Pārdod
Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 5, 3/400 domājamās daļas
Zemes gabala platība - 3693 m2
Rezultāti

Publicēts lēmums 15.02.2021.

Nav pārdots.


1 760,00 EUR
Publicēts 07.01.2021
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 3201 002 0202
Būvju/telpu platība - 32.7 m2
Zemes gabala platība - 3693 m2
Būvju skaits - 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Kopā tiek pārdots 3/400 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3201 002 0202) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 002 0202) ar kopējo platību 3693 m² un 19/2000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3201 502 0202) - būves (būves kadastra apzīmējums 3201 002 0202 001) ar kopējo platību 2156,9 m².

Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 10.02.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Lāčplēša ielā 5, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 3/400 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3201 002 0202) - zemes vienības 3693 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 002 0202) un 19/2000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3201 502 0202) - būves (būves kadastra apzīmējums 3201 002 0202 001). Izsoles sākumcena EUR 1760. Izsoles solis - EUR 20.

Izsoles sākums – 2021.gada 11.janvāris, izsoles noslēgums – 2021.gada 10.februāris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 31.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.
Pārdota tiek domājamā daļa
Domājamās daļas apmērs: 3/400
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 31.01.2021
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35360/34491_Lacplesa_5_Aizkraukle_novertejums_bezD.pdf
Lacplesa_5_Aizkraukle_novertejums_bezD.pdf
files/ads/35360/34491_Ligums_155.pdf
Ligums_155.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 1 760,00 EUR