previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Vides politika

VNĪ Vides politikas mērķis ir sekmēt VNĪ saimnieciskās darbības rezultātā radītā vides piesārņojuma, nelietderīgu resursu izlietojuma apjoma samazināšanu, vienlaikus mazinot kopējo VNĪ negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinot ilgtspējīgu un efektīvu uzņēmuma saimniecisko darbību un attīstību.

Vides politika attiecas uz VNĪ darbību kopumā, tajā skaitā uz VNĪ pārvaldāmajiem un apsaimniekotajiem nekustamajiem īpašumiem,  VNĪ saimniecisko darbību, t.sk. transportu, iepirkumiem, darbiniekiem, tehnisko aprīkojumu u.c. resursiem, kā arī uz būvniecības projektēšanu un ieceres īstenošanu jaunbūvēm, atjaunojamām un pārbūvējamām ēkām.

Vides politika nav attiecināma uz vides sniegumu, kas atkarīgs no citiem lietotājiem (iestādēm un uzņēmumiem) un ko VNĪ nevar ietekmēt tiešā vai netiešā veidā.

Vides politikas principi:

  • aizsargāt vidi, novērst negatīvo ietekmi uz vidi un mazināt vides piesārņojumu, kas rodas VNĪ darbības rezultātā;
  • veidot un uzturēt vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001 standartam;
  • regulāri novērtēt un pilnveidot vides pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu tās efektivitāti un sekmētu VNĪ snieguma uzlabošanu vides jomā;
  • lēmumu pieņemšanā ņemt vērā produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi dzīves cikla laikā;
  • regulāri īstenot energoefektivitātes pasākumus un monitorēt enerģijas lietojumu ar mērķi samazināt energoresursu patēriņu VNĪ pārvaldītajās un apsaimniekotajās ēkās;
  • regulāri monitorēt VNĪ lietošanā esošo transportlīdzekļu degvielas patēriņu un radītās emisijas;
  • atbildīgai apsaimniekot VNĪ saimnieciskās darbības rezultātā radušos atkritumus;
  • valdei veicināt un atbalstīt darbinieku atbildīgu attieksmi pret vidi un izpratni par vides aizsardzību un tās nozīmību;
  • samazināt vidi degradējošo objektu skaitu VNĪ NĪ portfelī.;
  • pēc iespējas iepirkumu procedūrās iekļaut zaļā iepirkuma nosacījumus.

 

Videss politika