Iznomā
Rīga, Duntes iela - 8
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
329,64 EUR
Publicēts 13.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 017 0147
Būvju/telpu platība - 273.7 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2023
Stāvs: 1 no 1
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
329,64 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Ēdnīcas telpu apakšnoma ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai NMP dienesta darbiniekiem un citām personām, ar ierobežotu publisku pieejamību Duntes ielā 8, Rīgā.
Tiks nodots apakšnomā pilns ēdnīcas telpu komplekss un aprīkojums bez traukiem un galda piederumiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.
Tiks noslēgts telpu apakšnomas līgums par ēdnīcas telpām 273.7m2 platībā, kā arī par pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma nomu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.
Ēdināšanas pakalpojums jāsniedz katru darba dienu no 9:00 – 16:00, iekļaujot ēdienkartē brokastis, kas sastāv vismaz no triju veidu ēdieniem un pusdienas kas sastāv no vismaz viena veģetārā ēdiena, divu veidu zupām, trīs veidu otriem un divu veidu saldajiem ēdieniem.

Nomnieks telpu Iznomātājam ik mēnesi sedz šādus ar telpu uzturēšanu saistītos izdevumus:
-tiešajām un netiešajām izmaksām (1. Nekustamā īpašuma nodoklis (telpām), 2. Nekustamā īpašuma nodoklis (zemei), 3. Apdrošināšana, 4. Atkritumu izvešana, 5. Atlīdzība sētniekam, 6. Atlīdzība santehniķim, elektriķim, 7. Lokāla un ugunsdrošības signalizācija), kas saistītas ar nomājamo telpu un tai piesaistītās teritorijas uzturēšanas izmaksām, kas uz 01.01.2021. sastāda EUR 329,64 mēnesī,
- uzturēšanas izmaksas tiek pārskatītas, ja Līguma darbības laikā tiek veikti grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos par valsts noteiktām nodevām, nodokļiem, minimālās algas apmēru u.c.).
- nomas maksu par aprīkojuma izmantošanu – līdz 61,76 EUR (atkarībā no izmantotā aprīkojuma) mēnesī,
- elektroenerģiju pēc skaitītāja,
- ūdeni pēc skaitītāja,
- apkuri / siltā ūdens uzsildīšanu pēc skaitītāja.

Informācija par pārdošanu
Citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas pretendents -pakalpojuma sniedzējs:
- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
- ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas aprites uzņēmums Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD);
- līguma izpildes laikā nodrošina ar vismaz vienu kvalificētu pavāru;
- ir pieredze vismaz 12 mēnešus nepārtraukta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā;
- nomātajās telpās apņemas ievērot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzētās higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem;
- nodrošina iespēju ēdiena līdznešanai ar vienreizlietojamiem traukiem.

Nomas pretendents, kurš vēlas nomāt nekustamo īpašumu, iesniedz Iznomātājam līdz 2021.gada 27.janvārim nomas pretendenta piedāvājumu, kurā iesniedz:
1. komersanta apliecības kopiju;
2. apliecinājumu, ka komersants ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas aprites uzņēmums PVD;
3. piedāvātās ēdienkartes projektu.
Piedāvājuma iesniegšanas adrese: Laktas iela 8, Rīga, Lietvedības nodaļa 144. kabinets, vai nosūtot pa pastu- Laktas iela 8, Rīga, LV-1013.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 27.janvārim.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35451/35451_Ednicas_telpu_Duntes_iela_8_apaksnomas_piedavajums.docx
Ednicas_telpu_Duntes_iela_8_apaksnomas_piedavajums.docx
files/ads/35451/35451_Telpu_plans_ednica.pdf
Telpu_plans_ednica.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Rīgas reģionālā centra galvenais saimniecības pārzinis
Normunds Balčuns
Tālr. 67337705/ 29350362
nmpd.gov.lvnormunds.balcuns
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 329,64 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 27.01.2021