previous image button
next image button
close fullscreen container

 

17.08.2022. Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

 
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
  1. Par grozījumiem VNĪ statūtos (pamatkapitāla palielināšana).

1.1. palielināt valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālu par 4 680 000 EUR (četri miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši eiro), emitējot jaunas 4 680 000 (četri miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši) vārda akcijas ar nominālvērtību 1 EUR (viens eiro).

Pēc palielināšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitāls ir 146 832 445 EUR (viens simts četrdesmit seši miljoni astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci eiro), kas sastāv no 146 832 445 (viens simts četrdesmit seši miljoni astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci) vārda akcijām;

1.2. apstiprināt VAS “Valsts nekustamie īpašumi”:
1.2.1. pamatkapitāla palielināšanas noteikumus [..];
1.2.2. grozījumus statūtos [..];
1.2.3. statūtus jaunā redakcijā [..];
1.3. uzdot valdei parakstīt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un līdz 30.09.2022. iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu saistītos dokumentus.