Pārdod
Rīga, Baložu iela 16A
Zemes gabala platība - 893 m2
169 000,00 EUR
Publicēts 09.04.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 060 0289
Būvju/telpu platība - 288.4 m2
Zemes gabala platība - 893 m2
Būvju skaits - 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Par objekta lietošanu noslēgts nomas līgums, līguma termiņš - līdz 30.08.2025.

Objekts tiek pārdots ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma normas.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 04.06.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baložu ielā 16A, Rīgā (kadastra numurs 0100 060 0289), kas sastāv no zemes vienības 893 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 060 0289), būves (būves kadastra apzīmējums 0100 060 0289 001) un inženierbūvēm. Izsoles sākumcena EUR 169000. Izsoles solis - EUR 1000.
Izsoles sākums – 2021.gada 5.maijā, izsoles noslēgums – 2021.gada 4.jūnijā plkst. 13:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 25.maijam jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 25.05.2021
Piezīmes
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/36345/36345_Vērtējums_Baložu__16A_public.pdf
Vērtējums_Baložu__16A_public.pdf
files/ads/36345/36345_Līgumi_Balozu16a.pdf
Līgumi_Balozu16a.pdf
files/ads/36345/36345_Pirkuma_liguma_formas.pdf
Pirkuma_liguma_formas.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
80002000, 26320958
pardosana@vni.lv
Cena
Cena - 169 000,00 EUR