previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti un uzlabot energovadību Latvijas Leļļu teātra ēkā Kr. Barona ielā 14/16, Rīgā. Vienlaikus būtiski tiks uzlabots ēkas estētiskais un tehniskais stāvoklis, tā organiskāk iekļausies pilsētvidē.

Ēkai tiks siltinātas ārsienas, cokols, bēniņi un jumts, nomainīti logi un koka ārdurvis, modernizēts esošais siltummezgls, pārbūvēta un modernizēta apkures sistēma, rekonstruēta esošā ventilācijas sistēma.

Veiktie rekonstrukcijas darbi un energoefektivitātes pasākumi palielinās komforta līmeni Latvijas Leļļu teātra telpās. Teātra darbinieki iegūs komfortablāku un pozitīvāku darba vidi, bet skatītājiem būs patīkamāk apmeklēt izrādes. Būtiski – ne mazāk kā par 31% gadā - samazināsies izmantotā siltumenerģija, tādējādi teātris varēs maksāt mazāk par komunālajiem pakalpojumiem (siltumu un elektrību) un ietaupīt finanšu līdzekļus. Savukārt visi rīdzinieki un pilsētas viesi iegūs sakārtotu ārtelpu.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta veiksmes atslēga ir kompetenta un ieinteresēta komanda, kurā darbojas ne tikai pasūtītājs, bet arī Lietotājs, kas kopīgiem spēkiem rada sakārtotu vidi pašiem mazākajiem teātra baudītājiem. Sakārtota vide - sakārtoti mēs paši, domāšana un mūsu bērni. Beidzot arī Latvijas Leļļu teātrī ieplūdīs “svaigums”, kas noteikti vēl vairāk veicinās mūsu mākslinieku radošumu.

Kristīne Guļko,
VNĪ nekustamā īpašuma vadītāja 

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2017
2018
2021
2021
2023
Projekta sagatavošana
2017
Būvprojekta izstrāde
2018
Būvdarbu līgums
2021
Būvdarbi
2021
Nodošana klientam
2023
 icon_alt_img
Iepirkuma izsludināšanas laiks: 2021. gada jūnijs
Paredzētais būvdarbu līguma parakstīšanas laiks: 2021. gada novembris
Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš: 14 mēneši


Ēkas vēsture

Ēka Kr. Barona ielā 16/18 ir kultūras un vēsturiska vērtība. Pēc arhitekta Ernesta Poles projekta 1911. gadā celtajā divstāvu ēkā ir atradies kino, aptieka, grāmatu spiestuve un zīmogu darbnīca, kafejnīca un vairākas tirgotavas. Kopš 1944. gada te darbojas Latvijas Leļļu teātris. Nelielā ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums: 
Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā.

Projekta mērķis: 
Saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam un Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumiem Nr. 13 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, projekta rezultātā tiks panākts noteiktais energoefektivitātes mērķis.

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks uzlabots VSIA “Latvijas Leļļu teātris” darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, darbiniekiem nodrošinot pozitīvāku darba vidi un apmeklētājiem – patīkamāku izrāžu apmeklēšanas laiku.

Projekta galvenās darbības:
Cokola, ārsienu, bēniņu un jumta siltināšana; logu nomaiņa, koka ārdurvju maiņa; esošā siltummezgla modernizācija; apkures sistēmas pārbūve un modernizēšana; esošās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un apdares darbi.

Plānotais projekta budžets:

3 677 255,12 EUR, ar PVN

SAM 4.2.1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 742 793,75 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums – 131 081,25 EUR (15 %).
Valsts budžeta finansējums augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu (2021-2022.gadam) – 1 959 609,00 EUR ar PVN no tiem:
-    2021.gads - 125 907 EUR, ar PVN;
-    2022.gads - 1 833 702 EUR ar PVN.
Kultūras ministrijas valsts budžeta finansējums (2021.gads) – 600 00,00 EUR ar PVN.
Finansējums apropriācijas kārtībā PVN izmaksu segšanai - 173 445,00 EUR (tikai PVN).
Finansējums no nekustamo īpašumu atsavināšanas ieņēmumiem 2020.gadā – 70 326,12 EUR ar PVN.


Plānotais projekta noslēgums: 2023. gadā.

