Pārdod
Daugavpils, bez adreses
Zemes gabala platība - -
Rezultāti

Publicēta informācija par līguma noslēgšanu 18.02.2021.

Pārdots par 1100.00 EUR


280,00 EUR
Publicēts 18.12.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 528 0098
Būvju/telpu platība - 19.8 m2
Zemes gabala platība - -
Būvju skaits - 1
Cita objektu raksturojoša informācija
Līdzīgi kā citur pasaulē, arī Latvijā īsteno principu “Pazīsti savu klientu” atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Principa “Pazīsti savu klientu” mērķis ir rūpēties par drošu un caurspīdīgu vidi, novērst iespējamos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Lai to īstenotu, visu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, tāpēc izsoles uzvarētājam būs jāaizpilda klienta identifikācijas anketa.

Saskaņā ar apsekošanas datiem būves ārsienas sastāv no silikātķieģeļiem, jumts, kas celts no kokmateriāliem un ruberoīda, ir satrupējis un daļēji iegruvis.

Valsts nekustamais īpašums – būve (būves kadastra apzīmējums 0500 028 1458 001) atrodas uz Daugavpils pilsētas pašvaldības tiesiskā valdījumā esošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 028 1458), kas neietilpst pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvā, un pircējs neiegūs īpašuma tiesības uz zemi.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 18.01.2021
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) elektroniskās izsolēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamo īpašumu:

Daugavpilī, bez adreses (kadastra numurs 0500 528 0098), kas sastāv no garāžas 19,8 m² platībā (būves kadastra apzīmējums 0500 028 3720 001). Izsoles sākumcena EUR 280. Izsoles solis - EUR 10.
Izsoles sākums – 2020.gada 18.decembrī, izsoles noslēgums – 2021.gada 18.janvārī plkst. 13:00.
Pirmā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 07.01.2021
Dokumenti lejupielādei
files/ads/35200/35200_Daugavpils,_garaza_0500_528_0098_novertejums.pdf
Daugavpils,_garaza_0500_528_0098_novertejums.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 280,00 EUR