previous image button
next image button
close fullscreen container


Akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

26.05.2021

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi”(turpmāk – VNĪ) 2020. gada pārskatu un priekšlikumu par peļņas izlietošanu.

1.1. apstiprināt VNĪ gada pārskatu par 2020. gadu;
1.2. pieņemt zināšanai VNĪ valdes un padomes priekšlikumu par VNĪ 2020. gada peļņas izlietošanu, lai veicinātu VNĪ darbības virzieniem atbilstošu pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanu:
1.2.1. 954 260 EUR atstāt kā nesadalīto peļņu un novirzīt ieguldījumiem VNĪ nekustamajā īpašumā;
1.2.2. 1 435 408 EUR atstāt kā nesadalīto peļņu un novirzīt ieguldījumiem divos Finanšu ministrijas nekustamajos īpašumos;
1.2.3. 597 417 EUR pārcelt postenī “Pārējās rezerves” VNĪ darbības nodrošināšanai, t. sk. iespējamo VNĪ nākotnes zaudējumu segšanai.
1.3. uzdot VNĪ valdei nodrošināt, ka lēmums par VNĪ  2020. gada peļņas izlietošanas principiem tiek pieņemts akcionāru sapulcē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 15. punktā noteiktajam termiņam;
1.4. uzdot VNĪ valdei sagatavot un virzīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 “Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 10. punktā noteikto valsts kapitāla daļu turētāja priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas), kas atšķiras no kapitālsabiedrības stratēģijā noteiktā, vienlaikus nodrošinot likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 16. pantā noteiktā nosacījuma izpildi.

2. Par VNĪ 2020. gada darbības rezultātiem

2.1. pieņemt zināšanai pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā un VNĪ padomes vērtējumu par VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.

3. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā.

3.1. iedalīt VNĪ grupā „liela kapitālsabiedrība”.