previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Atalgojuma politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes apstiprināta Darbinieku atlīdzības politika.

Tās mērķi ir:

  • izveidot vienotu un caurskatāmu VNĪ darbinieku atlīdzības sistēmu un noteikt kopējās atlīdzības veidošanas principus, atbildības sadali un administrēšanas noteikumus;
  • uzlabot VNĪ darbības rezultātus, atlīdzināt darba sniegumu, palielinot darbinieku personisko ieinteresētību VNĪ vērtību un noteikto uzņēmuma mērķu, struktūrvienību un individuālo mērķu kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu sasniegšanā;
  • stimulēt darbiniekus VNĪ interesēs maksimāli efektīvi izmantot savu fizisko un intelektuālo potenciālu, veicināt darbinieku apmierinātību ar darbu, labvēlīgu mikroklimatu un darbinieku lojalitāti.

Darbinieku atlīdzības politika apraksta atbildības sadalījumu starp padomi, valdi, struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, pamatalgas, prēmiju, piemaksu noteikšanas principus, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar darbinieku motivācijas sekmēšanu un atbalstu.

VNĪ padomes un valdes atlīdzības noteikšanā tiek ņemtas vērā normatīvajos aktos (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (LIKUMS), Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (MK noteikumi), Pārresoru koordinācijas centra apstiprinātajās vadlīnijās “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” (VADLĪNIJAS) noteiktās prasības un principi.