previous image button
next image button
close fullscreen container


Valsts robežapsardzības efektivitātes celšana, nodrošinot situācijai atbilstošus robežapsardzības apstākļus, ir uzskatāma par valsts drošības interešu aizsardzību, novēršot iespējamu valsts apdraudējumu, proti, nekontrolētu migrantu plūsmas pieaugumu uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Ārējās sauszemes robežas izbūves infrastruktūras izbūves likumā un tā anotācijā, ir jāizbūvē atbilstoša infrastruktūra. Ārējas sauszemes robežas infrastruktūras izbūves projektā paredzēts izbūvēt augstas drošības žogu, patruļtakas, patruļlaipas, pontonus robežezeru šķērsošanai, tuneli dzelzceļa sliežu šķērsošanai u.c.  
Projektā kopumā paredzēts izbūvēt Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas joslu 173 km garumā. Tā īstenošana notiek vairākās kārtās. Pirmā un otrā kārta aptver visu Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas sauszemes posmu. Ņemot vērā zemes gabalu gatavību būvdarbiem, pirmajā kārtā (85,8 km) tika iekļauti robežas posmi atbilstoši AS "Latvijas valsts meži" plānotajiem atmežošanas darbiem. Otrajā kārtā iekļauto robežas posmu garums ir 63,9 km, turklāt tajos valsts robežas līnija virzās arī gar publiskajiem ūdeņiem. Savukārt projekta trešā kārtā jeb Daugavas posmā 16,7 km garumā paredzēta sešu torņu un patrulēšanas joslas izbūve. Ceturtajā kārtā valsts robežapsardzības efektivitātes celšanai tiks veikta rokādes ceļu sakārtošana Riču ezera apgabalā. 
Lai risinātu drošu dzīvnieku pārvietošanos, 2022.gadā tika veikts pētījums, kura rezultātā tapa dzīvnieku pārvietošanās ceļu karte un dzīvnieku pāreju risinājums, kuru izstrādāja LVMZI "Silava". Tas ir būtisks priekšnoteikums būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai. 
Būvprojekta risinājumi tiek pielāgoti katrai konkrētai teritorijai un faktiskajiem dabas apstākļiem - purviem, kraujām, applūstošajām teritorijām, ezeru šķērsojumiem. Svarīgi infrastruktūru pielāgot tā, lai tā būtu gan ilgtspējīga, gan arī ekonomiski pamatota. 

Investīcijas (EUR):
1. un 2. kārta kopā - 102,7 miljoni eiro (ar PVN). 3.kārta – 3,6 miljoni eiro (ar PVN). 

Garums (km):
Kopgarums: 173 km 

 

Robežapsardzības infrastruktūras izbūve ir vitāli svarīga. Pats žogs ir fizisks šķērslis, kas neļauj simtiem cilvēku vienā vietā ātri iekļūt Latvijā. Izbūvētā infrastruktūra dod mums iespēju ātri pārvietoties gar robežu, uzlabo reaģēšanas laiku pārkāpumu gadījumā.
Mēs gar žogu varam pārvietoties ar kvadricikliem, bagijiem, līdz ar to varam ātrāk konstatēt pārkāpumu vietas.
Laipas purvos, pontonu takas nozīmē, ka robežsargiem vairs nav jāmēro kilometriem gari apkārtceļi, lai nokļūtu ezera pretējā krastā vai apbrauktu purvaino vietu. Tunelis zem dzelzceļa ļauj mums ātri šķērsot dzelzceļa līniju.

Guntis Pujāts,
Valsts Robežsardzes priekšnieks

Valsts ārējās sauszemes robežas izbūves pirmā kārta 

Projekta priekšizpēte
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2021
2022
2022
2023
Projekta priekšizpēte
2021
Būvprojekta izstrāde
2022
Būvdarbi
2022
Nodošana klientam
2023

Valsts ārējās sauszemes robežas izbūves otrā kārta 

Projekta priekšizpēte
Projektēšana
Atmežošana
Būvdarbi
Nodošana klientam


2022
2023
2023
2023
2024
Projekta priekšizpēte
2022
Projektēšana
2023
Atmežošana
2023
Būvdarbi
2023
Nodošana klientam
2024
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
"Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3.kārta 1.posms)" ar projekta Nr.NVA/RPVP/2023/1. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda nacionālās programmas 2021.-2027. gadam “Finansiālā atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzu politikai (IRPVP)” ietvaros.   

Projekta mērķis: 
Projekta vispārīgais mērķis ir Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība.  

Projekta galvenās darbības: 
Projekts paredz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai Daugavas posmā plānotajā termiņā un budžetā izbūvēt sešus torņus un pievedceļus pie tiem. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi tiks veikti pēc apvienotā “projektē un būvē” principa. 

Projekta ieguvumi:
Tiks izbūvēts pirmais posms valsts robežas apsardzības uzlabošanai Daugavas posmā (seši metāla torņi un pievedceļi pie tiem), tādējādi veicinot valsts robežsardzes efektīvāku un iedarbīgāku valsts robežas kontroli, savlaicīgi identificējot valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumus un citus pārkāpumus valsts robežas joslā. 

Kopējais projekta finansējums:
VNĪ ir 3 591 504 EUR (no tā Eiropas Savienības fonda nacionālās programmas (IRPVP) finansējums 75% un valsts budžeta finansējums - 25%). 

Projekta mērķa grupa: 
Valsts robežsardze un valsts iedzīvotāji 

Programmas mājas lapa:
https://commission.europa.eu
https://iem.gov.lv