previous image button
next image button
close fullscreen container

 

Akcionāru sapulcē izskatītie un pieņemtie lēmumi

11.05.2020.

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PIEŅEMTAIS LĒMUMS
1. Par VNĪ gada pārskatu par 2019. gadu, priekšlikumu par peļņas izlietošanu un zvērināta revidenta iecelšanu 2020. un 2021. gadam. 1. Apstiprināt VNĪ gada pārskatu par 2019. gadu.
2. Pieņemt zināšanai VNĪ valdes un padomes priekšlikumu par 2019. gada peļņas izlietošanu:
2.1. 770000 eiro atstāt kā nesadalīto peļņu un novirzīt ieguldījumiem vairākos VNĪ NĪ;
2.2. 3388452 eiro pārcelt postenī “Nākamo periodu ieņēmumi” un ieguldīt vairākos FM NĪ, papildus aprēķināt un samaksāt budžetā UIN saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
2.3. 1039613 eiro pārcelt postenī “Pārējās rezerves” VNĪ darbības nodrošināšanai.
3. Uzdot VNĪ valdei nodrošināt, ka lēmums par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kas atšķiras no VNĪ darbības stratēģijā 2018.-2022. gadam noteiktā, kā arī par dividendēs neizmaksātās peļņas izlietošanas principiem tiek pieņemts akcionāru sapulcē atbilstoši MK noteikumu Nr. 806 15. punktā noteiktajam termiņam.
4. Uzdot VNĪ valdei sagatavot un virzīt MK noteikumu Nr. 806 10. punktā noteikto valsts kapitāla daļu turētāja priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas), kas atšķiras no kapitālsabiedrības stratēģijā noteiktā, vienlaikus nodrošinot likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” 18. pantā noteiktā nosacījuma izpildi.
5. Apstiprināt KPMG Baltics AS, reģ. Nr. 40003235171, par zvērinātu revidentu VNĪ 2020. un 2021. gada pārskatu pārbaudei un noteikt atlīdzību zvērinātam revidentam KPMG Baltics AS par 2020. un 2021.[..]
2. Par VNĪ 2019. gada darbības rezultātiem. Pieņemt zināšanai pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019. gadā un VNĪ padomes vērtējumu par VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2022. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
3. Par kapitālsabiedrības iedalīšanu kapitālsabiedrību grupā. Iedalīt VNĪ grupā „liela kapitālsabiedrība”.
4. Par VNĪ 2019. gada budžetā plānoto aktivitāšu (palielināto administratīvo izmaksu un ārpakalpojumu izmaksu) rezultātiem un ieguvumiem 2019. gada 12 mēnešos. 4.1. pieņemt zināšanai sniegto informāciju par VNĪ 2019. gada budžetā plānoto aktivitāšu (palielināto administratīvo izmaksu un ārpakalpojumu izmaksu) rezultātiem un ieguvumiem 2019. gada 12 mēnešos;
4.2. uzdot VNĪ padomei veikt turpmāku VNĪ budžetā plānoto aktivitāšu (palielināto administratīvo izmaksu un ārpakalpojumu izmaksu) rezultātu un ieguvumu kontroli.
5. Par VNĪ Nekustamo īpašumu portfeļa attīstības stratēģiju 2020.-2022. gadam. 5. Pieņemt zināšanai informāciju par VNĪ NĪ portfeļa attīstības stratēģiju 2020.-2022. gadam.