previous image button
next image button
close fullscreen container


Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, īstenojot nekustamo īpašumu Brīvības ielā 75, Rīgā un Šarlotes ielā 1, Rīgā sastāvā esošo zemes vienību teritorijas labiekārtojumu un teritorijai piegulošajās Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas sarkanajās līnijās.

Modernisma drosmīgās līnijas ne vienmēr veido drošu un iekļaujošu urbāno vidi kā tas ir ar Dailes teātra skvēra kā arhitektūras meistardarbu, apkārtējās vides kompozīcija ir cilvēkam grūti pieejama un neērta lietošanā. Arī laika zobs ir bijis nesaudzīgs, un daļa labiekārtojuma elementu ir ne vien pavisam nolietoti, bet pat bīstami. Izpētot esošo reljefu, terases un atbalsta sienas laukumā, redzams, ka vides pieejamība un savienojumi ar apkārt esošajām ielām ir ļoti neveiksmīgi. Laukums ir atsvešināts no apkārtējās pilsētvides un no cilvēka mēroga. Turklāt kopš Dailes teātra skvēra labiekārtojuma realizācijas ir mainījusies gan valsts iekārta un hierarhijas sabiedrībā, gan izpratne par ilgtspējīgu pilsētvides attīstību, gan pieejamo vides iekārtošanas materiālu klāsts.

Pie Dailes teātra ieejas plānots izveidot urbānu pulcēšanās vietu, izbūvēt atpūtas laukumu šobrīd degradētā pilsētvidē, Šarlotes ielas pusē plānots apzaļumot un ierīkot platformas (koku apdobes un vienlaikus vieta sēdēšanai), galerijā zem vestibila plānots aktivizēt gājēju kustību. Tāpat laukumā plānots veidot dalītu vienlīmeņa segumu ar telpu gājējiem, riteņbraucējiem un autotransportam, skvēra zemākajā vietā tiks veidota apzaļumota lietusūdens infiltrācijas ieplaka, tādējādi sakārtojot lietus notekūdeņu novadīšanu. Brīvības, Bruņinieku un Šarlotes ielās paredzēta laternu nomaiņa.

Projekta ietvaros plānots, ka skvēra apmeklētāju skaits varētu pieaugt par 10 711 apmeklētājiem gadā, salīdzinot ar 2015.gadu.

 

Dailes teātra priekšlaukums nav ticis remontēts kopš tā izbūves 1977.g. Mēs esam pašā pilsētas centrā, galvenās ielas malā. Tāds priekšlaukuma stāvoklis , kāds tas ir patlaban pilnīgi noteikti nu jau ir kvalificējams kā vidi degradējošs. Nemaz nerunājot par to, ka šādā stāvoklī tīri funkcionāli tas pat apgrūtina skatītājiem pieeju pie teātra galvenās ieejas. Ņemot vērā, ka mēs esam lielākais teātris Latvijā un katru vakaru to apmeklēs līdz 1500 skatītāju, tā ir nopietna problēma. Mums ir milzu prieks, ka beidzot projekts ir izkustējies no vietas, sāksies remonts un ne tikai Dailes skatītāji, bet visa sabiedrība iegūs brīnišķīgu, arhitektoniski un funkcionāli lieliski izprojektētu skvēru pašā Rīgas centrā.

Juris Žagars

VSIA “Dailes teātris” direktors

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana ekspluatācijā
Nodošana klientam
2020
2021
2021
2022
2023
2023
Projekta sagatavošana
2020
Būvprojekta izstrāde
2021
Būvdarbu līgums
2021
Būvdarbi
2022
Nodošana ekspluatācijā
2023
Nodošana klientam
2023
 tabs_alt_img

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

“Dailes teātra skvēra labiekārtošana”, id. Nr. 5.5.1.0/20/I/006.

Projekta partneris:

Rīgas pilsētas pašvaldība.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, īstenojot nekustamo īpašumu Brīvības ielā 75, Rīgā (kadastra Nr.01000230108) un Šarlotes ielā 1, Rīgā (kadastra Nr.01000230101) sastāvā esošo zemes vienību teritorijas labiekārtojumu un teritorijai piegulošajās Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas sarkanajās līnijās ar kadatra Nr. 01000230040, Nr.01000239999, Nr.01000239002, Nr. 01000239001, Nr. 01000239000 un Nr. 01000232016 labiekārtojumu.

