previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Akcionāru sapulcē 30.05.2022 pieņemtie lēmumi.

 
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ gada pārskatu 2021. gadam, priekšlikumiem par peļņas izlietošanu, zvērināta revidenta iecelšanu 2022. un 2023. gada pārskata pārbaudei un tā atlīdzības noteikšanu.

1.1. apstiprināt VNĪ gada pārskatu par 2021. gadu;
1.2. 2021. gada peļņas daļu 2 177 221 EUR apmērā izmaksāt dividendēs;
1.3. 2021. gada peļņas daļu 628 777 EUR apmērā atstāt kā nesadalīto peļņu un atbilstoši VNĪ valdes un padomes priekšlikumam novirzīt ieguldījumiem nekustamā īpašuma Ierēdņu ielā 3, Rīgā, un nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99 k-1, Rīgā, nekustamā īpašuma Lapeņu ielā 10, Rīgā, maiņas darījumos;
1.4. 2021. gada peļņas daļu 595 910 EUR pārcelt uz bilances posteni "Pārējās rezerves", daļu novirzot uzņēmumu ienākuma nodokļa samaksai par izmaksājamajām dividendēm un atlikušo daļu – VNĪ darbības nodrošināšanai, t.sk. iespējamo VNĪ nākotnes zaudējumu segšanai;
1.5. ievēlēt SIA „KPMG Baltics", reģ. Nr. 40003235171, par zvērinātu revidentu VNĪ 2022. un 2023. gada pārskata pārbaudei, nosakot kopējo atlīdzību par pakalpojumu [..].

2. Par VNĪ 2021. gada darbības rezultātiem.

2.1. pieņemt zināšanai pārskatu par VNĪ darbības rezultātiem 2021. gadā un VNĪ padomes vērtējumu par VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

3. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

3.1. iedalīt VNĪ grupā „liela kapitālsabiedrība”.