05-02-2019- Pieņemta iesniegtā I posma izpildes dokumentācija, izstrādāts ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (TAA) un veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā  inventarizācija (AMI). Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas.
2019-04-28 Turpinās darbs pie projektēšanas II posma izstrādes. Turpinās precizējumi ēkas energoaudita pārskata aprēķinos.  Turpinās mazās skatuves griestu paaugstināšanas tehnisko risinājumu izstrāde un iespēju izvērtēšana. Atsaukts pieteikumu CFLA, lai precizētu iesnieguma datus un iekļautu griestu paaugstināšanas risinājumu.
2020-08-04 Noslēgta vienošanās ar SIA "Arhitektu birojs Krasts" par būvprojekta līguma izbeigšanu.
2020-08-11 MK sēdes lēmums par papildu finansējuma piešķīrumu SAM 4.2.1.2. LLT projekta realizācijai - papildus piešķirtais finansējums 33 325 EUR.
2020-08-18 Noslēgts līgums ar CFLA par projekta Nr.4.2.1.2/19/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” finansējuma piešķīrumu.
2020-09-25 Noslēgts līgums ar SIA "Livland Group" par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.
2020-12-22 Būvvaldē saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā
2021-02-09 Lai nodrošinātu bīstamo būvkonstrukciju stiprināšanu, objekta pārbūves darbus un funkcionalitāti, noslēgts līgums ar LR Kultūras ministriju par papildus valsts finansējuma piešķiršanu 600 000.00 EUR apmērā.
2021-02-19 Parakstīti CFLA līguma grozījumi.
2021-03-31 Noslēgts līgums par būvprojekta būvekspertīzes veikšanu.
2021-06-09 Izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.
2021-07-27 Apstiprināti būvdarbu iepirkuma rezultāti. Tiesības līgumu slēgt piešķirtas personu apvienībai "P un P". Būvdarbu līgumcena  2 7463 48,65 euro bez PVN.
2021-08-04 Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
2021-08-10 CFLA iesniegti līguma grozījumi par projekta termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2023.
2021-09-07 MK rīkojums Nr.625 par papildus finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. (2021.g 125 907 EUR un 2022.g 1 833 702 EUR). 
2021-09-27 Parakstīts būvniecības līgums Nr.IZD/2021/1646 ar PS "P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA".
2021-09-28 Parakstīts finansēšanas līgums Nr.IEN/2021/1727 ar Kultūras ministriju par 125 907 EUR piešķiršanu 2021.gadā.
2021-10-25 Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegts iesniegums par būvdarbu nosacījumu izpildi.
2021-11-03 Atzīme būvatļaujā par būvdarbu nosacījumu izpildi.
2021-12-08 Parakstīts pieņemšanas nodošanas akts  par objekta nodošanu būvdarbu veicējam PS "P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA".
2022-01-20 Parakstīts finansēšanas līgums Kultūras ministriju par finansējuma piešķiršanu 2022.gadam 1 833 702  EUR apmērā. 
2022-05-20 No būvdarbu veicēja saņemta informācija par būvdarbu izmaksu kāpumu.

Veikta Būvlaukuma ierīkošana. Demontāžas darbi - Jumta nesošo konstrukciju, ārējās apdares, grīdu, sienu demontāža. Pagaidu jumta izbūve. Nesošo būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi. Inženierkomunikāciju izbūves darbi.

