previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Ārkārtas akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

25.09.2020.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ peļņas par 2019. gadu izlietošanu 1. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. septembra rīkojuma Nr. 487 “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu par 2019. gada pārskatu” 1. punktu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nemaksā dividendes no peļņas par 2019. gadu.
2. 2019. gada peļņas daļu 4158452 EUR apmērā atstāt kā nesadalīto peļņu un izlietot to šādiem mērķiem:
2.1. 770000 EUR ieguldījumiem šādos VAS “Valsts nekustamie īpašumi” nekustamajos īpašumos:
2.1.1. Ārlietu ministrijas funkciju veikšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, sastāvā esošās ēkas atjaunošanai;
2.1.2. degradācijas pazīmju novēršanai nekustamajā īpašumā (kadastra Nr. 0100 080 2003) Skandu ielā 14, Rīgā, Latvijas Nacionālā arhīva funkciju nodrošināšanai;
2.1.3. degradācijas pazīmju novēršanai nekustamajā īpašumā (kadastra Nr. 0500 011 1705) Komandanta ielā 9, Daugavpilī, Latvijas Nacionālā arhīva funkciju nodrošināšanai;
2.2. 3388452 EUR ieguldījumiem šādos Finanšu ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos (papildus aprēķinot un samaksājot valsts budžetā uzņēmuma ienākuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem):
2.2.1. nekustamajā īpašumā (kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai;
2.2.2. nekustamajos īpašumos (kadastra Nr. 1300 510 1706 un Nr. 1300 010 1720) Zigfrīda Meierovica prospektā 31, Jūrmalā, kas nepieciešami Valsts prezidenta kancelejas un Nacionālo Bruņoto spēku funkciju veikšanai;
2.2.3. nekustamajā īpašumā (kadastra Nr. 0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvei un Memoriāla kompleksa izveidošanai.
3. 2019. gada atlikušo peļņas daļu 1039613 EUR apmērā pārcelt no bilances posteņa “Nesadalītā peļņa” uz posteni "Pārējās rezerves" VAS „ Valsts nekustamie īpašumi” darbības nodrošināšanai.
4. Šī lēmuma 2. punktā minētie kapitālieguldījumi veicami VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iepriekš plānoto kapitālieguldījumu ietvaros, kas 2019. gada 19. jūlijā iesniegti Finanšu ministrijā fiskālo prognožu izstrādei, lai nodrošinātu neitrālu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020., 2021. un 2022. gadā.
5. Ja faktiskās būvniecības izmaksas kādā no šī lēmuma 2.1. un 2.2. punktā minētajiem objektiem ir mazākas, šiem mērķiem pieejamo finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valde var novirzīt citiem šī lēmuma 2. punktā minētajiem mērķiem, ja plānotais finansējums tiem ir nepietiekams.
6. VAS „Valsts nekustamie īpašumi” valdei nodrošināt, ka šī lēmuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu nomas maksas aprēķinā netiek iekļautas atbilstoši 2. punktam ieguldīto līdzekļu izmaksas 4158452 EUR apmērā.
2. Par VNĪ 2017. un 2018. gada dividendēs izmaksājamās peļņas daļas, kas tika atstāta VNĪ, izlietojumu. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par VNĪ 2017. un 2018. gada dividendēs izmaksājamās peļņas daļas, kas atstāta VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, izlietojumu.
3. Par uzsāktajām darbībām Ministru kabineta 18.06.2020. rīkojuma Nr. 341 “Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu” 2. punkta izpildei. 1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par priekšlikumiem pamatkapitāla izmaiņām.
2. Uzdot VNĪ valdei turpināt darbu pie priekšlikumu izstrādes par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus ņemot vērā arī Ministru kabineta 2020. gada 18. jūnija rīkojuma Nr. 341 „Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu” 2. punktā norādīto, ka nekustamo īpašumu maiņai ir jābūt “līdzvērtīgai”.