previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Kultūras un radošo industriju atbalsta centra “TabFab” izveides mērķis ir bijušajā Tabakas fabrikas kvartālā, Miera ielas apkaimē veidot modernu un aicinošu pilsētvidi, kā arī radīt radošajām industrijām vietu, kur mācīties, strādāt, attīstīt un realizēt savas idejas.

Projekta realizācija paredzēta divos posmos. Tā pirmajā posmā plānots pārbūvēt ēkas un pielāgot telpas Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas vajadzībām, tajā skaitā izbūvēt Nacionālās Filmu skolas Filmēšanas paviljonu, kā arī izveidot telpas radošo industriju inkubatoram. Tāpat tiks demontētas un pārbūvētas darbnīcu ēkas, izbūvēti ūdensapgādes, siltumapgādes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas inženiertīkli, labiekārtota teritorija.

Savukārt kvartāla attīstības otrajā posmā paredzēts izveidot telpas Latvijas Kultūras akadēmijas mācību procesa nodrošinājumam, tostarp studiju programmām “Laikmetīgā deja” un “Skatuves māksla”, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības Kino/Foto muzeja (Rīgas Kino muzejs, Latvijas Fotogrāfijas muzejs) funkciju nodrošināšanai.

Tādējādi Rīgā tiks atjaunota sabiedriskā telpa, publiskās ēkas, kā arī izveidoti un rekonstruēti vairāki sabiedriskās infrastruktūras objekti. Kvartālā izveidotais kultūras un radošo industriju atbalsta centrs “TabFab” nodrošinās modernu mācību vidi Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem un akadēmiskajam personālam, kā arī sadarbību ar radošo industriju nozares uzņēmumiem. Tāpat tas kļūs par magnētu ne tikai radošo industriju pārstāvjiem, bet arī Brasas apkaimes iedzīvotājiem un tūristiem.

Tabakas fabrikas kvartāla attīstība Kultūras akadēmijai ir ļoti būtiska. Akadēmija strauji attīstās akadēmiskajā, radošajā un pētnieciskajā virzienā: palielinot studējošo skaitu un studiju programmu piedāvājumu, nostabilizējoties vietējā un starptautiskā kultūras telpā ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras notikumu klāstu, kā arī nodrošinot pētniecisko izaugsmi un īstenojot nozarēs nozīmīgus projektus. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu apdzīvot jauno mājvietu. Izaugsmei mums ir nepieciešamas jaunas telpas un moderna infrastruktūra.

Agnese Hermane,
Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāve

Projekta priekšizpēte
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbi
Nodošana klientam
2017
2019
2023
2024
Projekta priekšizpēte
2017
Būvprojekta izstrāde
2019
Būvdarbi
2023
Nodošana klientam
2024

Izglītības, kultūras un radošo industriju centrs Tab Fab

"Ēkas un leģendas" - TAB FAB kvartāls

 

Ēkas vēsture

Kvartāla teritorijai Miera ielā 58a ir sena un bagāta vēsture – XX gs. sākumā te atradās Jāņa Janeļa desu fabrika, bet kopš 1912. gada – tabakas fabrika, kura bija nosaukta tās dibinātāja Samuela Maikapara vārdā „A.S. Maikapars”. Fabrikas īpašnieks vēlējās piebūvēt jaunu trīs stāvu ražošanas korpusu, to projektēja izcilais arhitekts un inženieris Pauls Mandelštams (1872–1941), vairāk nekā 70 Rīgas mūra ēku autors. 1940. gadā rūpnīca tika nacionalizēta un pārtapa par „Rīgas tabakas fabriku”. 1992. gadā uz tās bāzes tika dibināts Latvijas un Dānijas kopuzņēmums „Tabakas fabrika „House of Prince Riga””. 2009. gadā rūpnīca tika slēgta. Līdz 2017. gadam daļa no vecākās ēkas tika restaurēta un kļuva par Jaunā Rīgas teātra pagaidu rezidenci laika posmam, kamēr notiek tā vēsturiskās ēkas atjaunošana.

Šodien ēkas ir valsts nozīmes piemineklis un atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Teritorija, kurā atrodas atjaunojamais objekts var vērtēt kā vienu no visdegradētākajām Rīgas apkaimēm, taču vienlaikus tajā ir saglabājusies vēsturiska industriālā vide.

 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:
Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra “TabFab” izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā / 5.6.1.0/17/I/005.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir projekta partneru profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide, pielāgojot telpas Latvijas Kultūras akadēmijas struktūrvienības Nacionālās Filmu skolas vajadzībām, kā arī izveidojot telpas radošo industriju biznesa inkubatoram (RIBI).

