previous image button
next image button
close fullscreen container

Ārkārtas akcionāru sapulcē 17.12.2021. pieņemtie lēmumi

17.12.2021.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ 2022. gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemt zināšanai VNĪ 2022. gada budžetu un darbības plānu.

2. Par VNĪ padomes atlīdzību.
  1. Ar 2022. gada 1. janvāri noteikt:

1.1. padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 2980 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro) pirms nodokļu nomaksas;

1.2. padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību 90 % apmērā no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, tas ir, 2682 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit divi eiro) pirms nodokļu nomaksas.

3. Par grozījumu VNĪ statūtos.
  1. Apstiprināt grozījumu VNĪ statūtos atbilstoši pievienotajai redakcijai [..].
  2. Apstiprināt VNĪ statūtu jauno redakciju atbilstoši pievienotajai redakcijai [..].
  3. Uzdot VNĪ valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar VNĪ statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.
4. Par VNĪ padomes locekļa ievēlēšanu.
  1. Ievēlēt VNĪ padomes locekļa amatā Raiti Nešporu, [..], nosakot amata pilnvaru termiņu pieci gadi – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.
  2. Atļaut Raitim Nešporam savienot VNĪ padomes locekļa amatu ar AS “Pasažieru vilciens” valdes locekļa amatu. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 188. panta otro daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā, ievērojot Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmo daļu, mēneša laikā no šī lēmuma paziņošanas.
  3. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz Raitim Nešporam doto atļauju savienot amatus, viņam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja nonākt interešu konflikta situācijā. Tāpat valsts amatpersona ir atbildīga par amatu saskaņošanas nolūkā sniegto ziņu patiesumu un pilnīgumu.
  4.  Uzdot VNĪ valdei sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus VNĪ padomes sastāva izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.