previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Kvalitātes politika

VNĪ kopš 2010. gada ir ieviesta un sertificēta kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Kvalitātes vadības sistēma veido VNĪ stratēģijas īstenošanas kopumu un uzņēmuma attīstības un pilnveidošanas ceļus, nodrošinot nekustamo īpašumu mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu, pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām un analizējot klientu viedokli.

VNĪ ir spēkā uzņēmuma valdes apstiprināta Kvalitātes politika. Kvalitātes politiku VNĪ īsteno atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām un ievērojot uzņēmuma pamatvērtības: atvērtību, sadarbību, kompetenci.

Lai īstenotu uzņēmuma stratēģisko mērķi, nostiprinātu pozīcijas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū, pozicionētu VNĪ kā ekspertu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, kvalitātes politika balstās uz šādiem pamatprincipiem: 

  • kvalitatīva un profesionāla pakalpojumu sniegšana ikvienam VNĪ klientam saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem; klientu vajadzībām piemērotu nekustamo īpašumu nodrošināšana;
  • plašs ar nekustamajiem īpašumiem saistīts pakalpojumu spektrs – nekustamo īpašumu atsavināšana, noma, pārvaldīšana un apsaimniekošana;
  • nekustamo īpašumu attīstības vadība, tā ietver attīstības projektu vadības pakalpojumu, nākotnes biroja koncepta ieviešanu, ilgtspējīgas pieejas sekmēšanu un būves informācijas modelēšanas (BIM) sistēmas ieviešanu; 
  • līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā;
  • deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā; privātās apbūves valsts zemesgabalu atsavināšana;
  • valsts iestāžu vajadzību apzināšana, piedāvājot pakalpojumus infrastruktūras un administratīvo funkciju nodrošināšanai;
  • korporatīvās pārvaldības, reputācijas un komunikācijas uzlabošana; korporatīvās sociālās atbildības principu ieviešana un darbinieku iesaistīšana; 
  • ilgtspējīga un efektīva attīstība, kas balstīta uz klientu apmierinātības uzlabošanu, procesu digitalizēšanu un efektivizāciju (efektīvi lēmumi, kas balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi, monitoringu, efektivitātes un lietderības apsvērumiem);
  • sistēmiska un procesu orientēta pieeja uzņēmuma vadībai – skaidra procesu secība un to mijiedarbība, kā arī kritēriji un metodes efektīvai procesu darbībai un vadībai. 

Kvalitātes politiku īsteno visās VNĪ struktūrvienībās, un tā ir saistoša visiem VNĪ darbiniekiem.

 

Kvalitātes politika