previous image button
next image button
close fullscreen container

 

10.10.2022. Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

 
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
  1. Par VNĪ padomes sastāvu.

1.1. iecelt valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatā Jolantu Plūmi, personas kods [..], nosakot amata pilnvaru termiņu no 2022. gada 19. oktobra saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta devīto daļu;

1.2. uzdot valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valdei:

1.2.1. līdz 24.10.2022. iesniegt nepieciešamos dokumentus valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” padomes sastāva izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

1.2.2. līdz 19.10.2022. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt nacionālo drošības iestādi par izmaiņām valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” padomes sastāvā;

1.3. atļaut Jolantai Plūmei savienot valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” padomes locekļa amatu ar Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos amatu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekles amatu. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā, ievērojot Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu, mēneša laikā no šī lēmuma paziņošanas;

1.4. pieņemt zināšanai, ka atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz Jolantai Plūmei doto atļauju savienot amatus, viņai ir pienākums patstāvīgi izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja nonākt interešu konflikta situācijā. Tāpat valsts amatpersona ir atbildīga par amatu saskaņošanas nolūkā sniegto ziņu patiesumu un pilnīgumu.