VNĪ darbības pamatvirzieni

Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce un valde piecu cilvēku sastāvā, kas vada, pārstāv un atbild par VNĪ komercdarbību.

VNĪ darbības pamatvirzieni:

  • nekustamā īpašuma atsavināšana,
  • iznomāšana,
  • izīrēšana un apsaimniekošana,
  • jaunu valstiski nozīmīgu būvniecības projektu attīstīšana un dažādu nekustamā īpašuma mērķprojektu realizēšana.

Papildus minētajam VNĪ veic valstij piekrītošo nekustamo īpašumu apzināšanu un tiesisko reģistrāciju, kā arī pārstāv valsts intereses, kas saistītas ar VNĪ valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, visās valsts un pašvaldību iestādēs.

VNĪ veic normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus apbūvēto zemesgabalu un valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas jomā, kā arī īsteno komercdarbību valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, renovēšanā un celtniecībā, vienlaikus nodrošinot valsts un sabiedrības interešu ievērošanu un to pienācīgu aizsardzību.

VNĪ ieņēmumus veido: 

  • nekustamā īpašuma – ēku un/vai zemesgabalu – iznomāšana, izīrēšana un atsavināšana, 
  • nekustamā īpašuma apsaimniekošana.

 

VNĪ deleģētie uzdevumi Valdības rīcības plāna ietvaros

Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai ir sagatavots Valdības rīcības plāns (VRP).

1. uzdevums. VNĪ pārvaldībā esošo administratīvo ēku, kurās tiek īstenota valsts pārvaldes funkcija, energoefektivitātes paaugstināšana.

Indikatīvais pasākuma finansējums: ES struktūrfondi, valsts budžets.

Rīcība: VNĪ pārvaldībā esošās ēkās, kurās tiek īstenota valsts pārvaldes funkcija, veikts energoaudits, un vismaz sešās ēkās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 4.2.1.2. “Veicināt Energoefektivitātes  paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros uzsākti  energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Termiņš 10.10.2018.

2. uzdevums. Veikt valsts nekustamo īpašumu optimizāciju, samazinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, kas netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, un veicinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu stāvokļa  uzlabošanos.

Pasākums tiks īstenots esošā finansējuma ietvaros.

Rīcības:

1. Palielināts atsavināšanai virzāmo nekustamo īpašumu objektu skaits par 10 % gadā pret 2015. gada rādītāju (56 objekti), sasniegta valsts budžetā no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas ieskaitāmā summa 6 milj. EUR apmērā (2016.–2017.g).

2. Samazināts vidi degradējošo būvju skaits par 10 % (šobrīd 203 būves), izvērtējot turpmāko rīcību:

- atsavināt,
- nojaukt,
- iekonservēt,
- atjaunot.

3. Pilnveidots normatīvais regulējums privātās apbūves un publisku personu zemes nomas attiecībās, mazinot nevienlīdzīguma principu pret privātajām nomas attiecībām, pakāpeniski trīs gadu periodā (2017.–2019.g) palielinot nomas maksu no privātpersonām līdz 4,5 % no zemesgabalu kadastrālās vērības gadā (šobrīd 1,5 %), nodrošinot ieņēmumu pieaugumu valsts budžetā, kā arī veicinot dalītu īpašumtiesību izbeigšanu.