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 188 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības:
Darbnīcas ēku demontāža un pārbūve; ēku pārbūve un pielāgošana Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas vajadzībām, tajā skaitā nacionālās Filmu skolas Filmēšanas paviljona izbūve; infrastruktūras pielāgošana Radošo Industriju inkubatora vajadzībām, ūdensapgādes, siltumapgādes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas inženiertīklu izbūve; teritorijas labiekārtošana.

Projekta termiņš un finansējums:
Projektu plānots realizēt no 2017. gada 25. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim, projekta kopējais finansējums – 4 980 815,00 EUR, no kura Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 233 692,75 EUR (85 %) un valsts budžeta līdzfinansējums –747 122,25 EUR (15 %). Saskaņā ar 2022.gada 4.oktobra Ministru Kabineta lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu, projekta kopējās izmaksas ir 5 084 659,00, no tām 4 321 960,15 jeb 85% ir ERAF finansējums, 15% jeb 762 698,85 eiro ir Valsts budžeta finansējums.

Projekta ieguvumi:
Īstenojot projektu, Rīgas pilsētas teritorijā tiks atjaunota sabiedriskā telpa (1019 m2), atjaunotas sabiedriskās publiskās ēkas (1667 m2), izveidoti un rekonstruēti divi sabiedriskās infrastruktūras objekti: infrastruktūras kopa Latvijas Kultūras akadēmijas funkciju nodrošināšanai, kas sastāv no 4 infrastruktūras objektiem, un infrastruktūras kopa Radošo Industriju inkubatora funkciju nodrošināšanai, kas sastāv no 1 objekta.

2018.27.07. Parakstīts finansēšanas līgums ar CFLA;
2019.03.04. Uzsākta sarunu procedūra “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Miera ielā 58a, Rīgā” ar metu konkursa “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” pirmās vietas ieguvēju SIA “F.L.TADAO & LUKŠEVICS” (Arhitektu birojs “NRJA”).
2019.19.06. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar SIA “F.L.TADAO&LUKŠEVICS” (Arhitektu birojs NRJA).
2019.19.12. Noslēgta vienošanās pie līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar SIA “F.L.TADAO&LUKŠEVICS” (arhitektu birojs NRJA).
2020.11.03. Noslēgta vienošanās pie līguma par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar SIA “F.L.TADAO&LUKŠEVICS” (arhitektu birojs NRJA).
2020.03.08. Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2020-5017 “Ēku Miera ielā 58a, Rīga pārbūve” (1.posms) un būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2020-5011 “Ēku Miera ielā 58a, Rīgā pārbūve” (2.posms).
2020.04.08. Noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu ar SIA “Livland Group”.
2020.03.09. 5.6.1.SAM Uzraudzības padome atbalstīja ierosinātos grozījumus “Rīgas pilsētas Brasas apkaimes un Centra apkaimes perifērijas revitalizācija” stratēģijā attiecībā uz projektu Miera ielā 58a, Rīgā.
2020.16.11. Uzsākta būvniecības dokumentācijas ekspertīze.
2020.11.12. Parakstīti projekta līguma grozījumi ar CFLA.
2021.02.02. Saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens.
2021.12.02. Izsludināts iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēku Miera ielā 58a, Rīgā pārbūve (1.posms)” īstenošanai”.
2021.01.04. Saņemta Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
2020.03.08. Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2020-5017 (BV-20-974-abv).
2021.01.06. Būvniecības iepirkuma piedāvājumu atvēršana. Uzsākta piedāvājumu vērtēšana.
2021.15.10. Būvniecības iepirkums pārtraukts bez rezultāta.
2021.24.10. Izsludināts jauns būvniecības iepirkums “Par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Ēku Miera ielā 58a, Rīgā pārbūve (1.posms)” īstenošanai” (ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-77).
2021.26.10. Parakstīti līguma grozījumi Nr.3 ar CFLA, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim.
2022.28.07. Parakstīts būvdarbu līgums ar SIA Marels būve, par kopējo līguma summu 4358501,46 EUR bez PVN, ieskaitot atsevišķos darbus. Sadārdzinājums ir 258 150,30 EUR bez PVN. 2022.gada augusts – noslēgta papildus vienošanās par sadārdzinājuma kompensāciju.
2022.01.08. Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde. 
2022.01.09. Saņemta atzīme būvatļaujā par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.
2022.01.10. Uzsākta Radošo industriju biznesa inkubatora ēkas demontāža, nenesošo sienu demontāža Kino skolas ēkā.
2022.04.10. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2022.gada 4.oktobra lēmumu, projekta īstenošanai ir piešķirts papildus finansējums 103 844 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85%  apmērā jeb 88 267 eiro un valsts budžeta finansējums 15 % apmērā jeb 15 567 eiro.

Informācijas atjaunošanas datums: 2022.16.11.