previous image button
next image button
close fullscreen container


Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

24.03.2022.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
Par NĪ 333 East 50th street, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, iekļaušanu VNĪ pamatkapitālā.

1.1. pieņemt zināšanai VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšlikumu par nekustamā īpašuma 333 East 50th street, Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, ieguldīšanu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā;

1.2. uzdot VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdei viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt Finanšu ministrijā virzīšanai izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par šī lēmuma 1.1. punktā minētā valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā. (protokols Nr. PP-21/6) ir pieņēmusi lēmumu noraidīt nominācijas komisijas izvirzīto VNĪ valdes locekļa kandidātu.

2. Par prasības celšanu pret SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” bijušajiem valdes locekļiem par nodarītajiem zaudējumiem 50 348,53 EUR apmērā.

2.1. atbalstīt VNĪ valdes priekšlikumu celt prasību pret bijušajiem SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” valdes locekļiem Agri Upleju un Zigmundu Šalderu, nosakot solidāru nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu 50 348,53 EUR apmērā;
2.2. iecelt padomi par VNĪ pārstāvi VNĪ interešu pārstāvēšanai tiesā ar visām Civilprocesa likumā noteiktajām tiesībām VNĪ celtajā prasībā pret bijušajiem SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” valdes locekļiem Agri Upleju un Zigmundu Šalderu par nodarīto zaudējumu 50 348,53 EUR apmērā piedziņu ar tiesībām deleģēt VNĪ interešu pārstāvību tiesā ar visām Civilprocesa likumā noteiktajām tiesībām VNĪ valdei, ar VNĪ valdes tiesībām pilnvarot  Juridiskās pārvaldes Juridiskās daļas darbiniekus;
2.3. uzdot VNĪ padomei viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas aicināt SIA «Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” bijušos valdes locekļus Agri Upleju un Zigmundu Šalderu viena mēneša laikā segt zaudējumus pirms prasības celšanas tiesā civiltiesiskā kārtā;
2.4. ja zaudējumi šī lēmuma 2.3. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā netiek segti, uzdot VNĪ padomei triju mēnešu laikā no dienas, kad akcionāru sapulce pieņēmusi lēmumu par prasības celšanu, sagatavot un iesniegt tiesā prasību pret bijušajiem SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” valdes locekļiem Agri Upleju un Zigmundu Šalderu par nodarīto zaudējumu 50 348,53 EUR apmērā piedziņu.

3. Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu VNĪ īpašumā esošo telpu Elizabetes ielā 57, Rīgā, nodošanai bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “Sustento””.

3.1. sniegt piekrišanu valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” valdei telpu 211,80 m2 platībā nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 021 0035) Elizabetes ielā 57, Rīgā, sastāvā ietilpstošajā administratīvajā ēkā (būves kadastra apzīmējums 0100 021 0035 002) nodošanai biedrības “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” (reģistrācijas Nr. 40008068529, juridiskā adrese Elizabetes ielā 57-15, Rīgā) kā sabiedriskā labuma organizācijas bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz 31.12.2026., lai izmantotu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībai, sociālās labklājības celšanai, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, izglītības un veselības veicināšanai.