Projekts tiks īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumiem Nr. 130 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi”.

Projekta galvenās darbības:

Izstrādāta un saskaņota Dailes teātra skvēra būvniecības ieceres dokumentācija, veikta Dailes teātra skvēra labiekārtošana (pie Dailes teātra ieejas izveidota urbāna pulcēšanās vieta; atpūtas laukums, Šarlotes ielas pusē tiks apzaļumots un ierīkotas platformas (koku apdobes un vienlaikus vieta sēdēšanai); galerijā zem vestibila tiks aktivizēta gājēju kustība; tāpat laukumā tiks veidots dalīts vienlīmeņa segums ar telpu gājējiem, riteņbraucējiem un autotransportam; skvēra zemākajā vietā tiks veidota apzaļumota lietusūdens infiltrācijas ieplaka, tādējādi sakārtojot lietus notekūdeņu novadīšanu, Brīvības, Bruņinieku un Šarlotes ielās paredzēta laternu nomaiņa).

Projekta termiņš un finansējums:

Projekta termiņš ir no 2021. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31.decembrim, projekta kopējās izmaksas ir 2 050 932,89 euro, projekta attiecināmās izmaksas – 1 976 470,59 euro (no tām ERAF- 1 680 000 euro), neattiecināmās izmaksas ir 74 462,30 euro.

Projekta ieguvumi:

Pēc projekta īstenošanas tiks piedāvāts jaunradīts pakalpojums - labiekārtots Dailes teātra skvērs būs vides objekts un būs visiem brīvi pieejams visu gadu un bez maksas. Tā būs rekreācijas zona šobrīd degradētā vidē, kurā norisinātos mākslas aktivitātes un citi kultūras pasākumi, nodrošinot vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

Izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros tika novērtēts, ka Dailes Teātra skvēra apmeklētāju skaits 2015.gadā bija 3627, savukārt pateicoties skvēra labiekārtošanai prognozējams, ka 2023.gadā Dailes Teātra skvēra apmeklētāju skaits sastādīs 14338. Tādejādi sasniedzamais uzraudzības rādītājs - apmeklētāju skaita pieaugums - ir 10711 papildu apmeklētājs, salīdzinot ar 2015.gadu.

Projekta progress:

