previous image button
next image button
close fullscreen container


Ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

25.11.2021.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ peļņas par 2020. gadu izlietošanu

1.1. pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 3. novembra rīkojuma Nr. 783 „Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” peļņas daļu par 2020. gadu” 1. punktu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2020. gadu tiek samazināta un noteikta 1 435 408 EUR apmērā (48 % no peļņas par 2020. gadu);
1.2. 2020. gada peļņas daļu 954 260 EUR apmērā izlietot ieguldījumiem valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” nekustamā īpašuma Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, sastāvā esošās ēkas pārbūvei, kas nepieciešams Ārlietu ministrijas vajadzībām, ieskaitot to finanšu pārskatu postenī „Pārējās rezerves”;
1.3. dividendēs izmaksājamās 2020. gada peļņas daļu 1 435 408 EUR apmērā izlietot ieguldījumiem šādos Finanšu ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos, valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” papildus tam samaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, un atzīt finanšu pārskatu postenī „Nākamo periodu ieņēmumi”:
1.3.1. nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 006 0025) Smilšu ielā 1, Rīgā, sastāvā esošās administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 005) pārbūvei, kas nepieciešams Iepirkumu uzraudzības biroja, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas un Valsts kases vajadzībām;
1.3.2. nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 009 0003) Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, sastāvā esošās administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 009 0003 001) pārbūvei, kas nepieciešams Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras vajadzībām;
1.4. 2020. gada atlikušo peļņas daļu 597 417 EUR apmērā pārcelt uz finanšu pārskatu posteni „Pārējās rezerves”  valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” darbības nodrošināšanai;
1.5. šī lēmuma 1.2. un 1.3. punktā minētie kapitālieguldījumi veicami valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” iepriekš plānoto kapitālieguldījumu ietvaros, kas iesniegti Finanšu ministrijā fiskālo prognožu izstrādei 2021. gada 8. jūlijā , lai nodrošinātu neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022., 2023. un 2024. gadā;
1.6. ja faktiskās būvniecības izmaksas kādā no šī lēmuma 1.2. un 1.3. punktā minētajiem objektiem ir mazākas, šiem mērķiem pieejamo finansējumu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valde var novirzīt citiem šī lēmuma 1.2. un 1.3. punktā minētajiem mērķiem, ja plānotais finansējums tiem ir nepietiekams;
1.7. valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdei nodrošināt, ka šī lēmuma 1.2. un 1.3. punktā minēto nekustamo īpašumu nomas maksas aprēķinā netiek iekļautas minētajos punktos noteiktās ieguldīto līdzekļu izmaksas 2 389 668 EUR apmērā.

2. Par VNĪ pamatkapitāla izmaiņām

2.1. pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšlikumu par nekustamo īpašumu „Sala Gaujā” (kadastra Nr. 8064 002 0644) Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā; Bāriņu ielā 11, Liepājā, (kadastra Nr. 1700 033 0205); 18. novembra ielā 41B, Daugavpilī, (kadastra Nr. 0500 001 0042) un Nikolaja ielā 21, Daugavpilī, (kadastra Nr. 0500 011 1808) izslēgšanu no valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitāla un nekustamā īpašuma Ķīšezera ielā 27, Rīgā (kadastra Nr. 0100 085 0231) ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā;
2.2. uzdot valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdei divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot tiesību akta projektu par šī lēmuma 2.1. punktā minēto un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā ieguldīto nekustamo īpašumu nodošanu valstij un valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā un iesniegt to Finanšu ministrijā virzīšanai izskatīšanai Ministru kabinetā.

3. Par grozījumiem VNĪ statūtos

3.1. apstiprināt grozījumus VNĪ statūtos atbilstoši pievienotajai redakcijai (1. pielikums);
3.2. apstiprināt VNĪ statūtu jauno redakciju atbilstoši pievienotajai redakcijai (2. pielikums);
3.3. uzdot VNĪ valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar VNĪ statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.