2022-10-13 Parakstīti līguma grozījumi ar uzņēmēju par papildus darbiem.
2022-12-12 Parakstīti līguma grozījumi ar uzņēmēju par papildus darbiem un būvdarbu termiņa pagarināšanu līdz 2023.gada augustam.
Būvdarbi: veikti demontāžas darbi, turpinās būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, uzsāki iekšējo inženierkomunikāciju izbūves darbi, iekšējie apdares darbi, ēkas siltināšanas darbi, logu montāžas darbi.
2022-12-19 Parakstīti līguma grozījumi ar LR Kultūras ministriju par papildu finansējuma piešķiršanu AVS tīklu un iekārtu izbūvei projekta īstenošanas ietvaros.
2023-01-11 parakstīti līguma grozījumi Nr.4 par būvdarbu sadārdzinājuma kompensēšanu, EUR 594 840,80 bez PVN.
Aktuālie būvdarbi:  EL montāžas darbi; Skārdnieku darbi; Ģipškartona starpsienu izbūve; Griestu apšūšana 1. un 2. stāvā; Pamatu hidroizolācija/ sanācijas apmetums; ESS tīkli; Parapetu karkasu izbūve uz jumta; Ventilācijas sistēmas izbūves darbi; Špaktelēšana un logu aiļu apdare; Špaktelēšanas darbi griestiem, 2.stāvs; TPO membrānas montāža  jumta; Atsevišķu aiļu pārsedžu izbūve; Grīdu betonēšana. Būvdarbu izpildes finanšu apguve līdz 31.01.2023. 31,30% apjomā.
2023-03-14 Saņemts VUGD Rīgas reģiona pārvaldes lēmums Nr. 22/8-1.6.1/515 Par atkāpju saskaņošanu no būvnormatīva ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā.
2023.03.22. parakstīts Būvdarbu izmaiņu akts Nr.26 (metāla pārsegums).
2023.03.30. iesniegts CFLA Maksājuma pieprasījums Nr. 7.
2023.04.06. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude objektā, pārkāpumi nav konstatēti.
2023.04.14. parakstīts FKA-LLT-091 par sarūsējušām metāla sijām Jumtam J-3. Projekta autori sagatavojuši 2 iespējamos risinājumus.
Parakstīti Būvdarbu izmaiņu akti Nr. 23, 26, 28.1., 29., 30.1., 30.2., 33, tiek gatavots izmaiņu izvērtējums un vienošanās par grozījumiem līgumā.
2023.04.27. apstiprināts Maksājuma pieprasījums Nr. 7 un PMPIG Nr.11 no CFLA puses.
2023.05.10. parakstīta būvdarbu izpilde Nr. 10 par februāri un martu, un saņemti Progresa ziņojumi Nr.15 un 16. no būvnieka.
2023.05.12. nosūtīta vēstule Kultūras ministrijai par konceptuālu piekrišanu no VNĪ puses zemes maiņai.
2023.05.16. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude objektā, konstatēts viens pārkāpums.
2023.05.18. saņemta būvuzņēmēja vēstule Nr.PP180523-1/V par ietekmi uz termiņu.
2023.05.23. norisinājās valdes sēde par līguma grozījumu veikšanu.
2023.05.31. saņemta ikmēneša izpilde un progresa ziņojums no būvuzņēmēja par aprīļa izpildi.
2023.06.06. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude objektā, konstatēts viens pārkāpums.
2023.06.07. būvuzņēmējam nosūtīts būvuzrauga sagatavots Defektu akts Nr. VŽ_015 Brio Loksnes.
2023.06.13. nosūtīta vēstule PS “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA” par līgumsoda piemērošanu par darba drošības neievērošanu.
2023.06.19. parakstīts līgums Nr. IZD/2023/1348 par papildu ekspertīzes veikšanu.
2023.06.21. saņemts ekspertīzes pozitīvs slēdziens.
2023.06.21. norisinājās Padomes sēde, kurā saņemta iepriekšēja piekrišana būvdarbu līguma grozījumu veikšanai.
2023.07.03. parakstīti līguma grozījumi Nr. IZD/2021/1646-5 ar PS “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA” par papildu darbiem.
2023.07.05. parakstīts P-N akts Nr. A/2023/4235 par papildu ekspertīzes veikšanu.
2023.07.13. PMPIG Nr.12 no CFLA puses "Pieņemts zināšanai".
2023.07.18. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude objektā, pārkāpumi netika konstatēti.
2023.07.19. BVKB veica pārbaudi objektā, pārkāpumi netika konstatēti.
2023.08.07. iesniegts CFLA Maksājuma pieprasījums Nr. 8 par summu 345 602,14 EUR.
2023.08.09. izsludināts iepirkums Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-23 Audiovizuālās vadības sistēmas aprīkojuma iegāde objektam Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā, piedāvājumu atvēršana 14.09.2023.
2023.08.22. padome sniedz iepriekšēju piekrišanu vienošanās noslēgšanai ar PS "P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA" par grozījumiem 27.09.2021. līgumā Nr. IZD/2021/1646.
2023.08.23. parakstīta vienošanās par grozījumiem būvdarbu līgumā Nr. IZD/2021/1646-6 ar PS “P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA” par papildu darbiem.
2023.09.07. organizēta TV3 filmēšana objektā.
2023.09.12. norisinājās tikšanās objektā par durvju toņiem.
29.09.2023. saskaņots Maksājuma pieprasījums Nr.8 no CFLA puses.
02.10.2023. parakstīta būvdarbu izpilde Nr.15 par augustā veiktajiem darbiem Nr. A/2023/6221.
05.10.2023. saņemtas Kadastrālās uzmērīšanas lietas- 4 gab.
24.10.2023. saņemts negatīvs VUGD atzinums.
30.10.2023. iesniegts Maksājumu pieprasījums Nr.9 CFLA.
02.11.2023. apstiprināts Apliecinājums par ēkas gatavību nodošanai ekspluatācijā.
02.11.2023. parakstīta būvdarbu izpilde Nr.16 par septembrī veiktajiem darbiem (A/2023/7069).
08.11.2023. būvobjektā BVKB un VUGD veica pārbaudes, norisinājās preses konference, kuras laikā informēti mēdiji par objekta nodošanu ekspluatācijā kavēšanos.
09.11.2023. ēka pieņemta ekspluatācijā.
10.11.2023. iesniegti CFLA līguma grozījumi LG3 par finansējuma pārdali starp budžeta pozīcijām.
29.11.2023. parakstīti CFLA līguma grozījumi Nr. LG3.
29.11.2023. apstiprināts Maksājuma pieprasījums Nr. 9 no CFLA puses.
13.12.2023. uzstādīta projekta plāksne objektā, saņemts P-N akts un rēķins.
13.12.2023. parakstīts BIA Nr. IZM-50 EL-VAS.
15.12. 2023. noorganizēts Latvijas Leļļu teātra atklāšanas pasākums.

Informācija atjaunota: 15.12.2023.