 • 23.01.2019. tika rīkots Metu konkurss "Dailes teātra teritorijas labiekārtojums" ID Nr. RDĪD 2019/5, kuru organizēja Rīgas domes Īpašuma departaments. Metu konkursā pirmo vietu ieguva SIA “MADE arhitekti” iesniegtais mets.
 • 22.08.219. tika parakstīts vienošanās Nr. IEN/2019/2365 “Vienošanās par kopīga iepirkuma veikšanu Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzības veikšanai” ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
 • 03.09.2019. tika rīkota sarunu procedūra "Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības veikšana" ID Nr. RDĪD 2019/50, kuras rezultātā 27.12.2019. tika parakstīts trīspusējs līgums ar SIA “MADE arhitekti” un Rīgas domes Īpašuma departamentu.
 • 23.12.2019. tika parakstīts nodomu protokols Nr. IZD/2019/3360 ar LR Kultūras ministriju par sadarbību 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu virzībā.
 • 07.10.2020. tika parakstīts līgums Nr. IZD/2020/2038 ar SIA “D-0” par izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi, kura tika iesniegta CFLA pie projekta pieteikuma.
 • 30.10.2020. tika parakstīts Sadarbības līgums Nr. IZD/2020/2225 par projekta “Dailes teātra skvēra labiekārtošana” īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
 • 11.06.2021. tika izsludināts atklāts konkurss Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-46 “Dailes teātra skvēra labiekārtošanas būvdarbi”, kura rezultātā ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “KVINTA BCL” par piedāvāto līgumcenu 1 495 009,46 EUR bez PVN (pretendenta piedāvātā cena kopā ar atsevišķajiem darbiem 2 265 912,24  EUR bez PVN).
 • 10.08.2021. tika parakstīts sadarbības līgums Nr. IZD/2021/1375 par projekta “Dailes teātra skvēra labiekārtošana” īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
 • 10.08.2021. tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/20/I/006 (VNĪ reģistrēts ar Nr. IEN/2021/1369) ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
 • 17.08.2021. Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.581 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" projekta būvniecības neattiecināmo izdevumu segšanai (https://www.vestnesis.lv/op/2021/159.34).
 • 02.09.2021. Balvu pasniegšanā konkursā "Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021" VAS "Valsts nekustamie īpašumi" saņēma īpašu organizatoru atzinību par objektu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu. Nominācijā "Ilgtspējīgākais projekts 2021" atzīts Dailes teātra skvēra labiekārtošanas projekts, saņemot 3. vietu.
 • Projektēšanas darbus bija paredzēts pabeigt 09.08.2021. Projektēšanas darbi ir pabeigti, taču notiek būvniecības ieceru saskaņošana atbildīgajās institūcijās.
 • 17.09.2021. parakstīts līgums Nr. IEN/2021/1641 ar LR Kultūras ministriju par valsts budžeta finansējuma izlietošanu.
 • 11.10.2021. parakstīts līgums Nr. IZD/2021/1765 ar SIA “KVINTA BCL” par vispārīgiem darbiem par summu 1 495 009,46 EUR.
 • 03.11.2021. publicēta Cenu aptauja VNĪ/2021/CA-410 „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā “Dailes teātra skvēra labiekārtošana”". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.11.2021. pl.10.00.
 • 02.01.2022. parakstīts līgums Nr. IZD/2019-VV/1482/40 par būvuzraudzības veikšanu Dailes teātra skvēra labiekārtošanas būvdarbiem ar SIA “Steelandglass” par summu 8 495,55 EUR bez PVN.
 • 09.02.2022. BIS saskaņota pēdējā būvniecības ieceres dokumentācija- pabeigti projektēšanas darbi.
 • 14.02.2022. norisinājās pirmā būvsapulce, kuras laikā apspriesti aktuālie jautājumi.
 • 17.02.2022. norisinājās SIA “KVINTA BCL” instruktāža darbu veikšanai un Darba aizsardzības jomā.
 • 11.03.2022. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2021/1765-2 par summu 214 042,25  EUR par Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma (3.kārtas) būvdarbiem.
 • 19.03.2022. parakstīts Objekta pieņemšanas- nodošanas akts.
 • 28.03.2022. uzsākti būvlaukuma ierīkošanas darbi.
