Pārdod
Daugavpils, 18.novembra iela 41A
Zemes gabala platība - 6268 m2
124 800,00 EUR
Publicēts 18.09.2020
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0500 001 7718
Būvju/telpu platība - 3884.7 m2
Zemes gabala platība - 6268 m2
Būvju skaits - 15
Kultūras piemineklis
Cita objektu raksturojoša informācija
Pircējam vienlaicīgi ar pirkuma līgumu būs jānoslēdz CEĻA SERVITŪTA LĪGUMS (pielikumā).
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 26.10.2020
Laiks: 13:00
VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 18.novembra ielā 41A, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 001 7718), kas sastāv no zemes vienības 6268 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 0036) un piecpadsmit būvēm (būvju kadastra apzīmējumi no 0500 001 7718 001 līdz 0500 001 7718 015).
Izsoles sākumcena EUR 124800, Izsoles solis - EUR 1000.
Izsoles sākums – 2020.gada 24.septembris, izsoles noslēgums – 2020.gada 26.oktobris plkst. 13:00.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: elektroniskā
Citi nosacījumi
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 14.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Nekustamo īpašumu var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 14.10.2020
Dokumenti lejupielādei
files/ads/34180/33491_Noradijumi_18novembra_41A_Daug.pdf
Noradijumi_18novembra_41A_Daug.pdf
files/ads/34180/33491_Novertejums_Daugavpils_18_novembra_41a.pdf
Novertejums_Daugavpils_18_novembra_41a.pdf
files/ads/34180/33491_Pirkuma_liguma_formas.pdf
Pirkuma_liguma_formas.pdf
files/ads/34180/33491_Servituta_ligums_18.novembra_41A.pdf
Servituta_ligums_18.novembra_41A.pdf
files/ads/34180/33491_Uzmerisanas_lietas_18novembra_41A_Daugavpils.pdf
Uzmerisanas_lietas_18novembra_41A_Daugavpils.pdf
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Mārtiņš Reķis
26320958
Martins.Rekis@vni.lv
Cena
Cena - 124 800,00 EUR