previous image button
next image button
close fullscreen container

Projekta mērķis ir veikt ieguldījumus un uzlabot energoefektivitāti ​Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva ēkā, sasniedzot primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā.
Projektā plānots veikt ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem valsts sektora ēkās, kurās tiek nodrošināta kultūras funkcija, tai skaitā vēsturiskajās ēkās, lai panāktu kopējās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, veicinātu pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā, kā arī panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.

Mēs ceram, ka šajos projektos iecerētā energoefektivitātes uzlabošana nodrošinās atbilstošāku un stabilāku klimatu nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai,

Māra Sprūdža,
LNA direktore

Projekta sagatavošana
Būvprojekta izstrāde
Būvdarbu līgums
Būvdarbi
Nodošana klientam


2024
2024
2024
2025
2026
Projekta sagatavošana
2024
Būvprojekta izstrāde
2024
Būvdarbu līgums
2024
Būvdarbi
2025
Nodošana klientam
2026
 tabs_alt_img

Projekta mērķis:
Veikt ieguldījumus un uzlabot energoefektivitāti ​Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva ēkā, sasniedzot primārās enerģijas ietaupījumu 30 % apmērā. Projektā plānots veikt ieguldījumus energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem valsts sektora ēkās, kurās tiek nodrošināta kultūras funkcija, tai skaitā vēsturiskajās ēkās, lai panāktu kopējās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, veicinātu pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā, kā arī panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.
Projekta galvenās darbības:
Līdz šim ēkā nav risināts energoefektivitātes jautājums. Vecajiem koka logiem ar dubulto stiklojumu beidzies ekspluatācijas termiņš. Rāmji satrunējuši, krāsojums nolobījies. Aizvēršanas mehānismi nepilda savas funkcijas. Logu bloku tehniskais stāvoklis neapmierinošs, slikts. Lai pēc iespējas vairāk uzlabotu energoefektivitāti, nepieciešams veikt koka ārdurvju nomaiņu, bēniņu durvju nomaiņu, koka logu nomaiņu, ēkas bēniņu ārsienu siltināšanu un bēniņu siltināšanu, jumta nomaiņu.
Projekta ieguvumi:
Veikti ieguldījumi energoefektivitātes uzlabošanai ​Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva ēkā.
Veicot projektā plānotās aktivitātes, ēkā tiek nodrošināti komfortablāki uzturēšanās apstākļi, kā arī tiek uzlabots ēkas vizuālais veidols, izceļot tās reprezentatīvo raksturu ēkas lietotājiem un viesiem.
Samazināts primārās enerģijas patēriņš par 30 %
Projekta termiņš un finansējums:
Projektu jāīsteno  līdz 2026. gada 1. martam. Projekta finansējums tiek nodrošināts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās" ietvaros.