previous image button
next image button
close fullscreen container


Akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

19.19.2021

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Par VNĪ padomes sastāvu 1. Iecelt VNĪ padomes locekļa amatā Jolantu Plūmi, personas kods [..], nosakot amata pilnvaru termiņu no 2021. gada 19. oktobra saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta devīto daļu.
2. Noteikt, ka VNĪ padomes loceklei Jolantai Plūmei uz laiku līdz speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu saņemšanai nav tiesību iepazīties ar konfidenciāliem, slepeniem vai sevišķi slepeniem valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem, piekļūt valsts noslēpuma objektiem un piedalīties lēmumos, kas saistīti ar valsts noslēpuma objektu izmantošanu vai aizsardzību. Ja padomes loceklim tiks liegta pieeja konfidenciāliem, slepeniem vai sevišķi slepeniem valsts noslēpuma saturošiem dokumentiem, padomes loceklis tiks atsaukts no padomes locekļa amata un šādā gadījumā atsaukšanas pabalsts netiks izmaksāts.
3. Uzdot VNĪ valdei sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus VNĪ padomes sastāva izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.
4. Atļaut Jolantai Plūmei savienot VNĪ padomes locekļa amatu ar Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieka budžeta jautājumos amatu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekles amatu. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā, ievērojot Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu, mēneša laikā no šī lēmuma paziņošanas.
5. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz Jolantai Plūmei doto atļauju savienot amatus, viņai ir pienākums patstāvīgi izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja nonākt interešu konflikta situācijā. Tāpat valsts amatpersona ir atbildīga par amatu saskaņošanas nolūkā sniegto ziņu patiesumu un pilnīgumu.


Sasaukta VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ārkārtas akcionāru sapulce

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valde paziņo, ka 2021. gada 15. oktobrī plkst. 12.00 ir sasaukta VNĪ ārkārtas akcionāru sapulce, kas tiks organizēta, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Sapulces darba kārtība:
1. Par VNĪ padomes sastāvu.