Valde
Andrejs Milzarājs

Valdes loceklis

Andrejs Milzarājs ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis kopš 2014. gada 30. aprīļa.

Viņa pārraudzībā ir VNĪ Juridiskā pārvalde, kā arī Īpašumu vadības pārvalde, kur ietilpst visi ar nekustamā īpašuma izvērtēšanu, realizāciju un nomu saistītie jautājumi.

Ieguvis ilggadēju pieredzi darbā VNĪ, kur strādā gandrīz 15 gadus. Tas ir liels ieguvums gan uzņēmuma attīstībā, gan personīgajā izaugsmē ar nemitīgu iedziļināšanos nekustamo īpašumu un Valsts tiesību jomās.

Iepriekš ieņēma ar VNĪ attīstību un nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītus amatus. Bijis Nedzīvojamo telpu nomas nodaļas vadītājs, vēlāk Attīstības un pārdošanas nodaļas vadītājs, kā arī Publiskā sektora klientu vadītājs.

Pirmā darba pieredze gūta Centra rajona izpilddirekcijā, sākot no Pašvaldības fonda ekspluatācijas nodaļas speciālista līdz Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja amatam.

A.Milzarājs ir ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, Juridiskajā fakultātē. Akadēmiskās zināšanas papildinātas kursos, semināros un profesionālajā pieredzē.
 

 

 

Madara Melnmate-Savicka

Valdes locekle

Madara Melnmate-Savicka ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle kopš 2014. gada 1. septembra.

Atbildībā ir jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, klientu apkalpošanas un atbalsta nodrošināšanu, kā arī kvalitātes procesu pārvaldīšana un risku vadība.

Iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomu. Vairāk nekā 14 gadu darba stāžs AAS „Balta”, kas ietilpa Anglijas uzņēmuma „RSA Group” sastāvā. AAS „Balta” pildīja gan valdes locekles amata pienākumus, gan bija juridiskās un risku vadības direktore, kā arī klientu apkalpošanas direktore apdrošināšanas atlīdzību jautājumos. Tika realizēti vairāki projekti, lai atvieglotu klientu apkalpošanu, piemēram, elektroniskā dokumentu aprite, klientu apkalpošanas zvanu centra ieviešana, klientu apkalpošanas procesu efektivitātes uzlabošana.

Ieguvusi tiesību zinātņu bakalaura, maģistra grādu un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, kā arī Uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu RTU Rīgas Biznesa Skolā.

Savas profesionālās zināšanas pilnveidojusi „RSA Group” Līderu attīstības programmā, kā arī Procesu vadības programmā, apgūstot biznesa izcilības programmas LEAN un SixSigma.

Patīk strādāt komandā, un no tās dalībniekiem sagaida, lai viņi ir atklāti, aktīvi, drosmīgi un ieinteresēti kopīgu mērķu sasniegšanā. Ikviens komandas dalībnieka viedoklis ir svarīgs.

Strādājot VNĪ - modernā un mūsdienīgā uzņēmumā, vienotā sasaistē ar tā vadītājiem un darbiniekiem, ir iespējams nostiprināt uzņēmuma pieredzi nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ieviest un pilnveidot mūsdienīgus IT risinājumus, lai uzlabotu darba kvalitāti un procesu efektivitāti.

 

 

Līga Ermane

Valdes locekle

Līga Ermane VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekles amatā apstiprināta 2016.gada 1.septembrī. Darba pienākumus sāka pildīt ar 2016.gada 3.oktobri.

L. Ermane iepriekš ieņēmusi vadošus amatus vairākos uzņēmumos, galvenokārt rūpējoties par uzņēmumu finanšu stratēģisko vadību. SIA “Ernst&Young Baltic” vadījusi konsultāciju projektus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī banku un finanšu sektora uzņēmumiem, VAS “Latvijas Pasts” ieņēmusi finanšu direktores amatu, kur rūpējusies par ilgtermiņa biznesa plāna izstrādi, budžeta plānošanu un kontroli, ieviesusi jaunus finanšu vadības instrumentus, kā arī veikusi pienākumus saistībā ar nekustamo īpašumu attīstīšanu, pārvaldību un apsaimniekošanu no finanšu vadības aspekta.

Tāpat L.Ermane strādājusi arī vairākos apdrošināšanas jomas uzņēmumos. AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” pildījusi pakalpojumu attīstības un mārketinga nodaļas vadītājas pienākumus, savukārt AAS “Balta” Personu apdrošināšanas pakalpojumu attīstības daļā izstrādājusi un vadījusi personāla apmācību programmas.

L.Ermane ieguvusi maģistra grādu vadības zinātnē Latvijas Universitātē un šobrīd turpina maģistra studijas finanšu vadībā Banku augstskolā, papildu tam regulāri papildinot savas zināšanas arī dažādos kursos.