021. parakstīti ar CFLA projekta līguma grozījumi Nr.1. Palielināts projekta budžets un apstiprināts projekta ieviešanas termiņš 2023.gada 31.decembris.
19.10.2021. būvprojekts iesniegts saskaņošanai RD pilsētas Attīstības departamentam.
21.10.2021. noslēgta vienošanās ar SIA Arhitektu birojs Krasts par projektēšanas papildu darbu veikšanu.
27.10.2021. būvniecības iepirkums pārtraukts bez rezultāta.
04.11.2021. izsludināts jauns būvniecības iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-78).
22.12.2021. atvērts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-78).
22.12.2021. atvērts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace” izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanai” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-78)
15.07.2022. parakstīts būvdarbu līgums ar Pilnsabiedrību "P un S BŪVNIECĪBA" par būvdarbu veikšanu būvprojekta "Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas "RIGA MAKERSPACE" izveidei A.Briāna ielā 13, Rīgā" īstenošanu.

Informācija atjaunota: 21.03.2023