 • 14.04.2022. projekta Sadarbības partneris Rīgas valstspilsētas pašvaldība izdeva Lēmumu Nr. 1419 par projekta līdzfinansējuma un papildu finansējuma apstiprināšanu.
 • 10.05.2022. veikta Objekta darba drošības pārbaude, konstatēti nebūtiski pārkāpumi.
 • 18.05.2022. parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. IZD/2021/1765-3 ar SIA “Kvinta BCL” par Atsevišķo darbu pielīgšanu (Dailes teātra teritorijas labiekārtojums (1.kārta), Sakaru kabeļu kanalizācijas pārvietošana; Ārējie tīkli - LKT (Lietus kanalizācija K2) un sadzīves kanalizācija K1 (pārbūve), 2.kārta: Digitālie ekrāni, Vizuālās norādes un reklāma) par summu 556 860,53  EUR, bez PVN.
 • 07.06.2022. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude, konstatēts viens būtisks pārkāpums. Nosūtīta vēstule SIA “Kvinta BCL”.
 • 08.06.2022. saņemta vēstule no VSIA "Dailes teātris" par teritorijas atbrīvošanu būvniecības 1. kārtai līdz 17.06.2022.
 • 10.06.2022. parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. IZD/2021/1765-4 ar SIA “Kvinta BCL” par papildu darbiem atbalsta sienas pamatu pēdas izbūvei par summu 7027,47 EUR, bez PVN, un termiņa pagarinājumu- 36 dienas.
 • 07.07.2022. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude, sastādīts akts par sešiem nebūtiskiem pārkāpumiem.
 • 14.07.2022. parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. IZD/2021/1765-6 ar SIA “Kvinta BCL” par samazināta atbalsta sienas apjoma izbūvi dēļ koku saknēm, termiņš pagarināts par 48 dienām, līgumcena samazināta par 1901,25 EUR, bez PVN;
 • 15.07.2022. parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. IZD/2021/1765-5 par samaksas kārtību, iekļaujot Rīgas domes Īpašuma departamentu kā partneri.
 • 21.07.2022. parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. IZD/2019-VV/1482/40-1 ar SIA “Steelandglass”, iekļaujot Rīgas domes Īpašuma departamentu kā partneri.
 • 08.08.2022. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude, konstatēti pārkāpumi, par kuriem sagatavota vēstule SIA “Kvinta BCL”.
 • 18.08.2022. saņemta vēstule no SIA Kvinta BCL par sarežģījumiem ar betona plākšņu ražošanu.
 • 02.09.2022. parakstīta vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. IZD/2021/1765-7 par termiņa pagarinājumu par 53 dienām.
 • 23.09.2022. parakstīts Būvdarbu izmaiņu akts Nr.3.
 • 03.10.2022. saņemta informācija no Sadarbības partnera par finansējuma nodrošināšanu Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.3.
 • 10.10.2022. veikta Darba drošības pārbaude Objektā, konstatēti 4 nebūtiski pārkāpumi.
 • 24.10.2022. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2021/1765-8 par grozījumiem līgumā ar SIA “KVINTA BCL”, līguma termiņš pagarināts līdz 03.01.2023., grozījumu summa 6098,04 euro, bez PVN.
 • 01.11.2022. iesniegti KP VIS projekta Līguma grozījumi.
 • 07.11.2022. veikta Darbu drošības pārbaude Objektā, sagatavots pārbaudes akts, konstatēts viens nebūtisks pārkāpums.
 • 08.11.2022. nosūtīta vēstule SIA Kvinta BCL par būvmateriālu sadārdzinājumu.
 • 14.11.2022. saņemta vēstule no SIA “Kvinta BCL” par būvmateriālu sadārdzinājumu.
 • 15.11.2022. saņemta atļauja no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta baneru izvietošanai stabos.
 • 21.11.2022. saņemts apstiprinājums no tāmētāja par SIA “Kvinta BCL” būvmateriālu sadārdzinājumu.
 • 21.11.2022. saņemta vēstule no SIA "Kvinta BCL" par tehnoloģisko pārtraukumu no 18.11.2022. līdz labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās.
 • 15.12.2022. pieņemta ekspluatācijā būvniecības iecere Nr. BIS-BL-340333-36204 “Dailes teātra teritorijas labiekārtojums, segumu atjaunošana teritorijai gar Bruņinieku ielu”.
 • 16.12.2022. saņemts Rīgas domes lēmums par finansējuma piešķiršanu.
 • 19.12.2022. pieņemta ekspluatācijā būvniecības iecere Nr. BIS-BL-333975-26259 “Dailes teātra autostāvvietas teritorijā EST tīklu ierīkošana”.
