previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Risku politika

VNĪ ir spēkā uzņēmuma padomes apstiprināta Risku vadības politika. Tās mērķis ir nodrošināt vienotu un saskaņotu pieeju VAS “Valsts nekustamie īpašumi” risku vadībai – risku identificēšanai, risku novērtēšanai, risku mazināšanas un kontroles pasākumu ieviešanai, risku ziņošanai, risku procesa uzraudzībai un kontrolei, kā arī noteikt risku vadības procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumus un atbildību.

Risku vadība veidota, ievērojot “Trīs aizsardzības līniju” principu. Tā ir starptautiski atzīta labā prakse risku vadībā, kur organizācijas risku vadība nosacīti tiek sadalīta trīs aizsardzības līnijās: primārā risku vadība (pirmā aizsardzības līnija), risku vadības procesa uzraudzība un kontrole (otrā aizsardzības līnija) un neatkarīgas pārliecības sniegšana/ iekšējais audits (trešā aizsardzības līnija).

Risku vadība ir ieviesta, ņemot vērā, ka:

  • VNĪ darbība un mērķu sasniegšana ir saistīta ar riskiem;
  • efektīva risku vadība veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu un mazina risku varbūtību un/ vai ietekmi, kā arī ļauj uzlabot darbības efektivitāti;
  • efektīva risku vadība veido pozitīvu iekšējo kultūru, kurā darbinieki saprot savu lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
  • risku vadība tiek plānota, ieviesta un pilnveidota atbilstoši VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijai;
  • risku vadības process ir nepārtraukts un regulārs stratēģiskas nozīmes process;
  • risku vadība kapitālsabiedrībā balstās uz “trīs aizsardzības līniju” principu;
  • uzņēmumā tiek atbalstīta un veicināta ziņošana par riskiem un incidentiem;
  • uzņēmuma veicina izpratni par riskiem un atbildību visos struktūrvienību līmeņos.

Paredzamie riska faktori  - 2024