Pārdod
Jūrmala, Madonas iela 3
Zemes gabala platība - 0.1378 ha
389 000,00 EUR
Publicēts 12.04.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 1300 008 1610
Zemes gabala platība - 0.1378 ha
Būvju skaits - 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Uz zemes vienības atrodas daļēji izbūvēta žoga daļa (Nr. BIS-BL-254488-9911, Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2020. atļauja Nr.615 rakšanas darbu veikšanai), kas tiks nodots jaunajam īpašniekam.
Objekts atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Dubultu- Majoru-Dzintaru-Bulduru-Lielupes vasarnīcu rajoni” (valsts aizsardzības Nr. 6083) aizsardzības zonā.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 04.06.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Madonas ielā 3, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 008 1610), kas sastāv no zemes vienības 1378 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 1610) un būves - pamati (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1610 001). Izsoles sākumcena EUR 389000. Izsoles solis - EUR 1000.
Izsoles sākums – 2021.gada 5.maijā, izsoles noslēgums – 2021.gada 4.jūnijā plkst. 13:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 25.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.
Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 25.05.2021
Piezīmes
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/36350/36350_Madonas_iela_3_Jurmala_novertejums.pdf
Madonas_iela_3_Jurmala_novertejums.pdf
files/ads/36350/36350_Ligumi_155_363.pdf
Ligumi_155_363.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
80002000, 26320958
pardosana@vni.lv
Cena
Cena - 389 000,00 EUR