previous image button
next image button
close fullscreen container

 

30.05.2023 Akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi.

 
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ 2022. gada pārskatu un priekšlikumiem par peļņas izlietošanu.

1.1. apstiprināt VNĪ gada pārskatu par 2022. gadu;
1.2. 2022. gada peļņas daļu 2 811 184,64 EUR apmērā izmaksāt dividendēs;
1.3. atlikušo VNĪ 2022. gada nesadalītās peļņas daļu 1 581 291,36 EUR pārcelt uz posteni "Pārējās rezerves" un novirzīt:
1.3.1. 297 624,31 EUR – Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas (VNĪ IS) pilnveidošanai;
1.3.2. 1 283 667,05 EUR – uzņēmumu ienākuma nodokļa samaksai par izmaksājamām dividendēm un VNĪ attīstībai (investīcijām un remontdarbu veikšanai).

2. Par VNĪ 2022. gada darbības rezultātiem.

2.1. pieņemt zināšanai pārskatu par VNĪ darbības rezultātiem 2022. gadā un VNĪ padomes vērtējumu par VNĪ stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. gadā.

3. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

3.1. iedalīt VNĪ grupā „liela kapitālsabiedrība”.

4. Par VNĪ pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem.

4.1. palielināt VNĪ pamatkapitālu par 9 070 149 EUR (deviņi miljoni septiņdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi eiro), emitējot jaunas 9 070 149 (deviņi miljoni septiņdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit deviņas) vārda akcijas ar nominālvērtību 1 EUR (viens eiro).
Pēc palielināšanas VNĪ pamatkapitāls ir 155 902 594 EUR (viens simts piecdesmit pieci miljoni deviņi simti divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri eiro), kas sastāv no 155 902 594 (viens simts piecdesmit pieci miljoni deviņi simti divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri) vārda akcijām;
4.2. apstiprināt VNĪ:
4.2.1. pamatkapitāla palielināšanas noteikumus atbilstoši pievienotajai redakcijai;
4.2.2. grozījumus statūtos;
4.2.3. statūtus jaunā redakcijā;
4.3. uzdot valdei parakstīt VNĪ pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un līdz 30.06.2023. iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu saistītos dokumentus.

5. Par VNĪ akcionāra gaidu vēstules apstiprināšanu.

5.1. apstiprināt VNĪ akcionāra gaidu vēstuli par VNĪ darbības virzieniem, prioritātēm un sasniedzamajiem mērķiem līdz 2027. gadam