 • 20.12.2022. pieņemta ekspluatācijā būvniecības iecere Nr. BIS-BL-346139-35272 “Esošo laternu nomaiņa Brīvības, Bruņinieku un Šarlotes ielās”.
 • 23.12.2022. apstiprināts Maksājuma pieprasījums Nr.3 no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.
 • 10.01.2023. pieņemtas ekspluatācijā būvniecības ieceres Nr. BIS-BL-242915-27303 “Dailes teātra autostāvvietas teritorijā LKT tīklu ierīkošana” un Nr. BIS-BL-242855-29977 “Dailes teātra autostāvvietas teritorijā ELT tīklu ierīkošana”.
 • 27.01.2023. parakstīts Būvdarbu izmaiņu akts Nr.4, informēts Rīgas domes Īpašumu departaments.
 • 08.02.2023. iesniegti projekta līguma grozījumi Nr. LG 1 Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.
 • 20.02.2023. parakstīta SIA "Kvinta BCL" aktualizētā Darbu izpildes programma.
 • 24.02.2023. parakstīti CFLA projekta līguma grozījumi Nr. LG1.
 • 27.02.2023. iesniegts CFLA Maksājuma pieprasījums Nr.4.
 • 03.03.2023. saņemts RD lēmums Nr. RD-23-2286-lē “Par grozījumu Rīgas domes 27.10.2021. lēmumā Nr. 985 “Par projekta “Dailes teātra skvēra labiekārtošana” īstenošanu”.
 • 22.03.2023. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2020/2225-2 par grozījumiem Sadarbības līgumā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
 • 27.03.2023. atsākti būvdarbi pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.
 • 29.03.2023. parakstīta vienošanās Nr. IZD/2021/1765-9 par grozījumiem līgumā ar SIA «Kvinta BCL».
 • 13.04.2023. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude, konstatēts viens pārkāpums, kas nekavējoties novērsts.
 • 19.04.2023. nosūtīta vēstule Nr. 7/2-8/3501 būvuzņēmējam par darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem objektā un piemēroto līgumsodu.
 • 28.04.2023. apstiprināts Maksājuma pieprasījums Nr.4 no CFLA puses.
 • 12.05.2023. veikta VNĪ Darba drošības pārbaude, konstatēti pārkāpumi, kas nekavējoties novērsti. 
 • 23.05.2023. parakstīta būvdarbu izpilde par aprīli.
 • 26.05.2023. ekspluatācijā pieņemtas pārējās 7 būvniecības ieceres.
 • 29.05.2023. saņemts SIA "Kvinta BCL" paziņojums par darbu pabeigšanu.
 • 14.06.2023. nosūtīts Defektu akts no VNĪ puses SIA Kvinta BCL.
 • 15.06.2023. norisinājās Dailes teātra skvēra atklāšanas pasākums.
 • 16.06.2023. parakstīti līguma grozījumi LG 2 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
 • 20.06.2023. piegādāta projekta plāksne/afiša objektā.
 • 30.06.2023. apstiprināts Maksājuma pieprasījums Nr.5 no CFLA puses.
 • 05.07.2023. veikta Defektu novēršanas pārbaude.
 • 05.07.2023. parakstīts Autoruzraudzības P-N akts.
 • 11.07.2023. parakstīta izpilde Nr.14- sadārdzinājums.
 • 13.07.2023. parakstīta izpilde Nr.13 par maijā veiktajiem būvdarbiem.
 • 24.07.2023. parakstīts akts par darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanu.
 • 28.07.2023. saņemti no SIA Kvinta BCL rēķini par ieturējuma naudas izmaksu.
 • 03.08.2023. veikta par ieturējuma naudas samaksa rēķiniem par pamata būvdarbiem.
 • 08.08.2023. veikta ieturējuma naudas samaksa būvuzņēmējam par būvmateriālu sadārdzinājumu.
 • 09.08.2023. norisinājās žūrijas vizīte Dailes teātra skvērā Ilgtspējas konkursam.
 • 18.08.2023. parakstīti Sadarbības līguma grozījumi Nr. IZD/2020/2225-3 ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
 • 29.08.2023. parakstīts Būvuzraudzības P-N akts.
 • 05.09.2023. norisinājās Ilgtspējas konkurss, kurā Dailes teātra skvērs ieguva 2.vietu.
 • 11.09.2023. precizēts un iesniegts Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks Nr.16.
 • 02.10.2023. iesniegts noslēguma Maksājuma pieprasījums KP VIS.
 • 06.10.2023. Dailes teātra skvērs saņēma 2023. gada Arhitektūras gada balvu.
 • 19.10.2023. veikta atkārtota WC instruktāža RD Mājokļu un vides departamenta darbiniekiem.
 • 24.10.2023. veikta CFLA pārbaude projekta īstenošanas vietā.
 • 07.11.2023. saņemta CFLA vēstule par pārbaudes rezultātu, kurā konstatēts dubultais finansējums stabu krāsošanai.

Informācija atjaunota 10.11.2023.