previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Energopolitika

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” kopš 2016.gada ir spēkā valdes apstiprināta Energopolitika un ir ieviesta energopārvaldības sistēma saskaņā ar standartu ISO 50001.

Energopārvaldības mērķis ir veidot pastāvīgu un efektīvu sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana un centieni samazināt enerģijas patēriņu, meklējot tehniski un ekonomiski efektīvus risinājumus.

Uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ilgtermiņā tiek samazināti izdevumi par enerģiju un samazinās ietekme uz vidi.

VNĪ energopārvaldības sistēmas atbilstība ISO 50001 prasībām apliecina VNĪ kompetenci energoefektivitātes pārzināšanā, kas ir būtiska energoefektīvai un ilgtspējīgai ēku pārvaldībai.

Energopolitikas mērķu sasniegšanā VNĪ ievēro šādus darbības principus:

  • tiek ņemts vērā enerģijas patēriņa apjoms un izmantošanas struktūra apsaimniekojamās ēkās;
  • tiek plānoti pastāvīgi energosnieguma (energoefektivitātes) uzlabojumi;
  • tiek nodrošināta komunikācija un resursi, lai sasniegtu mērķus un uzdevumus;
  • tiek ievērotas tiesiskās un citas prasības, kas VNĪ ir saistošas attiecībā uz enerģijas izmantošanu, patēriņu un efektivitāti;
  • kompetenta energopārvaldības komanda, kas nodrošina energopolitikas mērķu un uzdevumu regulāru pārskatīšanu un aktualizēšanu;
  • tiek atbalstīta energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde un izstrādāti plāni energosnieguma (energoefektivitātes) uzlabošanai;
  • tiek nodrošināta energopolitikas dokumentēšana un VNĪ darbinieku informēšana atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.

Plašāka informācija par energopārvaldību ir pieejama Ilgtspējas pārskatā, sadaļā Energoefektivitāte.